JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kippiksestä virtaa pareille ­– Heinolassa pari­suh­de­työtä tehdään maail­man­luokan olosuh­teissa

Heinolan parisuhdejoukkue Tytti Lönnrot (ylh. vas.), Lena Nikkilä, Miia Salonen ja Jere Pohjankoski järjestivät parisuhteen palikoita frisbeegolfkevättä odotellessaan. Kuva: Markku Lehtinen

Heinolan parisuhdejoukkue Tytti Lönnrot (ylh. vas.), Lena Nikkilä, Miia Salonen ja Jere Pohjankoski järjestivät parisuhteen palikoita frisbeegolfkevättä odotellessaan. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

8.4.2024
Janne Urpunen

Hei­no­las­sa pa­ri­suh­de­työ­tä teh­dään maa­il­man­luo­kan olo­suh­teis­sa, kun Puo­li­päi­vää pa­ri­suh­teel­le -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Kip­pa­suol­la. “Kip­pis” va­lit­tiin juu­ri maa­il­man toi­sek­si par­haak­si fris­bee­golf­ra­dak­si. Va­lin­nan teki UDisc.

­– UDis­ciä voi ku­va­ta fris­bee­golf­tu­ris­min Raa­ma­tuk­si. Se on glo­baa­li tu­los­kir­jaus­jär­jes­tel­mä, jos­ta kaik­ki ra­dat löy­ty­vät, ker­too Hei­no­lan Lords of Disc­Gol­fin Jere Poh­jan­kos­ki.

Fris­bee­golf on Hei­no­lan ve­to­nau­la. Kau­pun­gin per­he­koor­di­naat­to­rin Tyt­ti Lön­n­ro­tin mu­kaan kiek­ko­pe­li on mai­nio ma­ta­lan kyn­nyk­sen tapa viet­tää ai­kaa.

– Ha­lu­sim­me lä­hes­tyä pa­ri­suh­de­työ­tä sii­tä vink­ke­lis­tä, mitä pa­ris­kun­nat voi­si­vat teh­dä yh­des­sä. Jos­kus on tar­peen is­tua alas ja ju­tel­la, mut­ta voi myös nau­raa ja ren­toil­la yh­des­sä, kun fris­bee­gol­fia opis­ke­lee.

Laji ei vaa­di kum­mois­ta kun­to­poh­jaa.

– Ki­vaa lii­kun­taa, jota voi har­ras­taa mel­kein mil­loin ta­han­sa. Ei tar­vit­se va­ra­ta vuo­roa tiet­ty­nä päi­vä­nä, vaan pe­laa­maan voi men­nä sil­loin, kun mo­lem­mil­le par­hai­ten so­pii. Ei­kä pe­laa­mi­nen mak­sa mi­tään, Jere Poh­jan­kos­ki sa­noo.

Lön­n­rot muis­tut­taa, et­tä yh­tei­sen ajan puu­te on usein pa­ri­suh­teen akil­leen kan­ta­pää.

– Työs­ken­te­len al­le kou­lui­käis­ten ja hei­dän per­hei­den­sä kans­sa. Pik­ku­lap­si­ar­jes­sa pa­ri­suh­de­ai­ka on luon­nol­li­ses­ti vä­his­sä. Yh­tei­nen har­ras­tus, joka ei ole tiet­tyyn ai­kaan si­dot­tu, voi­si ol­la yk­si rat­kai­su. Toi­von, et­tä päi­väs­tä jäi­si kä­vi­jöil­le mie­leen se, et­tei ajan ot­ta­mi­nen pa­ri­suh­teel­le vaa­di hir­ve­äs­ti vai­van­nä­köä tai jär­jes­te­ly­jä.

Ta­pah­tu­maan ovat ter­ve­men­nei­tä kaik­ki pa­ris­kun­nat.

– Ei tar­vit­se ol­la niin, et­tä oli­si ol­lut han­ka­laa, ja sik­si kan­nat­taa tul­la. Kaik­ki on yh­tei­nen te­ke­mi­nen plus­saa. Kun lait­taa pik­kui­sen ef­fort­tia van­hem­pien yh­tei­sen ai­kaan, se tuot­taa hy­vää koko per­heel­le, Lön­n­rot to­te­aa.

Puo­li­päi­vää pa­ri­suh­teel­le -ta­pah­tu­mas­sa pe­reh­dy­tään heit­to­tek­niik­kaan ja pe­la­taan leik­ki­mie­li­nen pa­ri­kil­pai­lu. Lap­sil­le on omaa toi­min­taa. Il­ta­päi­väl­lä Hei­no­lan lu­ki­ol­la on tar­jol­la il­mai­nen keit­to­lou­nas, “pa­ri­suh­de­pyö­rit­te­lyä ren­nol­la mei­nin­gil­lã ja hy­väl­lä huu­mo­ril­la” sekä kah­vit.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät Hei­no­lan kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta, Lah­den en­si- ja tur­va­ko­ti sekä Lords of Disc­Golf.

Puo­li­päi­vää pa­ri­suh­teel­le Hei­no­lan Kip­pa­suol­la ja lu­ki­ol­la 20.4. kel­lo 10–15. Ta­pah­tu­maan il­moit­tau­du­taan etu­kä­teen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover