JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lasten­kon­sertti on lämmin kiitos Sysmälle – "Mitä ikinä teette elämässä, niin säilyttäkää kyky seikkailla"

Ta­ri­na suu­res­ta unel­mas­ta vie lap­set mu­sii­kin sii­vil­lä maa­il­man ää­riin.

Kaisa Katinkonttia esittää Kaisa Nuolioja. Kuva: Kaisa Nuolioja, Jenni Salminen, Jani Mahkonen 

Kaisa Katinkonttia esittää Kaisa Nuolioja. Kuva: Kaisa Nuolioja, Jenni Salminen, Jani Mahkonen 

Kaisa Nuolioja, Jenni Salminen, Jani Mahkonen

17.4.2023
Ann Rose

Sys­mäs­sä on huh­ti­kuun lo­pus­sa mah­dol­li­suus ko­kea mu­sii­kil­li­nen seik­kai­lu, kun las­ten­mu­siik­kiyh­tye Kai­sa ja Kaa­lin­päät esit­tää lau­lu­ja tu­le­val­ta le­vyl­tään.

Ta­ri­nas­sa In­ka Iki-In­to­nen ys­tä­vi­neen saa sa­la­pe­räi­sen kut­sun juh­laan, paik­ka­na Maa­il­man Ää­ri. Kaik­ki muut­kin seik­kai­li­jat ovat me­nos­sa sa­maan paik­kaan, ku­kaan ei vain tun­nu tie­tä­vän, mis­sä Maa­il­man Ää­ri on.

– Keik­ka so­pii lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le, seik­kai­li­joil­le ja seik­kai­lu­hen­ki­sil­le, ku­vai­lee Kai­sa Ka­tin­kont­ti eli Kai­sa Nuo­li­o­ja (ku­vas­sa).

Rep­pu­reis­saa­ja­na maa­il­maa kier­tä­nyt Nuo­li­o­ja ar­ve­lee saa­neen­sa in­nos­tuk­sen­sa reis­saa­mi­seen kou­lun luok­ka­ret­kes­tä. Sen jäl­keen on tul­lut käy­tyä ai­na Kii­nas­sa ja Kam­bod­zas­sa as­ti. Nuo­li­o­ja on näh­nyt iso­ja kau­pun­ke­ja, kor­kei­ta vuo­ria ja ru­ti­kui­vaa aa­vik­koa. On­pa hän näh­nyt uha­na­lai­sen kul­ta­pan­dan­kin.

Jän­niä ko­ke­muk­sia hän on ha­lun­nut tuo­da esiin uu­del­la le­vyl­lä, jol­la mie­ti­tään mil­lai­nen on hams­te­rin Ams­ter­dam, käy­dään Hong­kon­gis­sa, kur­ki­taan ka­me­lei­ta aa­vi­kol­la ja tans­si­taan nor­sun kans­sa.

Nuo­li­o­ja ke­huu lap­sia jos­kus ai­kui­sia fik­sum­mik­si. He ni­mit­täin ym­mär­tä­vät seik­kai­lun ja haus­ko­jen jut­tu­jen pääl­le.

– Mitä iki­nä teet­te elä­mäs­sä, niin säi­lyt­tä­kää kyky seik­kail­la ja pi­tä­kää haus­kaa, Nuo­li­o­ja neu­voo.

Sys­mä ja seu­ra­kun­nan ti­lat sat­tui­vat le­vyn ää­ni­tys­pai­kak­si, sil­lä bän­din lau­la­ja-hui­lis­ti In­ka Pel­to­la asui Sys­mäs­sä ai­em­min.

– Tämä kon­sert­ti on kii­tok­sem­me Sys­mäl­le, jos­sa käym­me edel­leen ää­nit­tä­mäs­sä. Sii­tä on tul­lut pe­rin­ne. Sau­nom­me ja yö­vym­me Sys­mä Cam­pin­gis­sä ja lau­lam­me ka­ra­o­kea Uo­tis­sa, Nuo­li­o­ja pal­jas­taa.

Nuo­li­o­jan lau­lu­ja on jul­kais­tu kir­jas­sa Las­ten oma lau­lu­vuo­si ja on­pa yk­si hä­nen lau­luis­taan esi­tet­ty Pik­ku Kak­ko­ses­sa­kin. Ny­kyi­sin Nuo­li­o­ja kir­joit­taa lau­lu­ja Hel­sin­gin Kon­ser­va­to­ri­on Täh­ti­su­mu-kuo­rol­le.

Las­ten­kon­sert­ti esi­te­tään sun­nun­tai­na 23. huh­ti­kuu­ta klo 15 Sys­män seu­ra­kun­ta­sa­li Nuo­tas­sa. Kon­ser­tin kes­to on 40 mi­nuut­tia. Levy Juna läh­tee Kii­naan il­mes­tyy äi­tien­päi­vä­nä, ja sitä voi ti­la­ta en­nak­koon jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan kaut­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover