JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nyt saunotaan – vaikka puoleen yöhön

Seu­ra­kun­tien sau­nail­lat ke­rää­vät sään­nöl­li­ses­ti po­ruk­kaa lau­teil­le. Kir­kon­seu­dun re­por­taa­si sau­nail­lois­ta, jois­sa ja­e­taan ilot ja mur­heet, ren­tou­du­taan ja poh­di­taan elä­män suu­ri­a­kin ky­sy­myk­siä tai vain sau­no­taan ja läh­de­tään ko­tiin. Kat­so myös vi­de­o­re­por­taa­si äi­tien sau­nail­las­ta Asik­ka­lan Ki­nis­ma­jal­ta.

30.5.2023
Teemu Leppänen

Hiek­ka­tie Päi­jän­teen Sa­lon­saa­res­sa Asik­ka­las­sa vie yhä pi­dem­mäl­le koh­ti saa­ren itä­ran­taa. Seu­ra­kun­nan Ki­nis­ma­jan ran­ta­sau­nal­le on pel­käs­tään Lah­den­tiel­tä 17 mi­nuu­tin au­to­mat­ka. Tääl­tä on pak­ko löy­tyä yh­teis­sau­no­mi­ses­ta pi­tä­viä ih­mi­siä, sil­lä ei tän­ne ai­van het­ken mie­li­joh­tees­ta läh­de­tä.

Sau­nas­ta kuu­luu kiu­kaan su­hi­na. Het­keä myö­hem­min äi­tien sau­nail­lan ak­tii­vi­kä­vi­jä Mil­la Mu­la­ri as­tah­taa pyy­he pääl­lä sau­nan te­ras­sil­le. Il­man läm­pö­ti­la on 13 as­tet­ta ja tuu­li on na­va­kah­ko.

– Tuu­li tun­tuu läm­pi­mäl­tä, Mu­la­ri to­te­aa.

Hän ai­koo tä­nään heit­tää tal­vi­tur­kin, mut­ta ap­ri­koi, et­tä sii­tä tu­lee no­pea kas­tau­tu­mi­nen. Mu­la­ri ker­too ot­ta­neen­sa seu­raa­van päi­vän va­paak­si töis­tä, jot­ta äi­tien sau­nail­lan on­nis­tu­mi­nen on taat­tu.

– Tääl­lä ol­laan juu­ri sen ai­kaa kuin tar­vet­ta on. Ja­e­taan ilot ja su­rut. Osa meis­tä on puo­leen yö­hön saak­ka. Saa kes­kus­tel­la tai ol­la rau­has­sa ja ol­la sen ai­kaa kuin ha­lu­aa.

Kel­lo on kuu­si il­lal­la kes­kel­lä ar­kis­ta viik­koa. Sau­nail­ta tois­tuu sään­nöl­li­ses­ti kuu­kau­den vä­lein.

Neea Tui­ke­lah­ti aloit­taa il­lan oles­ke­le­mal­la ul­ko­vaat­teis­sa omis­sa aja­tuk­sis­saan lai­tu­rin no­kas­sa. Hän kut­suu sitä maa­doit­tu­mi­sek­si. Nai­nen sei­soo kä­det le­väl­lään tuu­les­sa ja kuun­te­lee ym­pä­ris­töä pie­nes­sä tih­ku­sa­tees­sa.

– Vesi rau­hoit­taa miel­tä. Koh­ta ava­taan ja har­ja­taan hiuk­set.

Sau­nan tak­ka­huo­nees­sa Tui­ke­lah­ti kes­kus­te­lee het­ken Mu­la­rin kans­sa, et­tä sau­nan läm­pö­ti­lan voi­si las­kea 75 as­tees­ta lä­hem­mäs 70:ää, ja niin pää­te­tään teh­dä.

Kuu­si nais­ta al­kaa syö­dä kes­ke­nään sa­laat­ti­a­te­ri­aa en­nen kuin kaik­ki läh­te­vät sau­naan. Ruu­at on jär­jes­tä­nyt ja sau­nan läm­mit­tä­nyt Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan vas­taa­va las­te­noh­jaa­ja Emi­lia Tol­va­nen, joka kut­suu sau­nail­to­ja ma­ta­lan kyn­nyk­sen ver­tais­tu­el­li­sek­si toi­min­nak­si.

– Tär­kein­tä on tul­la yh­teen ja saa­da pur­kaa omaa kuor­maa tai ja­kaa on­nis­tu­mi­sia ja elä­män hy­viä het­kiä. Sau­no­mi­sen yh­tey­des­sä on mah­dol­lis­ta teh­dä it­sel­le pien­tä hem­mot­te­lua ihon kuo­rin­nan, jal­ka­kyl­vyn tai kas­vo­naa­mi­on kans­sa, Tol­va­nen ker­too.

– Vä­lil­lä vil­voi­tel­laan ul­ko­na tai pu­lah­de­taan Päi­jän­tee­seen ja hör­pä­tään vis­syä ja taas sau­no­taan.

Tol­va­sel­le on tär­ke­ää, et­tei­vät sau­nail­taan tu­le­vat äi­dit jou­du it­se esi­mer­kik­si kok­kaa­maan.

– Ha­lu­an tar­jo­ta äi­deil­le hen­gäh­dys­het­ken omas­ta ar­jes­ta sil­lä, et­tä he saa­vat tul­la val­mii­seen pöy­tään ja mi­tään ei tar­vit­se teh­dä. Meil­lä on myös pie­ni­muo­tois­ta oh­jel­maa, ku­ten pie­ni har­taus­het­ki alus­sa.

Tol­va­sel­le it­sel­leen­kin sau­no­mi­seen ja nii­den yh­tey­des­sä käy­tä­viin kes­kus­te­lui­hin liit­tyy rak­kai­ta muis­to­ja.

– Pa­ras sau­na­muis­to­ni kuu­luu eh­dot­to­mas­ti lap­suu­tee­ni ja nuo­ruu­tee­ni, kun asuim­me ys­tä­vä­ni kans­sa naa­pu­rei­na, ja mei­dän ta­lo­yh­ti­öl­läm­me oli yh­tei­nen ran­ta­sau­na Päi­jän­teen ran­nas­sa. Opim­me it­se sy­tyt­tä­mään sau­nan ja ve­si­pa­dan­kin läm­mi­tyk­sen, vaik­ka se oli han­ka­la saa­da syt­ty­mään.

Sil­loin­kin sau­no­mi­nen ja ui­mi­nen kes­ti tun­te­ja, kun vä­lil­lä ui­tiin ja hy­pit­tiin lai­tu­ril­ta tai ol­tiin su­kel­lus­ki­saa.

– Tei­ni­ai­kaan ran­ta­sau­na oli meil­le myös tär­keä paik­ka pääs­tä jut­te­le­maan asi­ois­ta, ja­ka­maan ilot, su­rut ja ihas­tu­mi­set. Se oli iha­nan huo­le­ton­ta ai­kaa.

Äi­tien sau­na-il­lois­sa puo­les­taan pu­hee­nai­hei­den kes­to­suo­sik­ke­ja ovat pa­ri­suh­tee­seen ja van­hem­muu­teen liit­ty­vät asi­at sekä mo­nes­ti oma ter­veys ja jak­sa­mi­nen. Vä­lil­lä pu­hu­taan us­ko­na­si­ois­ta.

Net­ta Tuo­ri­nie­mi ker­too käy­neen­sä tääl­lä muu­ta­mia vuo­sia sit­ten myös vau­vo­jen kans­sa.

– Asun nyt Hol­lo­las­sa, mut­ta ha­lu­an yhä käy­dä tääl­lä. Ei ole vä­liä, kuin­ka pit­kä mat­ka on. Tääl­lä saa het­ken omaa ai­kaa.

Kat­so vi­deo äi­tien sau­nail­las­ta Asik­ka­lan Ki­nis­ma­jal­ta:

Seu­raa­va­na il­ta­na Ve­si­jär­vi on lä­hes tyy­ni Pa­rin­pel­lon lei­ri- ja kurs­si­kes­kuk­sen ran­nas­sa Hol­lo­las­sa. Sau­na­ra­ken­nuk­sen tak­ka­huo­nee­seen as­tu­es­sa ei näy ke­tään. Olo on hie­man kuin Kul­ta­kut­ril­la. Pöy­tä on ka­tet­tu il­lal­lis­ta var­ten. Mak­ka­rat odot­ta­vat ta­kan reu­nal­la pais­ta­jaan­sa. Mel­kein vesi he­rah­taa kie­lel­le.

Toi­sil­leen tut­tu, jo ikään­ty­nyt, mies­po­ruk­ka löy­tyy sau­nas­ta. Jor­ma Nie­mi­nen ja jo­ku­nen muu on eh­ti­nyt käy­dä kas­tau­tu­mas­sa muu­ta­man met­rin pääs­sä ole­vas­sa ma­ta­las­sa ran­nas­sa, vaik­ka kel­lo on vas­ta ylit­tä­nyt sau­nail­lan aloi­tu­sa­jan.

Mies­ten sau­nail­lan ve­tä­vä pap­pi Ari Pel­ko­nen saa­puu tak­ka­huo­nee­seen odot­te­le­maan.

– Mie­het tyk­kää­vät sau­no­mi­ses­ta. Kun sau­nan yh­dis­tää raa­mat­tu­pii­riin, sau­na on sem­moi­nen ve­to­voi­ma­te­ki­jä, Pel­ko­nen sa­noo.

Il­lan kul­ku on kai­kil­le sel­vä. Tän­ne tul­laan lu­ke­maan yh­des­sä Raa­mat­tua ja kes­kus­te­le­maan lu­e­tus­ta. Vuo­ros­sa on Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min 8. luku, jos­sa Jee­sus muun mu­as­sa tyyn­nyt­tää myrs­kyn ja ajaa pa­hat hen­get si­koi­hin. Hol­lo­las­sa sitä en­nen kui­ten­kin sau­no­taan ja syö­dään.

Vart­ti­tun­nin pääs­tä Nie­mi­nen ja Aar­no Oi­no­nen as­tah­ta­vat en­sim­mäi­si­nä tak­ka­huo­nee­seen.

– En minä tän­ne pel­kän sau­nan ta­kia tu­li­si. Tu­len en­nen kaik­kea raa­mat­tu­pii­rin vuok­si. Sau­na aut­taa tu­tus­tu­maan toi­siin pa­rem­min, Nie­mi­nen sa­noo.

– Sau­na pois­taa tur­hat jän­nit­teet. Tääl­lä puit­teet te­kee pal­jon, komp­paa Oi­no­nen.

Pii­rin va­paa­eh­tois­ve­tä­jä Mat­ti Mik­ko­nen sa­noo, et­tä jos­kus pii­riä ve­tä­vä pap­pi on lait­ta­nut po­ru­kan miet­ti­mään ai­ka tiu­koil­la­kin ky­sy­myk­sil­lä.

– Jos­kus näis­tä kes­kus­te­luis­ta nos­tet­tiin miet­tei­tä jopa kir­kon saar­naan saak­ka, hän muis­taa.

– Mi­nus­ta kes­kus­te­luis­sa on yleen­sä kak­si tär­ke­ää nä­kö­kul­maa: mitä teks­ti on tar­koit­ta­nut ai­ka­lai­sil­le ja mitä teks­ti voi­si tar­koit­taa ny­ky­päi­vä­nä.

Po­ru­kan mak­ka­ran­pais­ta­jak­si kut­sut­ta­va Ris­to Ta­ka­la as­tuu tak­ka­huo­nee­seen, ja ruo­ka­puo­li al­kaa saa­da vii­mei­sen si­net­tin­sä ta­kan hiil­lok­ses­sa.

– Eri­no­mais­ta mak­ka­raa, ei ole yh­tään mus­tu­nut, Oi­no­nen ke­hai­see, kun köö­ri on pääs­syt ate­ri­an ma­kuun.

Se on leik­ki­mie­li­nen piik­ki. Vii­me ker­ral­la mak­ka­rat pää­si­vät kä­räh­tä­mään – ja vie­lä kun oli vie­rai­ta­kin Lah­des­ta.

Syön­nin jäl­keen as­ti­at su­jah­ta­vat tis­ki­ko­nee­seen. Kun Raa­ma­tut ote­taan esiin, päät­ty­nees­tä ruo­kai­lus­ta muis­tut­ta­vat enää pöy­däl­lä ylö­sa­lai­sin sei­so­vat si­nap­pi­pur­kit. Täs­sä po­ru­kas­sa si­na­pin­sie­me­net näyt­tä­vät ole­van ai­na­kin koh­tuul­li­sel­la ver­sol­la, kun sau­na­puh­taat sie­lut al­ka­vat poh­dis­ke­le­maan il­lan tee­maa.

”Ar­mo on kuin sau­nan peh­meä löy­ly”

Sau­nail­lat ovat seu­ra­kun­nil­le mel­ko ylei­nen ja suo­sit­tu ta­pah­tu­ma­muo­to. Sau­nail­to­jen mää­räs­sä ke­sä­kuus­sa pi­sim­män kor­ren tai­taa ve­tää Hei­no­lan seu­ra­kun­ta, jol­la on kym­men­kun­ta sau­nail­taa nuo­ril­le, nai­sil­le ja mie­hil­le. Kirk­ko­her­ra Jan­ne Ha­tak­ka vas­ta­si Kir­kon­seu­dun ky­sy­myk­siin sau­no­mi­ses­ta:

Mil­lai­nen sau­na si­nul­la on?

Van­han rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­riin ra­ken­net­tu puu­läm­mit­tei­nen sau­na. 

Kuin­ka usein sau­not? 

Yleen­sä muu­ta­man ker­ran kuu­kau­des­sa. Ke­säl­lä vaik­ka joka viik­ko. 

On­ko sau­na pyhä paik­ka?

Mo­nel­le sau­na on pyhä paik­ka. Muis­tan, mi­ten joku ku­va­si ar­moa niin, et­tä se on hä­nel­le kuin sa­vu­sau­nan peh­meä löy­ly, joka ym­pä­röi hä­net sau­no­es­saan. 

Mik­si seu­ra­kun­ta jär­jes­tää sau­na-il­to­ja?

Ha­lu­am­me, et­tä niil­lä­kin joil­la ei ole ke­sä­mök­kiä tai omaa sau­naa, on mah­dol­li­suus pääs­tä sau­no­maan yh­des­sä tois­ten kans­sa yh­des­sä Hei­no­lan par­haim­mis­ta ran­ta­sau­nois­ta Sul­ka­van­kos­kel­la.

Mitä sa­noi­sit sau­nan ja Raa­ma­tun suh­tees­ta? 

Eh­kä voi­si aja­tel­la niin, et­tä sau­na ja sau­no­mi­nen on it­ses­sään Ju­ma­lan hy­vää lah­jaa. Uu­den Tes­ta­men­tin si­vuil­la Paa­va­li ni­mit­tää ruu­mis­ta ”Py­hän Hen­gen temp­pe­lik­si”. Us­ko ei ole vain ajat­te­lua tai miel­tä kos­ket­ta­va asia. Jo­tain Ju­ma­las­ta ja ar­mos­ta voi­daan ko­kea myös ke­hol­li­ses­ti. Voi­si­ko aja­tel­la niin, et­tä sau­nan jäl­kei­nen hyvä olo ker­too mi­nul­le Ju­ma­lan ar­mos­ta ja hä­nen huo­len­pi­dos­taan?

Mil­lai­nen on hyvä sau­na­ru­kous?

Lii­an pit­kiä ru­kouk­sia ei var­maan sau­naan men­nes­sä ei­kä siel­tä läh­ties­sä kan­na­ta lau­sua. Muil­la­han saat­taa ol­la jo kii­re löy­lyyn tai siel­tä pois.

Sau­na­ru­kous

Kii­tos tai­vaan Isäl­le, et­tä me saam­me naut­tia sau­nas­ta ja sau­no­mi­ses­ta, yk­sin ja yh­des­sä. Saam­me siel­lä hil­jen­tyä ja ja­kaa huo­lem­me ja tie­däm­me, et­tä sinä kuu­let ne. Siu­naa mei­dän sau­na­het­kem­me ja joh­da­ta sau­nan puh­dis­tus­ta tar­vit­se­vat luok­sem­me. An­na meil­le pal­jon li­sää uu­sia sau­na­päi­viä ja ole niis­sä kans­sam­me.

Emi­lia Tol­va­nen

Ju­ma­la, kii­tos sau­nas­ta. Kii­tos, et­tä sinä puh­dis­tat ja vir­voi­tat mi­nut. Va­pau­ta mi­nut kai­kis­ta tur­his­ta huo­lis­ta­ni. Suo mi­nul­le ja kai­kil­le kyl­pi­jöil­le lep­pe­ät löy­lyt.

Jan­ne Ha­tak­ka