JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kehittyvien maiden naisille kävellään tule­vai­suutta Asikkalassa – tapahtuma kerää kymmeniä osal­lis­tujia

"Asikkalassa on hyvin aktiivinen Naisten Pankin porukka ja tapahtumat ovat suosittuja. Kävele naiselle ammatti -tempaukseen osallistuu vuosittain noin 50 naista ja miestä", kertoo diakonissa Jaana Huumo (edessä) Asikkalan seurakunnasta. Kuva: Jani Mahkonen

"Asikkalassa on hyvin aktiivinen Naisten Pankin porukka ja tapahtumat ovat suosittuja. Kävele naiselle ammatti -tempaukseen osallistuu vuosittain noin 50 naista ja miestä", kertoo diakonissa Jaana Huumo (edessä) Asikkalan seurakunnasta. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

7.9.2021
Janne Urpunen

Asik­ka­las­sa tem­pais­taan jo vii­den­nen ker­ran ot­si­kol­la Kä­ve­le nai­sel­le am­mat­ti. Ky­sees­sä on Kir­kon ul­ko­maa­na­vun Nais­ten Pan­kin kam­pan­ja, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja nais­ten toi­meen­tu­lon ja yrit­tä­jyy­den tu­ke­mi­seen ke­hit­ty­vis­sä mais­sa.

– Asik­ka­las­sa on hy­vin ak­tii­vi­nen Nais­ten Pan­kin po­ruk­ka ja ta­pah­tu­mat ovat suo­sit­tu­ja. Kä­ve­le nai­sel­le am­mat­ti -tem­pauk­seen osal­lis­tuu vuo­sit­tain noin 50 nais­ta ja mies­tä, ker­too di­a­ko­nis­sa Jaa­na Huu­mo Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Hän ko­ros­taa, et­tä seu­ra­kun­ta on Asik­ka­las­sa ta­pah­tu­man yh­teis­työ­kump­pa­ni, ei alul­le­pa­ni­ja.

– Seu­ra­kun­nal­la ei ole osaa ei­kä ar­paa toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­sa, mut­ta seu­ra­kun­ta­na ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na te­ke­mäs­sä hy­vää.

Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 30 eu­roa. Se vas­taa Nais­ten Pan­kis­sa yh­den “am­ma­tin” ar­voa. Lah­joi­tuk­sen avul­la ke­hit­ty­vän maan nai­sen pi­täi­si pääs­tä toi­meen­tu­lon­sa al­kuun.

Asik­ka­las­sa tem­pauk­sen mat­kat ovat kol­me, seit­se­män ja kym­me­nen ki­lo­met­riä. Rei­teil­lä on opas­teet ja me­hu­pis­tei­tä.

– Mat­kan voi kä­vel­lä tai juos­ta. Yh­tei­sel­lä, oh­ja­tul­la al­ku­läm­mit­te­lyl­lä aloi­te­taan.

Kun­to­po­lul­le ei ole mi­kään pak­ko sän­nä­tä, jos ei ha­lua tai ky­ke­ne. Osal­lis­tua voi myös pel­käs­tään lah­joit­ta­mal­la.

– Jot­kut mak­sa­vat, vaik­ka ei­vät tule pai­kal­le. Jot­kut mak­sa­vat ja osal­lis­tu­vat ta­pah­tu­maan is­tu­en ja ru­pa­tel­len, Huu­mo sa­noo.

Vii­me vuon­na Kä­ve­le nai­sel­le am­mat­ti -kam­pan­ja tuot­ti val­ta­kun­nal­li­ses­ti 60 000 eu­roa.

Nais­ten Pank­ki toi­mii Suo­mes­sa yli 40 paik­ka­kun­nal­la. Ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia on yli 3 000.

Kä­ve­le nai­sel­le am­mat­ti -ta­pah­tu­maa vie­te­tään Asik­ka­las­sa sun­nun­tai­na 12. syys­kuu­ta. Läh­tö Vääk­syn ur­hei­lu­ken­täl­tä kel­lo 13. Lah­joi­tuk­sen voi mak­saa kä­tei­sel­lä ta­pah­tu­mas­sa, myös ti­li­siir­to ja Mo­bi­le­pay-mak­su on mah­dol­li­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover