JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Vapaasti hengittävää konsert­tie­lämää" – Vapausk­lu­billa musiikki ja tari­nan­ker­ronta yhdistävät ihmisiä

Laura Moisio saapuu Lahteen juuri ennen levynjulkaisukiertuettaan. Laulujenteko on hänelle varsin intuitiivinen prosessi. "En päätä etukäteen jotain teemaa, josta haluan kappaleissa kirjoittaa, vaan teemat on helpompi löytää niistä jälkikäteen", kertoo Moisio kertoo. Kuva: Konsta Leppänen

Laura Moisio saapuu Lahteen juuri ennen levynjulkaisukiertuettaan. Laulujenteko on hänelle varsin intuitiivinen prosessi. "En päätä etukäteen jotain teemaa, josta haluan kappaleissa kirjoittaa, vaan teemat on helpompi löytää niistä jälkikäteen", kertoo Moisio kertoo. Kuva: Konsta Leppänen

Konsta Leppänen

13.1.2023
Teemu Leppänen

Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa vii­me syk­sy­nä aloi­te­tut Va­pausk­lu­bi-il­lat jat­ku­vat tal­vel­la. Klu­bi­kon­sep­tin aja­tuk­se­na on kut­sua lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jöi­tä ylei­sön eteen kes­kus­te­le­maan hei­dän lau­luis­taan ja ta­ri­nois­ta nii­den ta­ka­na sekä tie­ten­kin soit­ta­maan ja lau­la­maan hy­vää mu­siik­kia.

– Kes­ki­ös­sä on ta­ri­nan­ker­ron­ta. Ih­mi­sil­le on yh­teis­tä se, et­tä ha­lu­taan kuun­nel­la ta­ri­noi­ta. Vaik­ka ol­tai­siin maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­ses­ti eri miel­tä, ta­ri­nan ää­rel­le ko­koon­tu­mi­nen yh­dis­tää, ku­vaa Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen.

Klubi-ide­an isä, ”kol­me–ne­li­kymp­pi­nen” Kont­ti­nen kuu­luu niin sa­not­tuun mil­le­ni­aa­lien su­ku­pol­veen. Var­sin­kin sen ikäi­siä ti­lai­suuk­sien on aja­tel­tu kiin­nos­ta­van, toki ti­lai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia. Syk­syl­lä oli kol­me keik­kaa, ja Ma­ri­an Kam­ma­ri täyt­tyi ylei­sös­tä.

Kont­ti­nen ku­vaa klubi-il­to­ja va­paas­ti hen­git­tä­vik­si.

– Ylei­söl­lä ei ole muu­tos­pai­nei­ta. Voi tul­la ja läh­teä sel­lai­se­na kuin on.

Tal­vel­la on luvas­sa kak­si keik­kaa: Lau­ra Moi­sio (ku­vas­sa) sekä Ant­ti Au­tio, joka löi vii­me ke­sä­nä fes­ta­reil­la it­sen­sä läpi.

Moi­sio jul­kai­see hel­mi­kuun alus­sa uu­den le­vyn Vie­ras maa. Va­pausk­lu­bil­le hän tu­lee juu­ri en­nen le­vyn­jul­kai­su­kier­tu­et­ta ja lu­paa soit­taa myös uut­ta mu­siik­kia.

Hän te­kee lau­lui­hin­sa sekä sä­vel­lyk­set et­tä sa­nat it­se. Uu­sim­mis­ta sä­vel­lyk­sis­tä osa on syn­ty­nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti yh­des­sä Moi­si­on puo­li­son Lau­ri Myl­ly­mä­en kans­sa.

Moi­sio ku­vaa bii­sin­te­ko­aan var­sin in­tui­tii­vi­sek­si pro­ses­sik­si.

– Se läh­tee yleen­sä liik­keel­le niin, et­tä läh­den soit­ta­maan jo­tain soin­tu­kul­kua, mikä tun­tuu hy­väl­tä. Ly­rii­kat al­ka­vat muo­dos­tua ali­ta­jui­ses­ti. En pää­tä etu­kä­teen jo­tain tee­maa, jos­ta ha­lu­an kir­joit­taa, vaan tee­mat on hel­pom­pi löy­tää kap­pa­leis­ta jäl­ki­kä­teen.

Moi­sio esiin­tyi hil­jat­tain myös Tam­pe­reen seu­ra­kun­nan Ag­nos­tik­kok­lu­bil­la Van­has­sa kir­kos­sa. Muu­ten elä­mäs­tä kes­kus­te­lu keik­ka­y­lei­sön edes­sä ei ole hä­nel­le ko­vin ta­val­lis­ta.

– Yleen­sä kap­pa­lee­ni saa­vat pu­hua pelkäs­tään.

Va­pausk­lu­bil­la Ma­ri­an Kam­ma­ril­la, os. Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti, on Lau­ra Moi­si­on keik­ka ke 25.1. klo 19 ja Ant­ti Au­ti­on keik­ka ke 22.2. klo 19. Kon­sert­tien ai­ka­na juon­ta­ja ja ar­tis­ti kes­kus­te­le­vat ylei­sön edes­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover