JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Jeremias Sankari lopettaa satoja katsojia keränneet suorat ilta­ru­kous­lä­he­tyk­sensä – "Ystä­vän­päi­vänä kaikki 150 psalmia on luettu"

"Kirjoittaessani saarnaa mietin, mitä sanon. Iltarukouksessa sanon, mitä ajattelen", kertoo Tainionvirran seurakunnan kirkkoherra Jeremias Sankari esitystensä eroista. Iltarukouslähetykset Facebookissa loppuvat helmikuussa, mutta hän aikoo jatkaa suoria lähetyksiä jossakin muussa muodossa. Kuva: Jani Mahkonen

"Kirjoittaessani saarnaa mietin, mitä sanon. Iltarukouksessa sanon, mitä ajattelen", kertoo Tainionvirran seurakunnan kirkkoherra Jeremias Sankari esitystensä eroista. Iltarukouslähetykset Facebookissa loppuvat helmikuussa, mutta hän aikoo jatkaa suoria lähetyksiä jossakin muussa muodossa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

11.1.2022
Janne Urpunen

Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­rin suo­rat il­ta­ru­kous­lä­he­tyk­set päät­ty­vät hel­mi­kuus­sa.

– Kes­ki­vii­kon ja per­jan­tain il­ta­ru­kouk­sis­sa olen lu­ke­nut psal­me­ja jär­jes­tyk­ses­sä. Ys­tä­vän­päi­vä­nä kaik­ki 150 psal­mia on lu­et­tu. Ajan­käy­töl­li­ses­ti tämä on ol­lut hie­man han­ka­laa, vaik­ka olen teh­nyt vi­de­oi­ta il­man sen kum­mem­pia etu­kä­teis­val­mis­te­lu­ja, San­ka­ri pe­rus­te­lee lä­he­tys­ten lo­pet­ta­mis­ta.

Hän aloit­ti il­ta­ru­kous­lä­he­tyk­set ta­val­laan va­hin­gos­sa pää­si­äi­se­nä 2020.

– Kii­ras­tors­tai­na ei saa­tu siir­ret­tyä nau­hoi­tet­tua ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta ruuh­kan ta­kia Fa­ce­boo­kiin. Sitä kor­vaa­maan tein en­sim­mäi­sen il­ta­ru­kouk­sen.

San­ka­ri on lä­het­tä­nyt il­ta­ru­kouk­sia niin met­säs­tä kuin mök­ki­lai­tu­ril­ta, mut­ta vii­me ajat kirk­ko­her­ra on strii­man­nut omas­ta no­ja­tuo­lis­taan. Lä­he­tys näh­dään maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin il­ta­yh­dek­säl­tä.

– En­sim­mäi­se­nä ke­sä­nä aloi­tu­sai­ka oli kel­lo 19. Kat­so­jat pi­ti­vät sii­tä, et­tä kes­key­tin golf­kier­rok­se­ni lä­he­tyk­sen ajak­si, mut­ta mi­nus­ta on pa­rem­pi, et­tei työ ja har­ras­tus mene pääl­lek­käin.

Kirk­ko­her­ra ker­too pyr­ki­neen­sä vä­lit­tö­mään esi­tys­ta­paan. Hän ei val­mis­te­le lä­he­tyk­siä juu­ri­kaan etu­kä­teen.

– Yleen­sä il­lan teks­ti syn­tyy spon­taa­nis­ti. Vi­de­on ot­si­kon li­sään vas­ta lä­he­tyk­sen jäl­keen, kun tie­dän, mis­tä olen pu­hu­nut.

Val­mis­te­le­ma­ton suo­ra lä­he­tys näyt­tää kir­kon­mie­hen sel­lai­se­na kuin hän on.

– Kir­joit­ta­es­sa­ni saar­naa mie­tin, mitä sa­non. Il­ta­ru­kouk­ses­sa sa­non, mitä ajat­te­len, hän ker­too esi­tys­ten­sä erois­ta.

Suo­ria il­ta­ru­kous­lä­he­tyk­siä seu­raa kes­ki­mää­rin 15–20 kat­so­jaa, mut­ta jäl­keen­päin yk­sit­täis­tä vi­de­o­ta on saa­tet­tu kat­soa jopa 500 ker­taa.

Il­ta­ru­kouk­set lop­pu­vat, mut­ta San­ka­ri lu­pai­lee suo­ril­le lä­he­tyk­sil­le jat­koa.

– Lä­he­tyk­set al­koi­vat ko­ro­na-ai­ka­na ja jat­ku­vat, kun ko­ro­na-ai­ka jat­kuu. Vie­lä on mie­tin­näs­sä, mitä se voi­si ol­la. Ihan heti seu­raa­val­la vii­kol­la en lä­he­tyk­siä jat­ka, kun il­ta­ru­kouk­set lop­pu­vat.

Je­re­mi­as San­ka­rin il­ta­ru­kous maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin kel­lo 21 Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa 14. hel­mi­kuu­ta as­ti.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover