JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uuden kirkkolain myötä seura­kun­ta­laiset pääsevät vaikut­ta­maan entistä enemmän

Uu­si kirk­ko­la­ki as­tuu voi­maan hei­nä­kuus­sa, ja se tuo usei­ta muu­tok­sia seu­ra­kun­tien toi­min­taan. Esi­mer­kik­si nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mis­tä tu­lee seu­ra­kun­nis­sa pa­kol­li­sia.

Teemu Leppänen

3.5.2023
Teemu Leppänen

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta kirk­koa kos­ke­va uu­si kirk­ko­la­ki ja sii­hen liit­ty­vät lait tu­le­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­sa. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti vah­vis­ti edus­kun­nan hy­väk­sy­män lain. Uu­dis­tus tuo mu­ka­naan usei­ta muu­tok­sia ver­rat­tu­na ny­kyi­seen la­kiin vuo­del­ta 1994.

Seu­ra­kun­ta­lais­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det pa­ra­ne­vat. Uu­den kirk­ko­lain mu­kaan seu­ra­kun­nan jä­se­nel­lä on oi­keus osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja vai­kut­taa sen pää­tök­sen­te­koon. 

– Kirk­ko­val­tuus­ton tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton on pi­det­tä­vä huol­ta mo­ni­puo­li­sis­ta osal­lis­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Seu­ra­kun­nan on myös tie­do­tet­ta­va, mil­lä ta­voin pää­tös­ten val­mis­te­luun voi osal­lis­tua ja vai­kut­taa, ker­too Kirk­ko­hal­li­tuk­sen hal­lin­to-osas­ton kirk­ko­neu­vos Pir­jo Pih­la­ja tie­dot­tees­sa.

Osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia voi­daan edis­tää jär­jes­tä­mäl­lä kes­kus­te­lu- ja kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia ja sel­vit­tä­mäl­lä seu­ra­kun­nan jä­sen­ten mie­li­pi­tei­tä en­nen pää­tök­sen­te­koa.

Seu­ra­kun­nan pi­tää il­moit­taa aloit­teen teh­neel­le seu­ra­kun­nan jä­se­nel­le, mi­hin toi­men­pi­tei­siin se on ryh­ty­nyt aloit­teen joh­dos­ta. 

Nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mis­tä tu­lee pa­kol­li­sia seu­ra­kun­nis­sa. Va­lit­ta­vien tu­lee ol­la kon­fir­moi­tu­ja al­le 29-vuo­ti­ai­ta seu­ra­kun­nan jä­se­niä. Vai­kut­ta­ja­ryh­mien teh­tä­vä­nä on vai­kut­taa asi­oi­den val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon sekä osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­nan suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen.

Kas­tet­ta­val­la hen­ki­löl­lä tu­lee uu­den kirk­ko­jär­jes­tyk­sen mu­kaan ol­la ai­na­kin yk­si kum­mi, joka on kon­fir­moi­tu, evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta us­koa tun­nus­ta­van kir­kon jä­sen.

Ai­em­min kum­me­ja on pi­tä­nyt ol­la kak­si, ja yh­den kum­min riit­tä­mi­seen on tar­vit­tu kirk­ko­her­ran suos­tu­mus. 

Hau­taus­maal­le on uu­den kirk­ko­jär­jes­tyk­sen mu­kaan laa­dit­ta­va hoi­to­suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­lään seu­ra­kun­nal­le kuu­lu­va hau­taus­maan pe­rus­hoi­to ja esi­te­tään hau­taus­maan vuo­sit­tai­set hoi­to­toi­men­pi­teet sekä pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä to­teu­tet­ta­vat kun­nos­tus­työt.

– Ta­voit­tee­na on sel­keyt­tää seu­ra­kun­nan ja hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jan hoi­to­vas­tui­ta ja tuo­da li­sää suun­ni­tel­mal­li­suut­ta hau­taus­maan hoi­toon. Hoi­to­suun­ni­tel­man toi­vo­taan edis­tä­vän hau­taus­mai­den kun­nos­sa­pi­toa kir­kol­li­se­na kult­tuu­riym­pä­ris­tö­nä, Pih­la­ja sa­noo.

Pih­la­ja lis­taa mui­ta­kin muu­tok­sia. Seu­ra­kun­tien te­ke­miä pää­tök­siä ei enää tar­vit­se alis­taa esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­kau­pois­sa kirk­ko­hal­li­tuk­sen vah­vis­tet­ta­vik­si. Seu­ra­kun­ta­ra­ken­tei­den muu­tok­sia kos­ke­va sään­te­ly sel­key­tyy ja pro­ses­si yh­te­näis­tyy. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa kos­ke­va sään­te­ly tar­ken­tuu.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover