JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Pimeästä valoon -konsertin solisti Paleface: "Minulla on lähi­pii­rissä kokemuksia siitä, että ihmiset ovat katkenneet"

"Minusta on aina ollut kiinnostavaa ja mielekästä mennä esiintymään epätodennäköisiin paikkoihin. On kiinnostavaa päästä esiintymään tuollaiseen rakennukseen ja tuollaiseen yhteyteen," sanoo Karri Miettinen alias Paleface Lahden Ristinkirkossa järjestettävästä konsertista. Kuva: Joni Sarkki

"Minusta on aina ollut kiinnostavaa ja mielekästä mennä esiintymään epätodennäköisiin paikkoihin. On kiinnostavaa päästä esiintymään tuollaiseen rakennukseen ja tuollaiseen yhteyteen," sanoo Karri Miettinen alias Paleface Lahden Ristinkirkossa järjestettävästä konsertista. Kuva: Joni Sarkki

Joni Sarkki

15.11.2022
Janne Urpunen

Kes­kel­lä pi­mein­tä vuo­de­nai­kaa jär­jes­tet­tä­vän Pi­me­äs­tä va­loon -kon­ser­tin so­lis­ti on täl­lä ker­taa Pa­le­fa­ce. Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään pe­rin­tei­seen ta­paan mie­len­ter­veys­vii­kol­la. Kar­ri Miet­ti­nen ali­as Pa­le­fa­ce us­koo, et­tä hä­nel­lä on ai­hees­ta sa­not­ta­vaa.

– Ke­vääl­lä il­mes­ty­vän le­vy­ni en­sim­mäi­sel­lä sing­lel­lä Mie­het ei it­ke si­vu­taan tuo­ta te­ma­tiik­kaa. Suo­mes­sa po­jil­la ja mie­hil­lä on ol­lut vai­keuk­sia tun­nis­taa ja tun­nus­taa heik­kouk­si­aan. Ei ole työ­ka­lu­ja pu­hua on­gel­mis­ta. Sii­nä on yli­su­ku­pol­vis­ta ke­laa, joka saat­taa tul­la ai­ka kau­kaa. Räp­pään sii­nä muun mu­as­sa omas­ta ukis­ta­ni, joka läh­ti 16-vuo­ti­aa­na jat­ko­so­taan, Miet­ti­nen sa­noo.

Maa­il­ma on­nek­si muut­tuu. Myös Miet­ti­sen omim­mas­sa gen­res­sä, hip ho­pis­sa ja rä­pis­sä, on ta­pah­tu­nut myön­teis­tä ke­hi­tys­tä.

– Suo­mi-rä­pin mies­ku­va oli 20 vuot­ta sit­ten ai­ka tok­si­nen. Ol­tiin voit­ta­jia, tun­teet­to­mia, tal­lat­tiin "vas­tus­ta­jat". Vii­me vuo­si­na Pa­pe­ri T, Py­hi­mys ja eh­kä laa­jem­min­kin räp­pä­rit ovat al­ka­neet pu­hua myös on­gel­mis­taan ja heik­kouk­sis­taan. Se voi ol­la ai­ka ter­veh­dyt­tä­vä jut­tu, kun esi­ku­vat näyt­täy­ty­vät ai­kai­sem­paa in­hi­mil­li­sem­pi­nä.

Akus­tis­ta keik­kaa Ris­tin­kir­kos­sa Miet­ti­nen odot­taa mie­len­kiin­nol­la.

– Mi­nus­ta on ai­na ol­lut kiin­nos­ta­vaa ja mie­le­käs­tä men­nä esiin­ty­mään epä­to­den­nä­köi­siin paik­koi­hin. On kiin­nos­ta­vaa pääs­tä esiin­ty­mään tuol­lai­seen ra­ken­nuk­seen ja tuol­lai­seen yh­tey­teen.

Mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen toi­min­nan Miet­ti­nen nä­kee erit­täin tär­ke­ä­nä.

– Mi­nul­la­kin on lä­hi­pii­ris­sä ko­ke­muk­sia sii­tä, et­tä ih­mi­set ovat kat­ken­neet, kun ei­vät ole jak­sa­neet ja ovat teh­neet lo­pul­li­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen rat­kai­sun. Jos mi­ten­kään pys­tym­me muut­ta­maan yh­teis­kun­taa tuos­sa suh­tees­sa pa­rem­paan suun­taan, niin ha­lu­an ol­la sii­nä mu­ka­na.

Kon­ser­tis­sa Pa­le­fa­cea sä­es­tää flyy­ge­lil­lä Miik­ka Kal­lio. Il­las­ta jul­kais­taan myö­hem­min seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la koos­te, jon­ka bo­nuk­se­na Pa­le­fa­cea haas­tat­te­lee Hel­sin­gin Paa­va­lin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Kari Ka­na­la.

Pi­me­äs­tä va­loon -kon­sert­ti maa­nan­tai­na 21.11. klo 19 Ris­tin­kir­kos­sa. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät päi­jät­hä­mä­läi­set mie­len­ter­veys­jär­jes­töt, Su­ru­nau­ha ry sekä Lah­den seu­ra­kun­nat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover