JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Aamenesta öylättiin – jos et ymmärrä "Kaanaan kieltä", voit tarkistaa kirkon omasta sana­kir­jasta

9.11.2021
Markus Luukkonen

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa epis­to­la? En­tä mikä mer­ki­tys on re­for­maa­ti­ol­la?

Teks­ti­työ­läi­se­nä olen tot­tu­nut mo­nen­lai­siin sa­nas­toi­hin ja tyy­li­kei­noi­hin. Esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­toi­mit­ta­jan kie­li on tai­de­ar­vos­te­lus­sa toi­sen­lai­nen kuin ur­hei­lu­toi­mit­ta­jan. Sii­nä mis­sä tai­tees­sa kamp­pail­laan enim­mäk­seen nä­ky­mät­tö­mäs­sä maa­il­mas­sa ja jäl­jet ovat abst­rak­te­ja, ur­hei­lu on täyn­nä hi­keä ja kon­tak­te­ja, ja lop­pu­tu­le­man voi osoit­taa kiis­tat­to­mas­ti tu­los­tau­lul­la.

Teks­tin tyy­li on va­lit­ta­va myös sil­loin, kun kir­joit­taa uu­tis­jut­tua, hen­ki­lö­haas­tat­te­lua, re­por­taa­sia, ko­lum­nia tai tie­do­tet­ta. Kun syn­tyy uut­ta teks­tiä, sa­mal­la syn­tyy myös ku­vaus­ta elä­väs­tä to­del­li­suu­des­ta.

Kir­kos­sa käy­tet­ty kie­li nou­see ai­na sil­loin täl­löin poh­din­taan. Sitä on moi­tit­tu "Kaa­naan kie­lek­si", joka voi näyt­täy­tyä ny­kyih­mi­sel­le vie­raa­na ja etäi­se­nä. On­han se hie­man koo­mis­ta­kin, et­tä Kirk­ko­hal­li­tus pi­tää ko­ti­si­vuil­laan laa­jaa kirk­ko-suo­mi-sa­na­kir­jaa (evl.fi/sa­nas­to).

Kun kir­kon ja seu­ra­kun­tien stra­te­gi­ois­sa ju­lis­te­taan ovia au­ki ja ha­keu­du­taan toi­mi­maan omien sei­nien ul­ko­puo­lel­la, käy­tös­sä ole­va sa­nas­to kui­ten­kin vah­vis­taa mie­li­ku­via jyh­keis­tä lin­nak­keis­ta ja nii­den suo­jis­sa toi­mi­vis­ta eks­per­teis­tä.

Kris­til­li­ses­sä kie­les­sä on toi­saal­ta myös pa­kah­dut­ta­van kau­nii­ta il­mai­su­ja. Vii­mek­si tä­nään olen mais­tel­lut Päi­vän sa­naa Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta, jos­sa Jee­sus sa­noo näin: "Au­tu­ai­ta ovat hen­ges­sään köy­hät, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta mur­heel­li­set: he saa­vat loh­du­tuk­sen."

Au­tu­aal­la tar­koi­te­taan us­kon­nol­li­ses­sa tai yli­luon­nol­li­ses­sa mie­les­sä on­nel­lis­ta hen­ki­löä. Au­tu­as voi elää ul­ko­nai­ses­ti kur­jaa ja ras­kas­ta elä­mää, mut­ta ol­la sii­tä huo­li­mat­ta on­nel­li­nen.

Kau­nis­ta ja loh­dul­lis­ta teks­tiä löy­tyy myös esi­mer­kik­si Van­han tes­ta­men­tin Psal­meis­ta. Lau­lu­jen lau­lun sä­keet ovat kor­ke­a­kir­jal­li­sel­la ta­val­la ru­nol­li­sia ja mo­net li­säk­si erit­täin ais­tik­kai­ta. Lu­ku­suo­si­tus!

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ke­hi­te­tään täl­lä het­kel­lä uu­sia ter­ve­tu­lo­kir­jei­tä kirk­koon liit­ty­vil­le tai pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien alu­eil­le muut­ta­vil­le hen­ki­löil­le. Niin­pä sa­noi­tuk­set ovat nous­seet jäl­leen poh­dit­ta­vik­si.

Sen si­jaan, et­tä jat­ket­tai­siin sa­to­jen ja jopa tu­han­sien vuo­sien ta­kaa pe­riy­ty­viä ja vie­ras­pe­räi­siä ter­me­jä, on mah­dol­lis­ta py­säh­tyä miet­ti­mään, mi­ten vies­ti me­nee par­hai­ten pe­ril­le 2020-lu­vul­la. Mikä on kir­kon vies­ti ja mitä seu­ra­kun­tien tar­jo­a­mat pal­ve­lut mer­kit­se­vät ta­val­li­sel­le suo­ma­lai­sel­le ih­mi­sel­le?

Lo­puk­si sa­na­se­li­tyk­set. Epis­to­la tar­koit­taa kir­jet­tä ja re­for­maa­tio us­kon­puh­dis­tus­ta. Öy­lät­ti on eh­tool­li­sel­la ja­et­ta­va lei­pä. Sana juon­tuu la­ti­nan sa­nas­ta ob­la­tum, joka tar­koit­taa eteen kan­net­tua.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover