JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yrittäjien Agora-semi­naa­rissa pohdittiin kris­til­listä vakaumusta: "Yrittäjällä tulee olla tervettä ahneutta voidakseen antaa paljon"

Yrittäjät ja liike-elämän edustajat Aarre Pohjola, Mimosa Helander, Kalle Sorsa sekä Lähetysyhdistys Kylväjän hankevastaava Eero Horstia keskustelivat paneelissa perjantai-iltana Lähetyksen kesäpäivillä Vierumäellä. Kuva: Jani Mahkonen

Yrittäjät ja liike-elämän edustajat Aarre Pohjola, Mimosa Helander, Kalle Sorsa sekä Lähetysyhdistys Kylväjän hankevastaava Eero Horstia keskustelivat paneelissa perjantai-iltana Lähetyksen kesäpäivillä Vierumäellä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

10.6.2022
Teemu Leppänen

Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­vil­le ko­koon­tui per­jan­tai-il­ta­na yrit­tä­jien Ago­ra-ver­kos­to. Pa­nee­lis­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, mi­ten kris­til­li­nen va­kau­mus nä­kyy yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­sa. Näin vas­ta­si­vat pa­nee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­neet yrit­tä­jät.

Kal­le Sor­sa:

"Kyl­lä­hän se koko ajan on mie­les­sä. Uran alus­sa en miet­ti­nyt yrit­tä­jyyt­tä kris­til­li­sel­tä poh­jal­ta. Tein työt ja pis­tin ra­hat tas­kuun. Tili oli pul­lol­laan ra­haa. Her­ra an­toi, her­ra ot­ti.

Myö­hem­min ta­ju­sin, et­tä pi­tää an­taa myös kei­sa­ril­le se mitä kei­sa­ril­le kuu­luu. Jos­kus joku tu­lee ky­sy­mään, et­tä teh­dään­kö il­man kuit­tia. Tun­nus­tan us­ko­ni, ja sa­non, et­tä mei­dän kuu­luu teh­dä kuit­ti. Sii­nä sa­mas­sa tu­lee evan­ke­li­oi­tua. Tai­vaan Isä nä­kee sen. Kun te­kee re­hel­li­sel­tä poh­jal­ta, sii­nä on siu­naus.

Yrit­tä­jäl­lä pi­tää ol­la ter­vet­tä ah­neut­ta. Jos et kas­va­ta pää­o­maa riit­tä­vän suu­rek­si, ei ole mah­dol­li­suut­ta an­taa pal­jon.

En tie­dä voi­ko sitä sa­noa ris­tin kan­ta­mi­sek­si, mut­ta on­gel­ma- tai rii­ta­ta­pauk­sis­sa otam­me omaan piik­kiin."

Mi­mo­sa He­lan­der:

"Minä us­kon Ju­ma­laan ja Jee­suk­seen. Ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin ar­mos­ta. Sit­ten olen vie­lä kris­til­lis­de­mok­raat­ti. Ker­ron nämä asi­at, kun ta­paan ih­mi­siä. Sit­ten me voim­me pu­hua mis­tä vain. Kun mi­nul­le tu­lee asi­ak­kai­ta, vih­jaan us­ko­ni yh­del­lä lau­seel­la. En tu­pu­ta, mut­ta asi­ak­kaa­ni tie­tä­vät, et­tä mi­nun kans­sa­ni voi ju­tel­la näis­tä asi­ois­ta."

Aar­re Poh­jo­la:

"Aloi­tin yrit­tä­jä­nä, et­tä voin teh­dä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan töi­tä. Se oli se pää­mo­ti­vaa­tio al­kaa yrit­tä­jäk­si. Yri­tyk­sel­lä on toki pää­tu­lon­läh­de, mut­ta sen li­säk­si teem­me myös aut­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si työn­te­ki­jäm­me ovat men­neet pal­kal­li­sel­la ai­ka­na ke­rää­mään Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen ra­haa. Kun ra­haa al­kaa tul­la, sitä pi­tää lah­joit­taa, et­tei tule ah­neek­si. En myös­kään tee lii­kaa töi­tä, et­tei mi­nus­ta tu­li­si ah­net­ta. Mi­nus­ta kris­til­li­syys ei ole yrit­tä­jäl­le mai­ne­hait­ta. Se on oi­ke­as­taan päin vas­toin, kos­ka kris­tit­tyyn voi luot­taa."

Ver­kos­tos­ta vas­taa­va Pet­te­ri Ti­ai­nen Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jäs­tä ker­toi, et­tä Ago­ra-tii­miin on re­kis­te­röi­nyt mu­kaan noin 50 yrit­tä­jää ja lii­ke-elä­män edus­ta­jaa. Toi­min­ta aloi­tet­tiin vii­me vuon­na. Pai­kal­la Vie­ru­mä­el­lä osal­lis­tu­jia oli pa­ri­sen­kym­men­tä.

– Moni toi­min­taan läh­te­nyt on sa­no­nut, et­tei tun­ne yh­tään tois­ta us­ko­vaa yrit­tä­jää. Yri­täm­me löy­tää toi­min­ta­muo­toa, joka mah­dol­lis­taa ker­ran kuus­sa tul­la yh­teen. Et­sim­me, mikä kul­le­kin yrit­tä­jäl­le on oma tapa osal­lis­tua, Ti­ai­nen sa­noi.

– Teh­tä­väm­me on vie­dä evan­ke­liu­mia saa­vut­ta­mat­to­mien pa­riin. Tämä on eri­lai­nen työ­muo­to ja po­ruk­ka. En­nen kaik­kea ar­vos­tan suu­res­ti, mil­lai­nen tie­to­tai­to ja ym­mär­rys täs­sä po­ru­kas­sa val­lit­see. Yrit­tä­jil­lä on eri­tyis­tä osaa­mis­ta. Kun me saam­me tie­to­tai­don ka­na­voi­tua lä­he­tyk­seen, olem­me pal­jon isom­man ää­rel­lä kuin me eh­kä ym­mär­räm­me­kään.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover