JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Yhteis­työlle ja sen kehit­tä­mi­selle tarvetta" – Näin kaupun­gin­val­tuu­tetut näkevät seura­kun­tien roolin Lahdessa

Ke­sän kun­ta­vaa­leis­sa Lah­des­sa me­nes­ty­neet val­tuus­to­ryh­mien­sä ää­ni­ha­ra­vat vas­ta­si­vat Kir­kon­seu­dun ky­se­lyyn.

Mika Kari (sd.)

Mika Kari (sd.)

20.8.2021
Teemu Leppänen

Kau­pun­gin­val­tuus­ton ryh­mien eni­ten ää­niä saa­neet val­tuu­te­tut ar­vos­ta­vat seu­ra­kun­tien toi­min­taa Lah­des­sa. He ke­hit­täi­si­vät ja sel­keyt­täi­si­vät Lah­den kau­pun­gin ja seu­ra­kun­tien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Kir­kon­seu­tu ky­syi kesä­kuun kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­vil­ta, mil­lai­se­na he nä­ke­vät seu­ra­kun­tien roo­lin ja pal­ve­lut Lah­des­sa sekä yh­teis­työn kau­pun­gin ja seu­ra­kun­tien vä­lil­lä.

– Seu­ra­kun­tien eri­tyi­se­nä vah­vuu­te­na on pal­ve­lui­den suu­ri kir­jo ja toi­min­nan laa­ja alu­eel­li­nen kat­ta­vuus. Tu­le­vai­suu­des­sa on yhä suu­rem­pi tar­ve yh­teis­ten asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­seen. Ke­hit­tä­mi­nen ja uu­sien pal­ve­lui­den ko­kei­le­mi­nen on usein kal­lis­ta ja ai­kaa vie­vää. Li­sään­ty­väs­tä yh­teis­työs­tä voi­si ol­la saa­ta­vis­sa hyö­ty­jä, sa­noo suu­rin­ta val­tuus­to­ryh­mää edus­ta­va Mika Kari (sd.).

Milla Bruneau (kok.)

Milla Bruneau (kok.)

Mil­la Bru­ne­au (kok.) kat­soo, et­tä seu­ra­kun­nil­la on tär­keä roo­li kau­pun­ki­lais­ten ar­jes­sa ja tär­kei­siin elä­män­vai­hei­siin liit­ty­vis­sä het­kis­sä.

– Kau­pun­gin ja seu­ra­kun­tien vä­li­nen yh­teis­työ tuo mie­les­tä­ni li­sä­ar­voa kau­pun­gin joh­ta­mi­seen. Toi­voi­sin, et­tä seu­ra­kun­tien toi­min­ta tu­li­si vie­lä lä­hem­mäk­si jo­kai­sen lah­te­lai­sen ar­kea hy­vi­nä ja eri­tyi­ses­ti huo­noi­na päi­vi­nä. Voi­sim­me­ko tart­tua vie­lä tar­mok­kaam­min huo­nos­ti voi­vien lah­te­lais­ten aut­ta­mi­seen yh­des­sä? Bru­ne­au poh­tii.

Rami Lehto (ps.)

Rami Lehto (ps.)

Rami Leh­to (ps.) ku­vai­lee seu­ra­kun­tien roo­lia kau­pun­gis­sa aut­ta­jak­si ja tuen an­ta­jak­si kai­ken ikäi­sil­le sekä kuun­te­li­jak­si ja opet­ta­jak­si. Kau­pun­gin ja seu­ra­kun­tien toi­min­ta tu­ke­vat toi­si­aan.

– Esi­mer­kik­si ker­hot an­ta­vat so­si­aa­li­sia koh­taa­mi­sia, mitä muu­ten ei vält­tä­mät­tä sai­si. Moni tar­vit­see myös apua ja tu­kea elä­män eri ti­lan­teis­sa, ja kir­kon kaut­ta tämä on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää. Päät­tä­jil­le voi­tai­siin tuo­da pa­rem­min esil­le kir­kon toi­min­taa ja sen mer­ki­tys­tä kun­ta­lais­ten aut­ta­ja­na ja tu­ki­ja­na, niin ilon kuin su­run het­kel­lä.

Kalle Aaltonen (plyl.)

Kalle Aaltonen (plyl.)

Kal­le Aal­to­sel­le (plyl) yh­teis­työ seu­ra­kun­nan kans­sa ei ole ko­vin tut­tua.

– En ole päät­tä­jä­nä muis­taak­se­ni iki­nä tör­män­nyt ti­lan­tee­seen, jos­sa seu­ra­kun­tien ja kau­pun­gin yh­teis­työ oli­si nos­tet­tu erik­seen esiin. Seu­ra­kun­nat ovat yk­si iso toi­mi­ja Lah­des­sa mui­den jou­kos­sa. Kaik­ki las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat koko ajan tär­ke­äm­piä. Ym­mär­tääk­se­ni ai­na­kin nuo­ri­so-asi­ois­sa teh­dään hy­vää yh­teis­työ­tä.

Riina Puusaari (vihr.)

Riina Puusaari (vihr.)

Rii­na Puu­saa­ren (vihr.) nä­kee tär­ke­ä­nä seu­ra­kun­tien yh­tei­söl­li­sen roo­lin.

– Mie­les­tä­ni on hie­noa, et­tä seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät myös toi­min­taa, jos­sa us­kon­to ei ole ai­na pää­o­sas­sa. Seu­ra­kun­tien pal­ve­lut ovat tär­kei­tä mo­nil­le vä­hä­va­rai­sil­le sekä yk­si­näi­sil­le, ja pal­ve­luis­ta löy­tyy apua elä­män krii­seis­sä. Olen eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä, et­tä Lah­den seu­ra­kun­nat on mu­ka­na ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­des­sa.

Sonja Falk (kd.)

Sonja Falk (kd.)

Son­ja Falk (kd.) nos­taa seu­ra­kun­tien tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­si ju­lis­taa evan­ke­liu­mia ja hoi­taa lah­te­lais­ten hen­gel­li­siä tar­pei­ta.

– Sii­nä kirk­ko on kor­vaa­ma­ton. Las­ten ja nuor­ten kris­til­li­nen kas­va­tus on täs­tä kaik­kein tär­kein. Seu­ra­kun­nan roo­li on rat­kai­se­va myös lah­te­lais­ten krii­sin­kes­tä­vyy­des­sä, Falk sa­noo.

Muut teh­tä­vät voi hoi­taa jo­kin muu­kin taho.

– Pi­dän kui­ten­kin tär­ke­ä­nä kir­kon yh­teis­kun­nal­li­si­a­kin teh­tä­viä, ku­ten per­he­neu­von­taa ja di­a­ko­ni­aa. Suur­ten haas­tei­den, ku­ten päih­de­on­gel­man rat­kai­se­mi­ses­sa sekä maa­han­muut­ta­jien ko­tout­ta­mi­ses­sa oli­si hyvä teh­dä koor­di­noi­dus­ti yh­teis­työ­tä, jos­sa mo­lem­pien osa­puol­ten osaa­mi­nen ote­taan vah­vem­min käyt­töön.

Martti Talja (kesk.)

Martti Talja (kesk.)

Mart­ti Tal­ja (kesk.) kat­soo, et­tä seu­ra­kun­tien tuki eri­tyi­ses­ti ar­jen on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa, päih­de­työs­sä ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa täy­den­tää jul­ki­sen sek­to­rin ra­jal­li­sia pal­ve­lu­mah­dol­li­suuk­sia.

Hä­nen mu­kaan­sa yh­des­sä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den kans­sa seu­ra­kun­tien roo­lia tu­lee täs­men­tää tu­le­vas­sa maa­kun­nal­li­ses­sa sote-ko­ko­nai­suu­des­sa.

– Eri­tyi­se­nä ke­hit­tä­mis­koh­tee­na tu­lee ol­la pal­jon tu­kea tar­vit­se­vien pal­ve­lut. Pal­ve­lun­tuot­ta­jan roo­lin täs­men­tä­mi­nen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun yh­teys­hen­ki­lön mää­rit­tä­mi­nen tuo tur­vaa.

Elisa Lientola (vas.)

Elisa Lientola (vas.)

Eli­sa Lien­to­lan (vas.) mu­kaan tär­kein­tä on, et­tä jo­kai­nen saa tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lui­ta seu­ra­kun­nil­ta tai täy­sin tun­nus­tuk­set­to­mas­ti muu­al­ta.

– Pi­dän tär­ke­ä­nä kai­ke­ni­käis­ten ker­ho­toi­min­taa ja esi­mer­kik­si pa­ri­suh­de- ja krii­si­neu­von­taa muu­ta toi­min­taa täy­den­tä­vä­nä. Ar­jen ja krii­sien tuen tar­jon­ta ei kui­ten­kaan saa jää­dä vain seu­ra­kun­tien tar­jon­nan va­raan, vaan sitä tu­lee ol­la tar­jol­la jul­ki­se­na pal­ve­lu­na.

Yh­teis­työn hän nä­kee mah­dol­li­sek­si or­ga­ni­saa­ti­oi­ta yh­dis­tä­vis­sä ta­voit­teis­sa. Sel­lai­se­na hän ei pidä esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan osal­lis­tu­mis­ta kou­lu­jen ar­keen.

– Moni ko­kee sen on­gel­mal­li­se­na us­kon­non­va­pau­den kan­nal­ta.

Yh­teis­työ­tä hän toi­voi­si eri­tyi­ses­ti yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­ses­sä.

– Sii­nä mo­lem­mil­la on pal­jon pa­ran­net­ta­vaa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover