JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteis­vas­tuu­hiihto voi ensi vuonna olla osa Finlandia-hiihtoa

Yhteisö- ja tapahtumapappi Janne Konttinen sivakoi tänä vuonna ensimmäisen Finlandia-hiihtonsa. Tapahtumajohtaja Markku Levasella hiihtoja on takana jo 13.

Yhteisö- ja tapahtumapappi Janne Konttinen sivakoi tänä vuonna ensimmäisen Finlandia-hiihtonsa. Tapahtumajohtaja Markku Levasella hiihtoja on takana jo 13.

Jaana Kosunen

14.2.2024
Jaana Kosunen

Pa­rin vii­kon pääs­tä on Lah­den ja Hol­lo­lan seu­dun met­sis­sä ruuh­kaa, kun Fin­lan­dia-hiih­to­ta­pah­tu­ma tuo alu­eel­le tu­han­sia in­nok­kai­ta si­va­koi­jia. Lah­den seu­ra­kun­nat ovat ol­leet ta­pah­tu­man yh­teis­työ­ta­ho jo vuo­sien ajan, nyt suun­ni­tel­mis­sa on sy­ven­tää yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään. Yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen ker­too, et­tä ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jien kans­sa on vi­si­oi­tu mah­dol­li­suut­ta yh­dis­tää tu­le­vai­suu­des­sa val­ta­kun­nal­li­seen yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen kuu­lu­va Yh­teis­vas­tuu­hiih­to osak­si Fin­lan­dia-hiih­toa.

– Yh­teis­vas­tuu­hiih­to osuu ajal­li­ses­ti niin lä­hel­le le­gen­daa­ris­ta Fin­lan­dia-hiih­toa, jo­ten ajat­te­lim­me, et­tä yh­dis­tä­mi­nen hel­pot­tai­si osal­lis­tu­mis­ta mo­lem­piin ta­pah­tu­miin, Kont­ti­nen miet­tii.

Myös ta­pah­tu­ma­joh­ta­ja Mark­ku Le­va­sen mie­les­tä ta­pah­tu­mien yh­dis­tä­mi­nen on var­sin toi­mi­va ja hyvä idea.  

– Se­hän oli­si vä­hän kuin kak­si kär­päs­tä yh­del­lä is­kul­la ja pal­ve­li­si var­mas­ti hy­vin kaik­kia hiih­to­har­ras­ta­jia. Tä­hän py­rim­me ja toi­vot­ta­vas­ti jo en­si tal­ve­na se on mah­dol­lis­ta, Le­va­nen to­te­aa.

En­si vuo­den suun­ni­tel­mat on kui­ten­kin syy­tä pi­tää vie­lä het­ki­nen taus­tal­la, sil­lä tä­män vuo­den hiih­to on jo kul­man ta­ka­na. Osal­lis­tu­jia on täl­lä het­kel­lä il­moit­tau­tu­nut rei­lus­ti yli 3000, mut­ta ko­ke­muk­ses­ta Le­va­nen tie­tää, et­tä lop­pua koh­den il­moit­tau­tu­mis­tah­ti kiih­tyy.  

– Tul­laan pää­se­mään 3500–4000 osal­lis­tu­jan haa­ruk­kaan, jos vain säät ovat hiih­don ai­kaan suo­tui­sat, hän en­nus­taa.

Rei­tin suh­teen Le­va­sel­la on tyy­ni mie­li. Tä­män tal­ven pak­kas­jak­sot ja lu­mi­sa­teet ovat pi­tä­neet huo­len sii­tä, et­tei lu­me­tuk­sel­le ole tar­vet­ta.  

– Pit­kä reit­ti­kin saa­daan vie­tyä täys­mit­tai­se­na läpi tänä tal­ve­na, hän iloit­see.

Fin­lan­dia-hiih­don kal­tai­sen suu­ren mit­ta­luo­kan ta­pah­tu­ma vaa­tii on­nis­tu­ak­seen niin yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta kuin lu­kui­sia va­paa­eh­toi­sia apu­kä­si­ä­kin. 300 va­paa­eh­toi­sen voi­min jo­kai­ses­ta hiih­tä­jäs­tä pi­de­tään la­tu­a­se­mil­la hyvä huo­li. Apua tar­vi­taan myös Mes­su­kes­kuk­sen ta­pah­tu­ma­to­ri­a­lu­een ja sta­di­o­nin ra­ken­ta­mi­seen. Val­mis­te­le­vis­sa töis­sä ta­pah­tu­man ai­ka­na on mu­ka­na myös pal­jon opis­ke­li­joi­ta.

Yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Kont­ti­nen ker­too, et­tä Lah­den seu­ra­kun­tien osuus Fin­lan­dia-hiih­don jär­jes­tä­mi­ses­sä on joka vuo­si ol­lut var­sin mo­ni­nai­nen. Las­ten Fin­lan­di­as­sa seu­ra­kun­nat ovat hoi­ta­neet pien­ten hiih­to­lu­paus­ten mi­ta­lien ja­ka­mi­sen. Ai­kuis­ten ta­pah­tu­mas­sa tar­peis­ton ja rek­vi­sii­tan li­säk­si vas­tuu­a­lu­ee­na on ol­lut ta­pah­tu­man avaus­pu­heen­vuo­ro. Tänä vuon­na sen pi­tää Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti.

Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki.

– Mu­ka­na olem­me myös la­dul­la, seu­ra­kun­nan omal­la pie­nel­lä mut­ta reip­paal­la hiih­to­jouk­ku­eel­la. Mi­nä­kin osal­lis­tun, en­sim­mäis­tä ker­taa iki­nä, Kont­ti­nen nau­rah­taa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover