JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Harmo­nis­tille luvassa pohjetreeni, kun Hämeen­kosken Linna­kal­li­olla soi kunniaksi Luojan – trak­to­ri­kyyti tarjolla yhteis­lau­lu­ti­lai­suuden osal­lis­tu­jille

Soile Kunnas, Hämeenkosken Seurakuntakuorojen puheenjohtaja, juontaa Linnakallion Suvilaulelot. Matti Kähäri ja Matti Nummelin osallistuvat Suvilauleloiden järjestelyihin talkoolaisina. Kuva: Jani Mahkonen

Soile Kunnas, Hämeenkosken Seurakuntakuorojen puheenjohtaja, juontaa Linnakallion Suvilaulelot. Matti Kähäri ja Matti Nummelin osallistuvat Suvilauleloiden järjestelyihin talkoolaisina. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

29.5.2023
Janne Urpunen

”Jo jou­tui ar­mas ai­ka ja suvi su­loi­nen. Kau­niis­ti joka paik­kaa ko­ris­taa kuk­ka­nen. Nyt siu­naus­taan suo­pi taas läm­pö au­rin­gon, se luon­non uu­deks luo­pi, sen kut­suu elo­hon.”

Su­vi­vir­si ka­jah­taa Su­vin päi­vä­nä Hä­meen­kos­ken Lin­na­kal­li­on Su­vi­lau­le­lois­sa ties mo­nen­nen­ko ker­ran, ja ta­pah­tu­man tal­koo­lai­set Ma­tit Kä­hä­ri ja Num­me­lin sekä Hä­meen­kos­ken Seu­ra­kun­ta­kuo­ron joh­ta­ja Soi­le Kun­nas toi­vot­ta­vat kaik­ki ter­ve­tul­leik­si.

Ta­pah­tu­man juu­ret ovat niin pit­kät, et­tei­vät pai­kal­li­set­kaan var­muu­del­la muis­ta.

– Var­maan tääl­lä on jo 1980-lu­vul­la lau­let­tu, Kä­hä­ri sa­noo.

Seu­ra­kun­nan kant­to­ri Jo­han­na Huo­vi­nen tie­tää, et­tä vä­li­vuo­si­a­kin on ol­lut, mut­ta ai­na­kin vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta Lin­na­kal­li­on la­el­le on al­ku­ke­säs­tä ko­koon­nut­tu.

Su­vi­vir­ren li­säk­si lau­le­taan ai­na­kin Soi kun­ni­ak­si Luo­jan, Oi, kat­so­han lin­tua ok­sal­la puun, Pik­ku­lin­tu rie­muis­saan ja Tuu­li hil­jaa hen­käi­lee.

– Tut­tu­ja lau­lu­ja, joi­ta ih­mi­set tyk­kää­vät lau­laa, joi­hin pää­se­vät hel­pos­ti yh­ty­mään. Se on ih­mi­sel­le tär­keä jut­tu, et­tä pää­see ää­nel­lään yh­ty­mään po­ruk­kaan, Huo­vi­nen sa­noo.

Po­ru­kal­la Huo­vi­nen tar­koit­taa Hä­meen­kos­ken Seu­ra­kun­ta­kuo­ron li­säk­si kaik­kia kyn­nel­le ky­ke­ne­viä lau­lu­ha­lui­sia.

Huo­vi­nen sä­es­tää lau­la­jia mat­ka­har­mo­nil­la. Soi­tin on vuo­del­ta 1928 ja merk­kiä Mr Ste­vens.

– Van­han ajan step­pe­ri. Poh­keet jou­tu­vat sen kans­sa ko­vil­le. Lu­vas­sa on hyvä tree­ni­päi­vä.

Tree­nis­tä käy myös kal­li­ol­le ki­pu­a­mi­nen, ko­ho­aa­han Lin­na­kal­lio ym­pä­ris­tös­tään lä­hes 40 met­riä.

Pa­rem­pi­jal­kai­set kä­ve­le­vät kal­li­ol­le, muil­le on tar­jol­la trak­to­ri- tai au­to­kyy­ti.

Ti­lai­suu­den aluk­si nau­ti­taan pe­rin­tei­seen ta­paan kant­to­rin keit­tä­mät kah­vit.

– Tar­jol­la on myös tee­tä ja me­hua. Par­haim­mil­laan pai­kal­la on ol­lut 60–70 ih­mis­tä, Huo­vi­nen ker­too.

Lin­na­kal­lio si­jait­see ai­van Hä­meen­kos­ken taa­ja­man ku­pees­sa Tam­pe­reen­tien ja Kes­kus­tien vä­lis­sä. Tie kal­li­ol­le läh­tee nou­se­maan Toi­ja­lan­tie­tä lä­hel­tä kir­kon ris­teys­tä. Au­to kan­nat­taa jät­tää park­kiin kir­kon ku­pee­seen Seu­ra­kun­ta­tu­val­le, jon­ne sa­teen sat­tu­es­sa ti­lai­suus­kin siir­re­tään.

Lin­na­kal­li­on Su­vi­lau­le­lot Hä­meen­kos­kel­la kes­ki­viik­ko­na 7. ke­sä­kuu­ta kel­lo 18.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover