JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Kokoon­nu­taan hyvin rennolla meiningillä" – Mitä kinkereillä oikein nykyään tehdään?

Ka­te­kis­muk­sen kuu­lus­te­lu on vaih­tu­nut ren­toon yh­des­sä­o­loon. Hei­no­lan ke­vään kin­ke­reil­lä ju­tel­laan us­kon­non­va­pau­des­ta ja lau­le­taan rau­han vir­siä.

”Laulaminen on tärkeä osa kinkereitä”, kertoo kappalainen Pia Särkelä. Kanttori Ursula Auvinen on mukana kaikilla kevättalven kinkereillä. Kuva: Jani Mahkonen

”Laulaminen on tärkeä osa kinkereitä”, kertoo kappalainen Pia Särkelä. Kanttori Ursula Auvinen on mukana kaikilla kevättalven kinkereillä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

21.2.2023
Kaisa Hako

Kau­ka­na ta­ka­na ovat ne ajat, jol­loin kin­ke­rit tar­koit­ti­vat ka­te­kis­muk­sen kuu­lus­te­lua ja lu­ku­tai­don tes­taa­mis­ta. Nimi on sama, si­säl­tö toi­nen.

– Kyl­lä kin­ke­reil­le ko­koon­nu­taan nyt hy­vin ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Ope­tus­ta oleel­li­sem­paa on koh­taa­mi­nen, sa­noo Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Pia Sär­ke­lä , joka on pi­tä­nyt kin­ke­rei­tä koko pap­pi­su­ran­sa ajan, 25 vuot­ta.

Jo­ta­kin pe­rin­teis­tä­kin on sil­ti säi­ly­nyt: kin­ke­rit ovat yhä tyy­pil­li­ses­ti maa­seu­dun jut­tu, ja nii­hin ko­koon­nu­taan yk­si­tyis­ko­deis­sa tai ky­lä­ta­lois­sa. Ke­vät­tal­vi on kin­ke­rei­den ai­kaa.

– Hei­no­lan­kin kin­ke­ri­pii­rit ovat pe­rin­tei­ses­ti muo­dos­tu­neet alu­een ky­lis­tä, joil­la on haus­ko­ja ni­miä, ku­ten Paist­jär­vi, Im­jär­vi, Lauh­jo­ki ja Pää­sin­nie­mi, Sär­ke­lä ker­too.

Maa­seu­dun asu­tuk­sen har­ve­tes­sa mo­net kin­ke­ri­pii­rit ovat vuo­sien myö­tä yh­dis­ty­neet si­ten, et­tä pii­re­jä on nyt jäl­jel­lä seit­se­män.

Kin­ke­reil­lä kah­vi­tel­laan yh­des­sä, lau­le­taan pal­jon ja ju­tel­laan tee­mas­ta, jon­ka pap­pi alus­taa. Tänä vuon­na Hei­no­las­sa on tee­ma­na us­kon­non­va­paus, sil­lä Suo­men us­kon­non­va­paus­la­ki täyt­tää 100 vuot­ta. Sär­ke­län mu­kaan us­kon­non­va­paus­kes­kus­te­lus­sa ko­ros­tuu usein ne­ga­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den kä­si­te eli va­paus us­kon­nos­ta. Sen kään­tö­puo­li on po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus eli va­paus har­joit­taa us­kon­toa.

– Yri­tän omal­ta osal­ta­ni tuo­da esiin sitä, mitä po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus voi­si par­haim­mil­laan tar­koit­taa. Mie­len­kiin­tois­ta on miet­tiä vaik­ka sitä, mik­si mei­dän suo­ma­lais­ten on niin vai­kea pu­hua us­kon­nos­ta, eten­kin omas­ta hen­gel­li­syy­des­tä. Sii­hen voi jos­kus si­säl­tyä his­to­ri­an pai­no­las­tia ja yh­te­näis­kult­tuu­rin pai­net­ta ol­la tie­tyn kaa­van mu­kai­nen, Sär­ke­lä miet­tii.

Eri­tyi­sen tär­ke­äs­sä osas­sa kin­ke­reil­lä ovat vir­ret, joi­ta lau­le­taan pal­jon. Ope­tuk­sel­li­nen pe­rin­ne on läs­nä si­kä­li, et­tä kin­ke­reil­lä tu­tus­tu­taan uu­siin, mo­nel­le tun­te­mat­to­mam­piin vir­siin. Sel­lai­nen on vaik­ka­pa vir­si 916. ”Maa­il­man kaik­ki ru­kouk­set poi­mit, oi Ää­re­tön”, sii­nä lau­le­taan.

– Kant­to­ri Ur­su­la Au­vi­nen on tänä vuon­na va­lin­nut eri­tyi­ses­ti rau­han tee­maan liit­ty­viä vir­siä, Sär­ke­lä ker­too.

Hei­no­lan ky­lien kin­ke­rei­tä ke­vääl­lä 2023

Tai­pa­le-Rihu to 2.3. klo 13 Täh­kä­sil­lä, Ri­hun­tie 707

Lusi ke 8.3. klo 12 Lu­sin en­ti­sel­lä kou­lul­la, Lu­sin­rait­ti 2

Hu­jan­sa­lo su 12.3. klo 18 Mä­ki­läl­lä, Hie­ta­lah­ti 261

Kir­kon­ky­lä ja muut poh­joi­set ky­lät to 23.3. klo 14 Raus­maal­la, Rää­ve­lin­tie 260

Pää­sin­nie­mi-Lauh­jo­ki to 30.3. klo 14 Pää­sin­nie­men ky­lä­ta­lol­la, Jou­san­tie 4

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover