JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lasarus herää henkiin Asikkalan kirkossa – Esityksen jälkeen katsojilla on mahdol­li­suus keskus­te­luun ja rukousapuun

15.3.2023
Janne Urpunen

Asik­ka­las­sa on to­tut­tu kris­til­li­siin tal­koo­näy­tel­miin, ja sel­lai­nen on taas tar­jol­la, kun Asik­ka­lan kir­kos­sa esi­te­tään La­sa­rus – Mik­si Ju­ma­la? -kirk­kod­raa­ma. Draa­man on kä­si­kir­joit­ta­nut ja oh­jan­nut mo­nis­ta tuo­tan­nois­taan alu­eel­la tut­tu Ter­hi Vuo­ris­to-Mik­ko­la.

– Teim­me vii­me ke­vää­nä Vääk­sys­sä pää­si­äis­va­el­luk­sen, ja draa­ma läh­ti mie­les­sä­ni heti sen jäl­keen käyn­tiin. Maa­il­mas­sa ta­pah­tuu kaik­kia kau­heuk­sia ja ih­mi­set ky­sy­vät, Ju­ma­la­ni, mik­si. Myös näy­tel­mäs­sä roo­li­hen­ki­löt ky­sy­vät pit­kin mat­kaa, mik­si, oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja sa­noo.

Jee­sus he­rät­tä­mäs­sä kuol­lut­ta La­sa­rus­ta, Raa­ma­tun ta­ri­nas­sa on kaik­ki draa­man ai­nek­set.

– Esi­tyk­sen al­kuo­sa on mur­heel­li­nen, mut­ta kun La­sa­rus nou­see kuol­leis­ta, al­kaa rie­mu. Lem­peä Jee­sus tu­lee ja näyt­tää vä­lit­tä­mi­sen­sä ja rak­kau­ten­sa. Sain in­noi­tus­ta kä­si­kir­joi­tuk­seen myös Wal­ter Wan­ge­ri­nin te­ok­ses­ta Kir­ja.

 

La­sa­rus on Leo Kum­pu­lai­nen.

– Leo on seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö ja ol­lut näy­tel­mis­säm­me ai­em­min­kin, Vuo­ris­to-Mik­ko­la ker­too.

Jee­sus­ta esit­tää Jee­suk­se­na ko­ke­nut Os­kar Brei­lin.

– Hä­nes­sä on Jee­suk­sen lem­peys ja läm­pö, sa­no­vat he, jot­ka ovat hä­nen kans­saan näy­tel­leet.

Mart­ta on Rai­ja Ruo­ho, ja Mar­tan si­sar Ma­ria seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen An­ja Sa­ra­ja.

– Kaik­ki ovat luon­ne­roo­leis­sa. Olen on­ne­kas, et­tä sain jo­kai­seen roo­liin hen­ki­lön, jota toi­voin, Vuo­ris­to-Mik­ko­la sa­noo.

La­val­la käy kaik­ki­aan 18 näyt­te­li­jää. Esi­tys­tä ryt­mit­tä­vät näyt­te­li­jöi­den esit­tä­mät lau­lut, myös ylei­sö pää­see ko­kei­le­maan ää­ni­jän­tei­tään.

 

La­sa­rus­ta ei sat­tu­mal­ta esi­te­tä Ma­ri­an­päi­vä­nä.

– Be­ta­ni­an ta­pah­tu­mat ajoit­tu­vat vuo­den­kier­ros­sa sa­maan koh­taan. Draa­man vii­mei­nen koh­taus ta­pah­tuu Raa­ma­tus­sa kak­si viik­koa en­nen pää­si­äis­tä, ja sii­hen esi­tys­päi­vä osuu.

Esi­tyk­sen jäl­keen kat­so­jil­la on mah­dol­li­suus kes­kus­te­luun ja ru­kou­sa­puun.

– Näy­tel­mäs­sä kul­je­taan kär­si­vien rin­nal­la. Ih­mi­set voi­vat ko­kea ja ja­kaa tus­kan kans­sam­me, sa­moin kuin ilon ja hel­po­tuk­sen. Ei ole tar­koi­tus ava­ta haa­vo­ja, vaan lää­ki­tä, tar­jo­ta tu­kea ja apua, jon­ka myö­tä on hyvä läh­teä eteen­päin.

Draa­ma so­pii oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­jan mu­kaan myös lap­sil­le.

– Ei ole ikä­ra­jaa. Näyt­tä­möl­lä on yk­si kiuk­kui­nen mies, joka uh­kaa Jee­sus­ta ki­vil­lä. Pa­hem­paa­kin lap­set ovat näh­neet.

La­sa­rus – Mik­si Ju­ma­la? -kirk­kod­raa­ma 26.3. Asik­ka­lan kir­kos­sa kel­lo 13 ja 16. Esi­tyk­siin on va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover