JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Voi miten kiva paikka Liipola on" – Mirja Nyholm on asunut toista kymmentä vuotta eläväisessä lähiössä, jossa juuret­to­muus yhdistää

Näkökulmansa Liipolaan kertoivat Marjatta Vauhkonen, diakoni Anni Haikarainen, pappi Hanna Rikkanen, Sami Güven ja Mirja Nyholm.

Näkökulmansa Liipolaan kertoivat Marjatta Vauhkonen, diakoni Anni Haikarainen, pappi Hanna Rikkanen, Sami Güven ja Mirja Nyholm.

Jani Mahkonen

9.5.2022
Janne Urpunen

Lah­den Lii­po­laan on tul­tu ja Lii­po­las­ta läh­det­ty. En­sin tu­li­vat työn pe­räs­sä Lah­teen muut­ta­neet. 1990-lu­vul­la alu­eel­le muut­ti pal­jon in­ke­ri­läi­siä, ja sen jäl­keen on tul­tu kau­em­paa.

Pi­dem­mät juu­ret 1960- ja 1970-lu­vun tait­tees­sa ra­ken­net­tuun met­säi­seen mä­keen ovat niil­lä, jot­ka ovat pit­kään alu­eel­la asu­neet. Hei­tä­kin on, ku­ten Mar­jat­ta Vauh­ko­nen, jol­le Lii­po­la on ol­lut koti vuo­des­ta 1979.

– Hy­vin olen viih­ty­nyt. En oli­si muu­ten tääl­lä näin kau­an asu­nut­kaan. Meil­lä on hie­not ul­koi­lu­mah­dol­li­suu­det, oi­kein miel­lyt­tä­vä uu­si kun­to­ra­ta. Val­ta­tien (vt12) ra­ken­ta­mi­nen­kaan ei ul­koi­lu­maas­to­ja tu­hon­nut, Vauh­ko­nen sa­noo.

Pal­ve­lu­ja oli os­tos­kes­kuk­ses­sa ai­kai­sem­min enem­män, mut­ta nii­tä Vauh­ko­nen ei kai­paa, kun Lau­neen mar­ket­ti­a­lu­een pal­ve­lut ovat lä­hel­lä. Myös jouk­ko­lii­ken­ne saa kii­tos­ta.

– Lin­ja-au­to kul­kee 10–15 mi­nuu­tin vä­lein. Lem­pi-tak­sin voi ti­la­ta ko­ti­o­vel­le pai­kal­lis­lii­ken­teen hin­nal­la.

Vauh­kos­ta huo­let­taa vain seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen koh­ta­lo. Kes­kus on tar­koi­tus myy­dä vuo­teen 2026 men­nes­sä.

Lau­neen seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Han­na Rik­ka­nen ym­mär­tää huo­len, mut­ta va­kuut­taa, et­tä seu­ra­kun­ta on vas­ta­kin läs­nä alu­eel­la. Rik­ka­nen sa­noo, et­tä lo­pe­te­tun Lä­hi­ö­seu­ran asu­kas­tu­van toi­min­to­ja on siir­ret­ty seu­ra­kun­nal­le, ja seu­ra­kun­nan pal­ve­luil­le alu­eel­la riit­tää ky­syn­tää.

– Voi mi­ten kiva paik­ka Lii­po­la on, yli 11 vuot­ta alu­eel­la asu­nut Mir­ja Ny­holm huu­dah­taa.

– Kun­pa säi­lyi­si­kin täl­lai­se­na. Kun Lii­po­laan asu­te­taan pal­jon maa­han­muut­ta­jia, kau­pun­gin tu­li­si jär­jes­tää heil­le toi­min­taa, joka tu­ki­si hei­dän ko­tou­tu­mis­taan, Ny­holm sa­noo.

Ny­hol­min mu­kaan maa­han­muut­ta­ja­lap­set leik­ki­vät ul­ko­na toi­si­naan niin ää­nek­kääs­ti, et­tä ää­net kuu­lu­vat si­säl­le asun­toon. Hän kui­ten­kin toi­voo, et­tä eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vat ih­mi­set löy­täi­si­vät Lii­po­las­sa yh­tei­sen sä­ve­len.

– Di­a­ko­ni­an lei­ri Luo­ma­nie­mes­sä huh­ti­kuus­sa oli hyvä. Siel­lä syn­tyi vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Oli­si hyvä ol­la sel­lai­sia ryh­miä, jos­sa teh­dään yh­des­sä maa­han­muut­ta­jien kans­sa ja oh­jel­ma so­vi­taan osal­lis­tu­jien kes­ken. Seu­ra­kun­nan lau­ta­pe­li­päi­vä on tosi mai­nio, kun sin­ne osal­lis­tuu myös eri-ikäi­siä.

Ny­holm eh­dot­taa, et­tä voi­si ol­la paik­ka, mis­sä teh­dään ruo­kaa eri us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vien kans­sa ja ja­e­taan re­sep­te­jä.

Rik­ka­ses­ta idea on hyvä.

– Yh­tei­seen pöy­tään kut­su­mi­nen on kris­ti­nus­kon ydin­tä, Rik­ka­nen muis­tut­taa.

Vii­si vuot­ta Lii­po­las­sa asu­nut Sami Güven ke­huu hän­kin seu­ra­kun­nan ret­keä Luo­ma­nie­meen. Hän toi­voo Lii­po­laan kah­vi­laa, jon­ka myös nuo­ret ja maa­han­muut­ta­jat ko­ki­si­vat hou­kut­te­le­vak­si.

Di­a­ko­ni An­ni Hai­ka­rai­nen sa­noo, et­tä suun­nit­teil­la ole­van Ter­ve­tu­loa-ker­hon yh­tey­teen on kaa­vail­tu kah­vi­laa. Ker­hos­sa voi­si ope­tel­la suo­men kiel­tä ja kom­mu­ni­koi­da pi­tem­pään alu­eel­la asu­nei­den kans­sa.

So­si­o­no­mi-di­a­ko­nik­si val­mis­tu­nut Hai­ka­rai­nen on kar­toit­ta­nut Güve­nin, Ny­hol­min, Vauh­ko­sen ja mui­den lii­po­la­lais­ten tar­pei­ta, toi­vei­ta ja huo­lia. Tou­ko­kuun vii­mei­nen päi­vä kar­toi­tus jat­kuu, kun seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työ jal­kau­tuu Lii­po­laan kuu­le­maan asuk­kai­ta.

Seu­ra­kun­nal­le työs­ken­te­le­vät Hai­ka­rai­nen ja Rik­ka­nen tie­tä­vät, mikä on Lii­po­lan vah­vuus.

– Lii­po­la on kau­pun­gin lä­hi­öis­tä mie­len­kiin­toi­sin. Tän­ne suu­rin osa on tul­lut jos­tain muu­al­ta. Se ta­ri­na on kan­ta­nut tä­hän as­ti ja voi kan­taa myös tu­le­vai­suu­des­sa, Han­na Rik­ka­nen sa­noo.

Muis­to­jen Lii­po­la -ke­vät­tem­paus Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 14.5. kel­lo 13. Oh­jel­mas­sa ai­na­kin Muis­to­jen Lii­po­la -näyt­te­ly ja yh­teis­lau­lua. Tyt­tö­kuo­roa joh­taa kant­to­ri Jo­han­na Suo­ma­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover