JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Viidensadan viimeinen leposija – Mustan­kal­lion hautaus­maalle perus­tet­tiin pienois­muis­to­lehto

Muistolehdossa kierrätetään vanhoja reuna- ja taulukiviä. Kuva: Patric Mattsson

Muistolehdossa kierrätetään vanhoja reuna- ja taulukiviä. Kuva: Patric Mattsson

Patric Mattsson

26.10.2023
Janne Urpunen

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maa on saa­nut kau­pun­gin en­sim­mäi­sen pie­nois­muis­to­leh­don. Hau­taus­pin­ta-ala on 20,56 ne­li­ö­met­riä. Leh­toon mah­tuu noin 500 vai­na­jan tuh­ka. Tuh­ka hau­da­taan il­man uur­naa.

Alun pe­rin ta­lou­sar­vi­oon oli va­rat­tu mää­rä­ra­ha uur­na­hau­to­jen pe­rus­ta­mi­sel­le pa­lau­tu­nei­den ark­ku­hau­to­jen pai­kal­le. Työ­tä val­mis­tel­ta­es­sa kui­ten­kin ha­vait­tiin, et­tei alu­eel­la ole pa­lau­tu­nut seu­ra­kun­nal­le riit­tä­väs­ti ark­ku­hau­to­ja niin, et­tä uur­na­hau­to­ja saa­tai­siin pe­rus­tet­tua ko­ko­nai­sia ri­ve­jä. Sen si­jaan pää­tet­tiin ra­ken­taa pie­nois­muis­to­leh­to kol­men ison pa­lau­tu­neen ark­ku­hau­dan koh­dal­le.

Tu­le­vai­suu­des­sa muis­to­leh­to­ja tu­lee Mus­tan­kal­li­on kal­mis­toon enem­män­kin.

– Ti­lan puu­te on pää­a­si­al­li­nen syy. Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­taan pa­lau­tuu vuo­sit­tain ark­ku­hau­ta­paik­ko­ja. Näil­le pai­koil­le on hel­pos­ti pe­rus­tet­ta­vis­sa yh­den tai use­am­man ark­ku­hau­ta­pai­kan ko­koi­sia muis­to­leh­to­ja, sa­noo hau­taus­maa­vas­taa­va Sari Wal­lin.

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maal­la on kol­me uur­na­hau­ta­o­sas­toa, jot­ka ovat lä­hes täyn­nä. Kun muis­to­leh­toa tai tuh­kan si­rot­te­lu­a­lu­et­ta ei ole ol­lut, sel­lai­nen oli pe­rus­tet­ta­va, sil­lä vai­na­jien tuh­kien hau­taa­mi­sen mah­dol­li­suus il­man kes­key­tyk­siä täy­tyy taa­ta.

Tuh­kaus­ten suo­sio on kas­vus­sa. Vuon­na 2022 Lah­des­sa suo­ri­tet­tiin 1121 tuh­ka­hau­taus­ta ja 217 ark­ku­hau­taus­ta eli 83,8 pro­sent­tia vai­na­jis­ta tuh­kat­tiin. Mus­tan­kal­li­on lu­vut oli­vat 168 uur­na- ja 51 ark­ku­hau­taus­ta.

Ark­ku­hau­tauk­sia "Mus­tal­la" on kes­ki­mää­räis­tä enem­män. Wal­lin ei osaa sa­noa, mis­tä se joh­tuu.

Pie­nois­muis­to­leh­dos­sa on hyö­dyn­net­ty seu­ra­kun­nal­le pa­lau­tu­nei­ta reu­na- ja tau­lu­ki­viä. Alue on hiek­ka­pin­tai­nen.

– Hiek­ka­pin­tai­nen on käy­tän­nön kan­nal­ta nur­mi­pin­tais­ta hel­pom­pi. Sin­ne on help­po kai­vaa tuh­kil­le uo­mat ja pin­ta on hel­pom­pi pi­tää hy­vä­nä, Wal­lin pe­rus­te­lee.

Alu­een kes­kel­lä si­jait­se­vaan tau­lu­ki­veen omai­nen voi os­taa muis­to­laa­tan seu­ra­kun­nan asi­a­kas­pal­ve­lus­ta Va­pau­den­ka­dul­ta ja kai­ver­rut­taa sen ul­ko­puo­li­sel­la pal­ve­lun tuot­ta­jal­la. Seu­ra­kun­ta vas­taa laa­tan kiin­ni­tyk­ses­tä. Laat­ta ei ole pa­kol­li­nen.

Muis­to­leh­to ote­taan käyt­töön jou­lu­kuus­sa, mut­ta en­sim­mäi­set hau­tauk­set teh­dään vas­ta ke­vääl­lä.

– Muis­to­leh­toon ei voi voi­da hau­da­ta tal­vel­la, kun maa on rou­das­sa. Va­rauk­sia voi tal­vel­la teh­dä.

Seu­ra­kun­ta vas­taa alu­een hoi­dos­ta. Hau­dal­le voi tuo­da leik­ko­kuk­kia ja kynt­ti­löi­tä, ja siel­lä on eril­li­nen kuk­ka­pöy­tä. Muis­to­leh­to si­jait­see osas­ton A ri­vien 6 ja 7 lop­pu­pääs­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover