JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Urku­vii­kolla kuullaan urkuja ja sen sukulaisia – uutena keik­ka­paik­kana Möysän Musaklubi

Vatikaanin Pietarinkirkon emeritusurkuri Juan Paradell Solé kuuluu urkuviikon kansainvälisiin vieraisiin. Kuva: www.juanparadell.it

Vatikaanin Pietarinkirkon emeritusurkuri Juan Paradell Solé kuuluu urkuviikon kansainvälisiin vieraisiin. Kuva: www.juanparadell.it

www.juanparadell.it

7.6.2021
Markus Luukkonen

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­te­tään tänä vuon­na 9.–15. elo­kuu­ta. Ur­ku­vii­kon tun­nuk­se­na on Ur­ku­jen su­ku­lai­set. Kon­sert­ti­pai­kat ovat Ris­tin­kirk­ko ja sen puis­tik­ko, Si­be­lius­ta­lo, Nas­to­lan kirk­ko sekä uu­te­na Hä­meen­ka­dul­la si­jait­se­va Möy­sän Mu­sak­lu­bi. Ur­ku­viik­ko laa­je­nee hie­man yleis­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin suun­taan, mut­ta kai­kes­sa on sil­ti mu­ka­na urut ja sen su­ku­lai­set.

– Ur­ku­vii­kol­la ei ole joka vuo­si eri­tyis­tä tee­maa, mut­ta tänä vuon­na sel­lai­nen on. Maa­nan­tai­na Ris­tin­kir­kon puis­ti­kos­sa kuul­laan po­se­tii­va­rei­ta. Pu­hal­lin­soit­ti­mis­ta mu­ka­na on hui­lu, ja saam­me Lah­teen bel­gi­a­lai­sen Marc Grau­wel­sin, erään maa­il­man ko­vim­mis­ta hui­lis­teis­ta. Per­jan­tai­na kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ovat Ham­mond-urut. Pää­tös­päi­vä­nä sun­nun­tai­na kuul­laan yh­des­sä har­mo­nik­kaa ja ur­ku­ja. Soit­ti­mia yh­dis­tää pal­kei­den ja il­man­pai­neen käyt­tö, ku­vai­lee ur­ku­vii­kon joh­ta­ja Pau­li Pie­ti­läi­nen.

Kan­sain­vä­li­siin tai­tei­li­joi­hin lu­keu­tuu var­sin ni­me­käs Juan Pa­ra­dell Solé, Va­ti­kaa­nin Pie­ta­rin­kir­kon eme­ri­tu­sur­ku­ri, joka vie­rai­lee ur­ku­vii­kol­la nyt en­sim­mäi­sen ker­ran.

– Hä­nel­lä on ur­ku­fes­ti­vaa­li Es­pan­jas­sa ja hän kut­sui mi­nut sin­ne soit­ta­maan muu­ta­mia suo­sia sit­ten. Ajat­te­lin, et­tä nyt voin kut­sua hä­net vas­ta­vie­rai­lul­le, Pie­ti­läi­nen ker­too.

Sole esit­tää 10. elo­kuu­ta Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa pe­rin­tei­sen re­si­taa­li­oh­jel­man, jo­hon on poi­mit­tu hel­pos­ti omak­sut­ta­via, ylei­söys­tä­väl­li­siä te­ok­sia.

Si­be­lius­ta­los­sa men­nään reip­paas­ti jaz­zin puo­lel­le, kun vie­raak­si saa­puu UMO Hel­sin­ki Jazz Orc­hest­ra, ka­pel­li­mes­ta­ri­na Kir­mo Lin­ti­nen ja so­lis­ti­na ur­ku­ri Su­san­ne Ku­ja­la. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa Mar­kus Fa­ge­rud­din Gan­dai-te­ok­sen kan­ta­e­si­tys sekä sven­gaa­vaa jaz­zia.

Mös­sön Mu­siik­kik­lu­bil­la esiin­tyy soul­kon­ser­tis­sa Fu­ra­ha-bän­di so­lis­tei­naan Jo­han­na Bo­e­dec­ker ja Ro­ber­to Brand­ão.

Pie­ti­läi­nen nos­taa vie­lä erik­seen esiin eri­koi­sen Ode in Code -il­mais­kon­ser­tin, joka si­säl­tää 3,5 mil­jar­dia vuot­ta van­han DNA-koo­din re­so­noin­tia. Ää­ni­te­ok­sen te­ki­jä on Sil­ja Se­lo­nen. So­vi­tuk­ses­ta uruil­le sekä esi­tyk­ses­tä vas­taa nuo­ren pol­ven ur­ku­ri Art­tu Se­lo­nen.

Lip­pu­ja myy­dään vain sen ver­ran kuin tur­va­vä­lit huo­mi­oon ot­ta­en on mah­dol­lis­ta.

– Toi­vo­taan, et­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set väl­je­ne­vät elo­kuun al­kuun men­nes­sä, jot­ta lip­pu­ja voi­daan va­paut­taa vie­lä li­sää myyn­tiin, Pie­ti­läi­nen ker­too.

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko kuu­luu Lah­den pe­rin­teik­käim­piin ke­sä­fes­ti­vaa­lei­hin. En­sim­mäi­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­tet­tiin vuon­na 1973 ny­kyis­tä Ris­tin­kirk­koa edel­tä­nees­sä puu­kir­kos­sa, ja ta­pah­tu­ma oli jat­koa pe­rin­tei­sel­le ke­sä­kon­sert­tien sar­jal­le.

Vuon­na 2020 ur­ku­viik­ko jou­dut­tiin siir­tä­mään ko­ko­naan verk­koon ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ta­kia.

Koko oh­jel­ma löy­tyy osoit­tees­ta www.lah­ti­or­gan.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover