JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Urkuviikko juhlii pyöreitä komealla ohjelmalla – mukana kaksi orkesteria sekä urku­maa­ilman "crème de la crème"

Pauli Pietiläinen kuvailee Olivier Latryta (kuvassa) maailman parhaimpiin lukeutuvaksi urkuriksi. "Hän on myös erinomainen improvisoija. Improvisaationumero on luvassa konsertin päätteeksi", Pietiläinen lupaa. Kuva: Deyan Parouchev

Pauli Pietiläinen kuvailee Olivier Latryta (kuvassa) maailman parhaimpiin lukeutuvaksi urkuriksi. "Hän on myös erinomainen improvisoija. Improvisaationumero on luvassa konsertin päätteeksi", Pietiläinen lupaa. Kuva: Deyan Parouchev

Deyan Parouchev

9.5.2022
Markus Luukkonen

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­te­tään elo­kuus­sa 50. ker­ran, ja juh­la­vuot­ta vie­te­tään näyt­tä­väl­lä ar­tis­ti­kat­tauk­sel­la.

Ta­pah­tu­man esiin­ty­jiä ovat muun mu­as­sa kan­sain­vä­li­set huip­pu-ur­ku­rit Oli­vier Lat­rys­ta Hans-Ola Erics­so­niin, Shin-Yo­ung Lee­hen ja Guy Bo­ve­tiin. Ur­ku­vii­kol­la kuul­laan myös kah­ta or­kes­te­ria, eli UMO Hel­sin­ki Jazz Orc­hest­raa sekä ko­ti­kau­pun­gin Sin­fo­nia Lah­tea.

Ur­ku­vii­kon joh­ta­ja Pau­li Pie­ti­läi­nen hy­räi­li­kin tyy­ty­väi­se­nä jul­kis­ta­es­saan fes­ti­vaa­li­oh­jel­man 9. tou­ko­kuu­ta Lah­den Si­be­lius­ta­los­sa.

– Ur­ku­viik­ko on oman­lai­sen­sa ja -vä­ri­sen­sä fes­ti­vaa­li. Se on kan­sain­vä­li­nen ta­pah­tu­ma, jon­ka lip­pua py­ri­tään pi­tä­mään kor­ke­al­la suh­dan­teis­ta huo­li­mat­ta.

Pie­ti­läi­sen mu­kaan mel­ko har­vi­nai­nen so­lis­ti­nen soi­tin sa­ne­lee sen, et­tä sitä kan­nat­taa esi­tel­lä mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­sa va­los­sa.

– Puh­das ur­ku­kon­sert­ti joka il­ta tus­kin jak­sai­si kiin­nos­taa ylei­söä. Sik­si py­rim­me te­ke­mään fes­ti­vaa­li­oh­jel­man, jos­sa on mo­ni­puo­li­suut­ta ja mui­ta kouk­ku­ja.

Tä­män­vuo­ti­sen ta­pah­tu­man sy­dä­mes­sä on kum­mar­ruk­sia pe­rin­teik­kään fes­ti­vaa­lin his­to­ri­aan. Sel­lai­sia kuu­luu esi­mer­kik­si ur­ku­maa­il­man eh­dot­to­miin huip­pui­hin lu­keu­tu­van Oli­vier Lat­ryn re­si­taa­li 9. elo­kuu­ta Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa. Rans­ka­lais­tai­tei­li­ja on mo­nin­ker­tai­nen vie­ras ai­em­mil­ta vuo­sil­ta. Hän on Pa­rii­sin Not­re-Dame-ka­ted­raa­lin ni­mik­kour­ku­ri sekä Pa­rii­sin kon­ser­va­to­ri­on pro­fes­so­ri.

– Lat­ry on "crème de la crème": maa­il­man par­haim­pia ur­ku­rei­ta, jol­la on täy­del­li­nen soit­to­tek­niik­ka. Hän on myös eri­no­mai­nen imp­ro­vi­soi­ja. Imp­ro­vi­saa­ti­o­nu­me­ro on lu­vas­sa kon­ser­tin päät­teek­si.

Myös Hans-Ola Erics­son on ur­ku­vii­kon va­ki­o­kä­vi­jöi­tä ja ta­pah­tu­man en­ti­nen pää­vie­rai­li­ja ja tai­teel­li­nen neu­vo­nan­ta­ja. Pe­rin­tei­siin voi­si lu­kea myös sen, et­tä ta­pah­tu­mat kes­kit­ty­vät Lah­den Ris­tin­kirk­koon, jon­ka re­mont­ti val­mis­tuu so­pi­vas­ti en­nen ur­ku­vii­kon al­kua.

Fes­ti­vaa­li al­kaa 8. elo­kuu­ta yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­del­la Ris­tin­kir­kon puis­ti­kos­sa. Maa­nan­tai­na jul­kais­taan myös Mer­ja Åker­lin­din toi­mit­ta­ma ur­ku­vii­kon his­to­ri­a­te­os.

Or­kes­te­ri­vie­rais­ta UMOn oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa Mar­kus Fa­ger­ru­din te­ok­sen kan­ta­e­si­tys. Sin­fo­nia Lah­ti puo­les­taan avaa syk­syn kon­sert­ti­kau­ten­sa Lah­den Si­be­lius­ta­los­sa 12. elo­kuu­ta so­lis­ti­naan nuo­ri ur­ku­ri Jimi Jär­vi­nen.

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1973 Kes­ki-Lah­den jo pu­re­tus­sa puu­kir­kos­sa. Se syn­tyi jat­kok­si seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­sel­le ke­sä­kon­sert­tien sar­jal­le. 

Vaik­ka ur­ku­viik­ko on sit­tem­min eriy­tet­ty omak­si yh­dis­tyk­sek­si, ovat si­teet Lah­den seu­ra­kun­tiin edel­leen tii­viit. Ta­pah­tu­man joh­ta­ja Pau­li Pie­ti­läi­nen on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan pap­pi ja en­ti­nen Ris­tin­kir­kon pää­ur­ku­ri.

– Ei­hän ur­ku­viik­koa oli­si täs­sä muo­dos­sa ole­mas­sa­kaan il­man seu­ra­kun­tia. Olen iloi­nen, et­tä yh­teis­työ on su­ju­nut näin hy­vin. Seu­ra­kun­nat tar­jo­aa meil­le ti­lat ja soit­ti­met, ja huol­taa vie­lä urut­kin en­nen ur­ku­viik­koa. Seu­ra­kun­nis­sa uruil­le on ai­na oma luon­te­va paik­kan­sa. Toi­von, et­tä yh­teis­työ su­juu hy­vin myös tu­le­vai­suu­des­sa, Pie­ti­läi­nen muo­toi­lee.

Ur­ku­vii­kon pe­rin­tei­siin kuu­luu pää­tös­ju­ma­lan­pal­ve­lus, jon­ka oh­jel­mas­ta Pie­ti­läi­nen lu­paa ur­ku­mu­siik­ki­pi­tois­ta. Ur­ku­ri­na pal­ve­lee Ris­tin­kir­kon ny­kyi­nen pää­ur­ku­ri An­na-Mai­ja Vir­ta­nen. Lah­den seu­ra­kun­tien kul­maa on mu­ka­na myös 13. elo­kuu­ta Pik­ku-Ve­si­jär­ven puis­tos­sa, joi­den ve­siur­kus­how­ta voi poik­keuk­sel­li­ses­ti seu­ra­ta elä­vän muu­si­kon, vir­tu­aa­liur­ku­ja soit­ta­van Miik­ka Kal­li­on sä­es­tyk­sel­lä.

Pau­li Pie­ti­läi­nen odot­taa ta­pah­tu­maan 2000–3000 kä­vi­jää. Fes­ti­vaa­lin ta­lou­del­li­set ke­hyk­set ovat en­nal­laan.

– Ai­na­han ur­ku­vii­kol­la on ol­lut ra­has­ta pu­laa. Nyt ti­lan­ne on kui­ten­kin ihan hyvä, ja mi­nun ai­ka­na­ni ta­set­ta on on­nis­tut­tu jopa hie­man li­hot­ta­maan. Pan­naan se nyt me­ne­mään juh­la­vuo­te­na.

Lah­ti Or­gan Fes­ti­va­lin koko oh­jel­ma päi­vi­te­tään osoit­tee­seen www.lah­ti­or­gan.fi

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover