JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ai niin, mikä yhdistää suoma­laisten hautaus­maa­käyn­tejä?

Jani Mahkonen

29.8.2022
Kimmo Malin

Mikä on suo­ma­lai­sen hau­taus­maa­käyn­nin kes­kei­nen si­säl­tö? Mil­lai­set aja­tuk­set mie­les­sä hau­ta­tar­has­sa käys­ken­nel­lään? Tätä poh­din ke­säi­sel­lä hau­taus­maal­la kul­keis­sa­ni.

Aja­tus­työ­tä vain häi­rit­si se, et­tä hoi­to­hau­to­jen kuk­ka­set oli­vat lii­an pie­niä ja vää­rän vä­ri­siä. On­ko­han niis­tä jo­tain mak­set­tu­kin vai lie­kö tai­mi­tar­han yli­jää­mä­va­ras­toa? Vä­lil­lä ovat lii­an iso­ja, ei­kä hau­ta­ki­vien teks­te­jä enää näy. Lä­hes joka kesä laa­tu vaih­te­lee syk­leit­täin, al­ku­ke­säs­tä ovat lii­an pie­niä ja lop­pu­ke­säs­tä lii­an iso­ja.

Kuk­kas­ten vä­ri­kin vaih­te­lee vuo­sit­tain, mut­ta mi­ten ei iki­nä osa­ta kau­nein­ta pu­nai­sen sä­vyä va­li­ta. Kyl­lä raha kel­paa, mut­ta sit­ten kun pi­täi­si ta­sa­laa­tua ja kau­nis­ta saa­da, niin ei­pä on­nis­tu. Voi­si vä­hän han­kin­tap­ro­ses­siin pa­nos­taa.

Ruo­hon­leik­ku­ri pä­ri­see koko ajan häi­rit­se­väs­ti. Ruo­ho on lii­an ly­hyt­tä ja hel­le­jak­sol­la var­mas­ti pa­laa rus­ke­ak­si. Useim­mi­ten ruo­ho on lii­an pit­kää. Kos­kaan en ole so­pi­van ruo­hon ai­kaan hau­taus­maal­le osu­nut, se­kin on lä­hes us­ko­ma­ton­ta. Sii­ma­leik­ku­ria ei ol­lut käy­tet­ty lain­kaan. Toi­si­naan sii­man viu­hu­na häi­rit­see hau­taus­maa­ko­ke­mus­ta koko ajan.

Hiek­ka­käy­tä­viä ei ole ha­ra­voi­tu, har­vi­nai­sen epä­siis­tiä. Nii­tä­kin on muu­tet­tu nur­mi­kok­si, mi­kä­hän jär­ki sii­nä­kin on.

Puis­ta tu­lee lii­kaa var­joa kuk­ka­sil­le, ja ne ime­vät kai­ken voi­man­kin vie­lä. Mut­ta jon­kin ver­ran pi­tää pui­ta ol­la, muu­ten hel­teel­lä kuk­ka­set kui­vu­vat. Voi­si­vat vä­hän ke­sän mu­kaan kat­soa, mis­sä pui­ta pi­tä­vät. Kas­te­lu on kui­ten­kin niin vai­ke­aa, kun kan­nut ovat ai­na vää­räs­sä pai­kas­sa.

Syk­sy ja pu­toi­le­vat leh­det ovat taas koh­ta edes­sä. Al­kaa ha­ra­voin­ti ja pu­hal­te­lu, lii­an myö­hään, ai­kai­sin, ko­va­ää­ni­ses­ti tai hi­taas­ti. Tal­ven lu­mi­töi­den to­teut­ta­mis­ta en voi edes aja­tel­la, niin ah­dis­ta­van vää­rin lu­met ai­na siir­ty­vät tai ovat siir­ty­mät­tä.

Oli­si­ko­han se pa­rem­pi, et­tä hau­taus­maan hoi­to oli­si ul­kois­tet­tu? To­den­nä­köi­ses­ti. Vai jos se on­kin jo ul­kois­tet­tu? No oma­na työ­nä tu­li­si var­mas­ti pa­rem­pi lop­pu­tu­los.

Ai niin, mut­ta pa­la­taan­pa aja­tus­työ­hön. Mikä hau­taus­maa­käyn­nin ydin taas oli­kaan? Mitä var­ten hau­taus­maal­la käy­dään, ja mitä siel­lä mie­ti­tään? Oli­si­ko jo­tain sel­lais­ta yh­dis­tä­vää, mikä on lei­mal­lis­ta suo­ma­lai­sel­le hau­taus­maa­käyn­nil­le? Si­tä­hän minä olin poh­ti­mas­sa.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover