JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kylläs­tyt­tääkö korona-aika? – Lapsi­per­heille ja vanhuksille tarjou­tu­massa mahdol­li­suus virkistyä Pikku-Veskulla

Pikku-Veskulla järjestettävässä Puistossa tapahtuu -tapahtumassa on tarjolla muun muassa musiikkia ja pyhiinvaellusta. Esimerkiksi Keski-Lahden seurakunnan Mukkulan kanttori Sallamari Hyvönen pitää lasten ja aikuisten yhteisen muskarin. Kuvassa mukana Hertta Hyvönen. Kuva: Jani Mahkonen

Pikku-Veskulla järjestettävässä Puistossa tapahtuu -tapahtumassa on tarjolla muun muassa musiikkia ja pyhiinvaellusta. Esimerkiksi Keski-Lahden seurakunnan Mukkulan kanttori Sallamari Hyvönen pitää lasten ja aikuisten yhteisen muskarin. Kuvassa mukana Hertta Hyvönen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

23.8.2021
Teemu Leppänen

Pik­ku-Ve­si­jär­ven puis­tos­sa on tar­jol­la oh­jel­maa lap­sis­ta van­huk­siin, kun Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta avaa syys­kau­den sun­nun­tai­na 5. syys­kuu­ta.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä pit­kään jat­ku­nei­den ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si tar­jo­am­me mah­dol­li­suu­den vir­kis­tyä puis­tos­sa, jo­hon ko­koon­tuu eri ikäi­siä ih­mi­siä, ker­too jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ole­va Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö Pau­li Ran­ta­nen.

Ta­pah­tu­ma oli alun pe­rin tar­koi­tus pi­tää ke­sä­na­vauk­se­na, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si se siir­ret­tiin syys­kuul­le. Nyt jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä ta­pah­tu­ma voi­tai­siin vih­doin jär­jes­tää.

Kel­lo 12 al­ka­en kol­men tun­nin ai­ka­na la­val­la näh­dään oh­jel­ma­nu­me­roi­ta, min­kä li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa voi osal­lis­tua omaan tah­tiin pie­nel­le py­hiin­va­el­luk­sel­le, joka on osa Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­den py­hiin­va­el­lus­ten sar­jaa. Täl­lä ker­taa va­el­luk­sen pi­tuus on ly­hyt, ja se teh­dään Pik­ku-Ves­kun puis­to­a­lu­eel­la.

– Paik­ka on va­lit­tu niin, et­tä rei­til­lä on kai­kil­le ais­teil­le näh­tä­vää ja kuul­ta­vaa. Sii­nä saa ihail­la esi­mer­kik­si tuu­len hu­mi­naa ja ve­den lip­la­tus­ta, ker­too seu­ra­kun­ta­pas­to­ri An­na Kuru.

Puis­to­maas­to so­vel­tuu py­hiin­va­el­luk­seen myös kai­kil­la pyö­ril­lä kul­ke­vil­la ja muil­la apu­vä­li­neil­lä: rol­laat­to­ril­la, pyö­rä­tuo­lil­la, ke­pin tu­ke­ma­na, las­ten­vau­nuil­la, rat­tail­la, pot­ku­pyö­räl­lä ja niin edel­leen.

Oh­jel­ma al­kaa al­ku­har­tau­del­la ja Lah­den kau­pun­gin ter­veh­dyk­sel­lä. Sen jäl­keen la­val­le nou­see sam­bi­a­lai­sia kan­san­tans­se­ja esit­tä­vä ryh­mä Cul­tu­res as­semb­les. Var­sin­kin per­hei­den pie­nim­pien on mah­dol­li­suus osal­lis­tua yh­des­sä mu­ka­na ole­van ai­kui­sen kans­sa kant­to­ri Sal­la­ma­ri Hy­vö­sen ve­tä­mään mus­ka­riin.

Lu­vas­sa on myös las­ten po­ni­rat­sas­tus­ta sekä mak­ka­raa ja let­tu­ja kah­den eu­ron hin­taan. Keit­to­tar­joi­lus­sa on va­paa­eh­toi­nen mak­su Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen hy­väk­si.

Oh­jel­ma hui­pen­tuu Pek­ka Lauk­ka­ri­nen Trion kon­sert­tiin. Lauk­ka­ri­nen tun­ne­taan esi­mer­kik­si las­ten te­le­vi­si­o­ka­na­va MTV Ju­ni­o­rin oh­jel­mien juon­ta­ja­na. Trion kans­sa hän keik­kai­lee las­ten­mu­siik­ki- ja gos­pe­loh­jel­mis­tol­la.

Puis­tos­sa ta­pah­tuu -ta­pah­tu­ma sun­nun­tai­na 5.9. klo 12–15 Pik­ku-Ve­si­jär­ven ta­pah­tu­ma­puis­tos­sa. Esiin­ty­mis­la­val­la klo 12 al­ku­har­taus ja kau­pun­gin ter­veh­dys, klo 12.30 tans­si­ryh­mä Cul­tu­res as­semb­les – sam­bi­a­lai­sia kan­san­tans­se­ja, klo 13 omas­sa tah­dis­sa pie­ni py­hiin­va­el­lus, klo 13.30 las­ten ja kai­ke­ni­käis­ten mus­ka­ri, klo 14 Pek­ka Lauk­ka­ri­nen Trio. Tu­tus­tu­mis­ta pa­lo­au­toon klo 13–15. Myyn­ti­tuo­tot Yh­teis­vas­tuul­le kä­tei­sel­lä, pank­ki­kor­til­la tai Mo­bi­le­pay-nu­me­roon 87675.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover