JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Seimi­näyt­te­lyllä juhlavuosi, katso kartta – 20 vuotta mukana ollut yrittäjä: "Kaikkein ihaninta on seurata, kun päivä­ko­ti­ryhmät käyvät ihmet­te­le­mässä seimeä"

Yrittäjä Hannu Tuomaalan koruliike LöwenMark on ensimmäistä kertaa seiminäyttelyn kohteena. Liikkeen erikoisuus on Lahden vanha puukirkon rististä tehty koru.

Yrittäjä Hannu Tuomaalan koruliike LöwenMark on ensimmäistä kertaa seiminäyttelyn kohteena. Liikkeen erikoisuus on Lahden vanha puukirkon rististä tehty koru.

Lahden seurakunnat

23.11.2021
Teemu Leppänen

Lah­den kes­kus­tan liik­kei­den näy­teik­ku­nois­sa on ihas­tel­ta­va­na jou­lu­sei­mi­näyt­te­ly tänä vuon­na jo 20. ker­ran. Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­lys­sä on mu­ka­na 24 näy­teik­ku­naa. Sei­met ovat kes­ke­nään hy­vin eri­lai­sia ja eri ko­koi­sia. Ne esit­te­le­vät sa­mal­la myös eri mai­den pe­rin­tei­tä.

– Sei­mi­näyt­te­lyn ydin­tar­koi­tus on tuo­da esil­le jou­lun sa­no­maa kes­kel­le kau­pun­kia. Sei­miä voi kier­tää it­se­näi­ses­ti sei­mi­kart­taa seu­ra­ten tai jou­lu­sei­mi voi yl­lät­tää löy­tä­jän­sä kes­ken kii­rei­sen os­tos­reis­sun, ker­too sei­mi­näyt­te­lys­tä vas­taa­va Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan per­he­työn las­te­noh­jaa­ja Mar­ja Ok­ko­la.

Uu­sim­pa­na näyt­te­ly­koh­tee­na on kul­ta­se­pän­lii­ke Lö­wen­Mark, jon­ka tuo­te­va­li­koi­mas­ta löy­tyy yh­teys Lah­den seu­ra­kun­tiin, van­han puu­kir­kon ta­ko­rau­ta­ris­tin muo­toi­nen kau­la­ko­ru.

– Vie­lä en tie­dä mil­lai­nen sei­mes­tä tu­lee, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa aja­tus sei­mi­näyt­te­lys­tä on hie­no, sa­noo haas­tat­te­lu­het­kel­lä yrit­tä­jä Han­nu Tuo­maa­la, joka pyy­det­tiin näyt­te­lyyn mu­kaan.

Sei­mi­näyt­te­lyn kon­ka­ri­liik­kei­tä ovat So­kok­sen ta­va­ra­ta­lo ja An­jan Puo­ti, joil­la oli sei­mi näy­teik­ku­nas­saan jo 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la. An­jan Puo­dis­sa ase­tel­man on val­mis­ta­nut yrit­tä­jä An­ja Kin­nu­nen ja hä­nen isän­sä.

– Näyt­te­lyn al­ku­tai­pa­leel­la val­mis­tin Joo­se­fin, Ma­ri­an ja lap­sen. Han­kin niil­le päät, mut­ta muu­ten tein ne it­se. Nyt jo edes­men­nyt isä­ni teki vä­ri­va­ne­ris­ta sei­men.

Joi­nain vuo­si­na ase­tel­ma on kui­ten­kin vaih­tu­nut.

– Olen lait­ta­nut vä­lil­lä sen niin hy­vään tal­teen, et­tä se on ka­don­nut jo­hon­kin laa­ti­koi­den se­kaan, jol­loin on käy­tös­sä ol­lut jo­kin muu ase­tel­ma, Kin­nu­nen nau­raa.

– Kaik­kein iha­nin­ta on seu­ra­ta, kun päi­vä­ko­ti­ryh­mät käy­vät ih­met­te­le­mäs­sä sei­meä.

Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­ly Lah­den kes­kus­tas­sa 28.11.2021 – 6.1.2022.

SIrkku Muhli

1. Lah­den Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta, Ki­ve­ri­ön­ka­tu 1

2. Kan­nak­sen lu­kio, Kan­nak­sen­ka­tu 20

3. Lah­den en­si- ja tur­va­ko­ti Alek­san­te­ri­ka­tu 35

4. Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tyk­sen lä­he­tys­ko­ti, Sai­maan­ka­tu 5B

5. La Luna Lil­ja, Puis­to­ka­tu 5

6. An­jan puo­ti, Rau­han­ka­tu 9

7. Hau­taus­toi­mis­to Kal­li­oi­nen, Hä­meen­ka­tu 11

8. Ma­ri­ma­ri, Rau­ta­tien­ka­tu 13

9. Mo­re­mix, Rau­ta­tien­ka­tu 18

10. Ven­tu­nos, Hä­meen­ka­tu 21

11. Lah­den Kris­til­li­nen kir­ja­kaup­pa Oy, Hä­meen­ka­tu 23

12. NP, Rau­ta­tien­ka­tu 22

13. So­kos ta­va­ra­ta­lo, Alek­san­te­rin­ka­tu 19-21

14. Kuk­ka ja Si­sus­tus Nei­lik­ka, Alek­san­te­rin­ka­tu 25 aB

15. Lö­wen­Mark, Rau­ta­tien­ka­tu 26

16. Pit­si ja Pal­mik­ko, Ve­si­jär­ven­ka­tu 26

17. Tai­to­kes­kus Vel­ma, Ve­si­jär­ven­ka­tu 19

18. Päi­jät-Hä­meen omais­hoi­ta­jat ja lä­hei­set ry, Päi­jän­teen­ka­tu 1

19. Op­ti­mi­nä­kö, Va­pau­den­ka­tu 12

20. Mis­si­o­kaup­pa, Va­pau­den­ka­tu 6

21. Nep­pi­nap­pi, Va­pau­den­ka­tu 2

22. Kirk­ko­ka­tu 7

23. Ris­tin­kirk­ko, Kirk­ko­ka­tu 4

24. Lah­den Jou­lu­ky­lä, Lah­den tori 11.12.– 22.12.

Osa­na ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta Lah­den seu­ra­kun­nat jär­jes­tää myös Sei­mel­tä sei­mel­le -py­hiin­va­el­luk­sen 19.12. klo 14. Li­säk­si pos­ti­kort­te­ja lei­ma­taan sei­mi­ai­hei­sel­la eri­kois­lei­mal­la 1.12.–18.12. ma–la klo 10–15 Lah­den seu­ra­kun­tien Va­pau­den­ka­tu 6:n asi­a­kas­pal­ve­lun au­la­ti­las­sa. Sun­nun­tai­sin ja it­se­näi­syys­päi­vä­nä lei­maus­pis­te on sul­jet­tu­na, jol­loin lä­he­tyk­set voi jät­tää ul­ko­puo­lel­la ole­viin kel­tai­siin pos­ti­laa­ti­koi­hin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover