JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Iskel­mäl­lisen messun vetovoimaa mitataan taas Ristin­kir­kossa – Marian ilmes­tys­päi­vänä tuomas­mes­sussa lauletaan Kari Tapiota

Laulamattomien kuoroa johtaa Marjaana Turunen. Harjoituksissa maaliskuussa häntä tuurasi Matti Turunen. Kuva: Jani Mahkonen

Laulamattomien kuoroa johtaa Marjaana Turunen. Harjoituksissa maaliskuussa häntä tuurasi Matti Turunen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

18.3.2022
Janne Urpunen

Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa lau­le­taan Ma­ri­an il­mes­tys­päi­vä­nä Kari Ta­pi­on esit­tä­miä lau­lu­ja. Lau­la­mat­to­mien kuo­roa joh­taa Mar­jaa­na Tu­ru­nen. Vii­me vii­kon har­joi­tuk­sis­sa hän­tä tuu­ra­si Mat­ti Tu­ru­nen (ku­vas­sa). Sä­es­tyk­ses­tä vas­taa Mat­ti Hus­sin trio, jos­sa vai­kut­ta­vat kos­ket­ti­mia hy­väi­le­vän yh­ty­een­joh­ta­jan li­säk­si ba­sis­ti Ant­ti Ak­ka­nen ja rum­pa­li Lari Lius.

Tuo­mas­mes­suil­la py­ri­tään ma­dal­ta­maan seu­ra­kun­ta­lais­ten kyn­nys­tä kirk­koon ja seu­ra­kun­ta­yh­tey­teen. Kun Lah­des­sa ko­keil­tiin kol­me vuot­ta sit­ten is­kel­mäl­lis­tä tuo­mas­mes­sua, Ris­tin­kirk­ko oli tä­pö­sen täy­si. Ko­ti­maa-leh­den mu­kaan kaik­ki ei­vät mah­tu­neet kirk­ko­sa­liin ja osa vä­es­tä jou­tui is­tu­maan ik­ku­na­lau­doil­la. Lau­la­mat­to­mien kuo­ro oli tuol­loin­kin mu­ka­na.

– Us­kon, et­tä tä­mä­kin ve­tää po­ruk­kaa hy­vin, jos vain ih­mi­set us­kal­ta­vat läh­teä ko­ro­nan jäl­jil­tä liik­keel­le. Olen va­lin­nut mu­kaan Kari Ta­pi­on soi­te­tuim­mat ja toi­vo­tuim­mat kirk­koon so­pi­vat kap­pa­leet. Kaik­ki ei­vät ole Kari Ta­pi­on omia mut­ta esit­tä­miä. Mun sy­dä­me­ni tän­ne jää, Myrs­kyn jäl­keen, Kuin tai­vai­siin, Olen kuul­lut on kau­pun­ki tuol­la, Mar­jaa­na Tu­ru­nen ker­too.

Kat­so vi­deo: Lau­la­mat­to­mien kuo­ro har­joit­te­li maa­lis­kuus­sa Sal­paus­se­län kir­kos­sa:

Maa­lis–huh­ti­kuus­sa Ris­tin­kir­kos­sa jär­jes­te­tään kol­men vii­kon ai­ka­na poik­keuk­sel­li­ses­ti kol­me tuo­mas­mes­sua en­nen kuin kirk­ko sul­kee oven­sa pää­si­äi­sen jäl­keen pe­rus­kor­jauk­sen vuok­si. Tiis­tai­na vii­des huh­ti­kuu­ta oh­jel­mas­sa on saa­vu­tet­ta­va mes­su. Mes­su vii­to­taan ja teks­ti­te­tään. Mes­sun toi­se­na li­tur­gi­na toi­mii kuu­ro­jen pap­pi Jan­ne Ris­sa­nen, jol­le viit­to­ma­kie­li on äi­din­kie­li. Mes­su al­kaa poik­keuk­sel­li­ses­ti kel­lo 14.

– Saa­vu­tet­ta­va mes­su on suun­nat­tu kai­kil­le niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la kirk­koon päi­väl­lä ja jot­ka eh­kä tar­vit­se­vat hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa kirk­koon pääs­täk­seen, Kes­ki-Lah­den kap­pa­lai­nen, tuo­mas­pap­pi Ka­ti­kee­sia Hert­si ker­too.

Lau­an­tai­na 16. huh­ti­kuu­ta on pää­si­äi­syön tuo­mas­mes­su. Mes­su al­kaa kel­lo 23 hä­mä­räs­sä muut­tu­en pit­kän­per­jan­tain jäl­kei­sis­tä su­run tun­nel­mis­ta ilon ja va­lon juh­lak­si.

Kari Ta­pi­on esit­tä­mien lau­lu­jen tuo­mas­mes­su sun­nun­tai­na 27.3. kel­lo 18 Ris­tin­kir­kos­sa. Mes­sua voi seu­ra­ta suo­ra­na myös Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover