JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Vielä on paljon tehtävissä" – Salpaus­selän ilmastomessussa syyskuussa korostetaan ihmisen vastuuta

"Kun pidämme huolta luonnosta, se pitää huolta meistä", summaa ilmastotapahtumaa järjestävä Salpausselän seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Simpanen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kun pidämme huolta luonnosta, se pitää huolta meistä", summaa ilmastotapahtumaa järjestävä Salpausselän seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Simpanen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

9.9.2022
Teemu Leppänen

Lah­den seu­dun ym­pä­ris­tö­vii­kon yk­si ta­pah­tu­mis­ta on Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la jär­jes­tet­tä­vä il­mas­to­tee­mai­nen mes­su ohei­soh­jel­mi­neen. Sen ai­he nou­see luon­non ja ih­mis­ten hy­vin­voin­nin kes­ki­näi­ses­tä suh­tees­ta.

– Tar­koi­tus on pu­hua il­mas­tok­rii­sis­tä sitä kaut­ta, et­tä meil­lä ih­mi­sil­lä on vas­tuu pi­tää huol­ta luon­nos­ta, kos­ka luon­to ja luo­ma­kun­ta ovat elä­mäm­me pe­rus­ta. Kun pi­däm­me huol­ta luon­nos­ta, se pi­tää huol­ta meis­tä, sum­maa ta­pah­tu­maa jär­jes­tä­vä seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Kir­si Sim­pa­nen.

Tee­ma on yh­tä ai­kaa glo­baa­li ja ar­ki­nen.

– Ha­lu­am­me pi­tää esil­lä sitä, et­tä il­mas­tok­rii­siin pys­ty­vät vas­taa­maan vä­hi­ten hei­kom­pi­o­sai­set ih­mi­set ja köy­him­mät maat, Sim­pa­nen sa­noo.

Ko­leh­din ja li­pas­ke­räyk­sen tuot­to me­nee ym­pä­ris­tö­pan­kil­le, jon­ka avul­la Suo­men Lä­he­tys­seu­ra te­kee töi­tä ym­pä­ris­tön ja il­mas­to-oi­keu­den­mu­kai­suu­den eteen. Ym­pä­ris­tö­pank­ki aut­taa eri­tyi­ses­ti kaik­kein köy­him­piä ih­mis­ryh­miä pa­ran­ta­maan ruo­ka­tur­vaa ja mah­dol­li­suuk­sia toi­meen­tu­loon sekä ym­pä­ris­tön­suo­je­lua Tan­sa­ni­as­sa ja seit­se­mäs­sä muus­sa maas­sa kol­mel­la eri man­te­reel­la.

Mes­sun jäl­kei­ses­sä ohei­soh­jel­mas­sa kau­pun­gin kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen oh­jaa­ja Sari Knuu­ti on an­ta­mas­sa ym­pä­ris­tö­neu­von­taa ja ker­to­mas­sa Lah­den luon­to­koh­teis­ta, vie­ras­la­jeis­ta, asu­kas­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vis­ta te­ois­ta ih­mis­ten ar­jes­sa.

Kier­rä­tys­pis­teel­lä voi vaih­taa pie­ni­muo­tois­ta tar­vi­ket­ta, ku­ten las­ten vaat­tei­ta ja ta­va­roi­ta.

Pai­kal­li­sen Mart­ta-yh­dis­tyk­sen luon­to­ys­tä­väl­lis­ten ar­jen va­lin­to­jen ai­hei­na ovat ruo­ka, sii­vouk­sen ke­mi­kaa­lit ja kier­rä­tys.

Seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­nen, LL An­te­ro He­lan­te­rä alus­taa kes­kus­te­lun ra­vin­non, il­mas­ton ja ter­vey­den yh­teyk­sis­tä.

Esil­lä on ter­vey­den­hoi­ta­jan ylem­pää am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa opis­ke­le­van Jen­na Ton­te­rin ak­va­rel­le­ja ja ru­no­ja, jot­ka hän on teh­nyt opin­näy­te­työn­sä yh­tey­des­sä. Työ kä­sit­te­lee il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta­toi­mien ter­veyt­tä edis­tä­viä yh­teis­vai­ku­tuk­sia. Ton­te­ri on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mi­ten tai­tei­den avul­la tie­to saa sy­vem­piä mer­ki­tyk­siä ja he­rät­tää myös nii­tä, joi­ta ob­jek­tii­vi­sem­pi tut­ki­mus­tie­to ei ta­voi­ta tai kos­ke­ta.

Sim­pa­nen sa­noo, et­tä ta­pah­tu­mas­sa ha­lu­taan esi­tel­lä ym­pä­ris­tö­tee­maan toi­vei­kas nä­kö­kul­ma.

– Vie­lä on pal­jon teh­tä­vis­sä. Maa­il­mas­sa on jo ole­mas­sa pal­jon tie­toa ja tai­toa teh­dä asi­oi­ta toi­sin. Tar­vit­sem­me kui­ten­kin myös aja­tus­mal­lien ja esi­mer­kik­si ku­lu­tus­kult­tuu­rin muu­tos­ta, koh­tuul­li­suut­ta.

Il­mas­to­mes­su ja oheis­ta­pah­tu­ma sun­nun­tai­na 25.9. Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la klo 10 al­ka­en. Kirk­ko­kah­veil­la on kas­vis­pai­not­tei­nen sa­to­kau­den tar­joi­lu.

Kor­jaus: Jut­tuun kor­jat­tu 12.9. klo 10.48 ti­lai­suu­den muut­tu­nut paik­ka.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover