JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Aika pysähtyä

Lahden seurakunnat

31.10.2022
Tuija Karvonen

Tänä syk­sy­nä, en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni, olin La­pis­sa rus­ka-ai­kaan. Syys­kuus­sa luon­to tar­jo­aa us­ko­mat­to­man näy­tel­män, kas­vit syk­syi­sen vä­ri­lois­ton, en­nen vai­pu­mis­taan tal­vi­hor­rok­seen. En ol­lut osan­nut ku­vi­tel­la, mil­lais­ta on is­tua tun­tu­rin rin­teel­lä ja kat­sel­la kau­kai­suu­teen. Vah­vat vä­rit pu­nai­nen, kel­tai­nen ja orans­si sy­tyt­ti­vät luon­non kuin tu­leen. Hil­jai­suu­des­sa kuu­lui vain pu­ron so­li­na tai lin­tu­jen vi­ser­rys. Py­säh­ty­mi­nen luon­non ää­rel­lä tun­tui joka so­lus­sa­ni. Ai­ka py­säh­tyi het­kek­si. Koin, et­tei mi­kään mää­rit­te­le, kuin­ka kau­an voin ol­la sii­nä het­kes­sä.

Erää­nä il­ta­na se­lai­lin pai­kal­li­sia leh­tiä ja sil­mää­ni osui seu­raa­va teks­ti: "Ai­ka on mer­kil­li­nen mah­ta­ja. Se ei näy, ei­kä se tun­nu; sitä ei kuu­le ei­kä ta­jua; se ei syn­ny kos­kaan ei­kä kuo­le mil­loin­kaan, mut­ta kui­ten­kin se ta­lut­taa mei­tä kuin or­ji­aan, mää­rää tu­le­mi­sem­me ja läh­te­mi­sem­me." (Lai­naus kir­jas­ta Ke­lo­kämp­pä 1962.)

Ih­met­te­len, mi­ten 60 vuot­ta sit­ten joku ajat­te­li­ja on pys­ty­nyt ki­teyt­tä­mään ajan voi­mak­kaan vai­ku­tuk­sen ja oh­jai­lun elä­määm­me noin upe­as­ti. Ai­ka on ole­mas­sa­o­lon ja ta­pah­tu­mien jat­ku­vaa ete­ne­mis­tä men­nei­syy­des­tä tu­le­vai­suu­teen ny­ky­het­ken kaut­ta.

Työ­e­lä­män tut­ki­jat ovat huo­lis­saan uu­pu­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä. Työ­e­lä­mäs­sä ja ar­jes­sa on niin kii­re, et­tei ai­kaa rii­tä py­säh­ty­mi­seen. Työ­e­lä­män­rat­taat mää­rit­tä­vät pit­käl­le tu­le­mi­sem­me ja läh­te­mi­sem­me.

It­se olen huo­lis­sa­ni vä­sy­neis­tä van­hem­mis­ta, joi­ta ta­paan työs­sä­ni. Mie­tin, olem­me­ko olo­suh­tei­den van­ke­ja.

Olem­me­ko kii­rei­siä sik­si, kun em­me osaa puo­lus­taa ai­kaam­me? Em­me­kö suo­je­le ak­tii­vi­ses­ti it­se­äm­me, pa­ri­suh­tei­tam­me ja per­hei­täm­me? An­nam­me­ko muil­ta ih­mi­sil­tä tu­le­vien odo­tus­ten ja pyyn­tö­jen mää­ri­tel­lä it­sem­me ja oman ajan­käyt­töm­me ra­jat?

On kol­me asi­aa, joi­ta ei saa ta­kai­sin; sa­not­tu sana, teh­ty teko ja men­nyt ai­ka. Ai­noa to­del­li­nen va­ral­li­suus, joka mi­nul­la on ja jon­ka käy­tös­tä pää­tän joka het­ki, on ai­ka. Sitä ei voi sääs­tää, mut­ta sitä voi tuh­la­ta.

Mik­si py­säh­ty­mi­nen tun­tu­rin rin­teel­lä oli mi­nul­le niin mer­kit­tä­vä? Py­säh­dyin koh­taa­maan siel­lä it­se­ni ja ar­vo­maa­il­ma­ni.

Ke­nen tah­dis­sa minä juok­sen ja mi­hin tuh­laan ai­ka­ni? Löy­tö­ni siel­lä oli, et­tä ai­noa suun­ta, mi­hin voin lo­put­to­mas­ti ja tur­val­li­ses­ti kas­vaa, on si­sään­päin kat­so­en it­se­ä­ni. Siel­tä löy­tyy myös ai­ka. Ajan saa kiin­ni vaan py­säh­ty­mäl­lä.

Sik­si kii­tol­li­se­na muis­te­len py­säh­ty­mis­tä­ni. Koin sen vas­ta­lääk­kee­nä kii­reel­le ja vä­sy­myk­sel­le. Luon­to ja py­säh­ty­mi­nen sai­vat mi­nut muis­ta­maan sen, et­tä it­se pää­tän oh­jaa­ko ai­ka mi­nua vai oh­jaan­ko minä ai­kaa.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover