JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lahden konser­va­torio musisoi luon­to­koh­teiden hyväksi Ristin­kir­kossa – "Konsertti on mahdol­li­suus vaikuttaa luon­non­suo­je­lu­työhön"

Keski-Lahden seurakunnan kanttori Aurora Ikävalko ja Lahden seurakuntien johtava nuoriso- ja rippikoulutyön pappi Reetta Kalteenmäki järjestävät Concis musisoi luonnolle -konsertin yhteistyössä Lahden konservatorion kanssa. Kuva: Jani Mahkonen

Keski-Lahden seurakunnan kanttori Aurora Ikävalko ja Lahden seurakuntien johtava nuoriso- ja rippikoulutyön pappi Reetta Kalteenmäki järjestävät Concis musisoi luonnolle -konsertin yhteistyössä Lahden konservatorion kanssa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

28.9.2021
Janne Urpunen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kant­to­ri Au­ro­ra Ikä­val­ko ke­hit­ti Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­dek­si kon­sert­ti­sar­jan pai­kal­lis­ten luon­to­koh­tei­den hy­väk­si. Tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tiin vir­si­kon­sert­ti, jon­ka tuot­to oh­jat­tiin Ve­si­jär­vi­sää­ti­öl­le jär­ven hoi­to­toi­men­pi­tei­siin. Lo­ka­kuus­sa Lah­den kon­ser­va­to­ri­on op­pi­laat ja opet­ta­jat ke­rää­vät esiin­ty­mi­sel­lään va­ro­ja Luon­to-Lii­ton Hä­meen pii­ril­le.

– Aja­tus on tu­kea pai­kal­li­sia luon­to­koh­tei­ta. Toi­saal­ta ha­lu­sin, et­tä pai­kal­li­set muu­si­kot voi­si­vat osal­lis­tua tal­koi­siin par­haal­la mah­dol­li­sel­la osaa­mi­sel­laan eli mu­si­soi­mal­la. Mo­nel­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on huo­li luon­nos­ta, ja nyt osa heis­tä pää­see konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­työ­hön soit­ta­mal­la, Ikä­val­ko ker­too.

Kon­sert­tien tuot­to syn­tyy ylei­sön va­paa­eh­toi­ses­ta oh­jel­ma- ja tu­ki­mak­sus­ta. Tar­koi­tus on pait­si tu­kea ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­työ­tä ra­hal­li­ses­ti myös teh­dä sitä tun­ne­tuk­si.

– Mu­siik­kie­si­tys­ten vä­lis­sä juon­ta­jat ker­to­vat tu­ki­koh­teen toi­min­nas­ta. Riku Suo­kas ker­toi Ve­si­jär­ven kun­nos­tuk­sen his­to­ri­as­ta, ja Reet­ta Kal­teen­mä­ki esit­te­lee Luon­to-Lii­ton toi­min­taa.

Ikä­val­ko ker­too, et­tä kon­sert­ti­sar­ja on saa­nut seu­ra­kun­nal­ta hy­vän vas­taa­no­ton.

– En ole kuul­lut yh­tään poik­ki­puo­lis­ta sa­naa, et­tei­kö ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­työ kuu­lui­si kir­kol­le. Kris­ti­tyn teh­tä­vä on var­jel­la luon­toa. Luon­to ei ole pel­käs­tään ih­mis­ten nau­tin­to­ja var­ten.

Kon­sert­ti­sar­ja jat­kuu tu­le­vai­suu­des­sa.

– Al­ku­pe­räi­nen aja­tus oli pi­tää ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­den ai­ka­na vii­des­tä kuu­teen kon­sert­tia eri koh­teil­le. Ko­ro­nan ta­kia on suu­rin osa kon­ser­teis­ta jää­nyt pi­tä­mät­tä, mut­ta ei tämä tä­hän jää, Ikä­val­ko lu­paa.

Con­cis mu­si­soi luon­nol­le -kon­sert­ti sun­nun­tai­na 10. lo­ka­kuu­ta kel­lo 18 Ris­tin­kir­kos­sa. Va­paa pää­sy, oh­jel­ma 10 eu­roa. Kon­sert­ti on kat­sot­ta­vis­sa Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la suo­ra­na ja sen jäl­keen kah­den vii­kon ajan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover