JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Toiminnan avautuessa Lahden seurakunnat lisää sydä­nis­ku­reiden määrää kiin­teis­töis­sään – "Myös Christian Eriksenin tapaus vaikutti"

Erityisammattimies Jarmo Korhonen kiinnitti uuden defibrillaattorin läpinäkyvään kappiin Ristinkirkon ilmoitustaululle syyskuussa. Kuva: Teemu Leppänen

Erityisammattimies Jarmo Korhonen kiinnitti uuden defibrillaattorin läpinäkyvään kappiin Ristinkirkon ilmoitustaululle syyskuussa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

28.9.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­töi­hin on han­kit­tu li­sää de­fib­ril­laat­to­rei­ta eli sy­dä­nis­ku­rei­ta. En­nes­tään lait­tei­ta oli kol­me, ja ke­säl­lä nii­tä han­kit­tiin nel­jä li­sää. Uu­det lait­teet ovat Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa, Sal­paus­se­län kir­kos­sa, Jout­jär­ven kir­kos­sa ja Ris­tin­kir­kos­sa.

Lait­teel­la py­ri­tään pois­ta­maan sy­dä­men py­säyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö an­ta­mal­la el­vy­tet­tä­väl­le hoi­ta­va ta­sa­vir­ta­säh­köis­ku. Ne opas­ta­vat avu­nan­ta­jaa käyt­tö­ti­lan­tees­sa.

Lait­tei­den hank­ki­mi­nen on seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä oma-aloit­tei­nen pää­tös. Sii­hen ei ole suo­si­tus­ta esi­mer­kik­si pe­las­tus- tai ter­veys­vi­ra­no­mai­sil­ta. Lait­tei­ta ovat hank­ki­neet esi­mer­kik­si kau­pat ja huol­to­a­se­mat.

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä oli pää­tet­ty hank­kia yh­teen­sä 4–6 uut­ta lai­tet­ta. Sit­ten tuli ko­ro­na­sul­ku. Toi­min­nan avau­tu­es­sa han­kin­ta tuli jäl­leen ajan­koh­tai­sek­si.

– Li­säk­si asia nou­si esil­le, kun ke­säl­lä ta­pah­tui jal­ka­pal­lon EM-ki­sois­sa Chris­ti­an Erik­se­nin sy­dän­py­däh­dys, jon­ka hoi­ta­mi­ses­sa käy­tet­tiin de­fib­ril­laat­to­ria.

Seu­ra­kun­tien omas­sa toi­min­nas­sa vii­me vuo­sil­ta on ai­na­kin yk­si ta­paus, jos­sa koh­tauk­sen saa­nut saa­tiin el­vy­tet­tyä pe­ru­sel­vy­tyk­sel­lä.

Pent­ti­sen mu­kaan aja­tuk­se­na on ol­lut, et­tä lait­tei­ta han­ki­taan vie­lä li­sää. Mah­dol­li­sia koh­tei­ta ovat ko­ko­a­van toi­min­nan kiin­teis­töt, ku­ten kap­pe­lit ja muut ju­ma­lan­pal­ve­lus­käy­tös­sä ole­vat ra­ken­nuk­set. Han­kin­ta­hin­nat pyö­ri­vät noin 2 000 eu­ros­sa.

– Li­säk­si lai­tet­ta on pyy­det­ty kes­kus­tan toi­mis­to­ti­loi­hin. Jos­sain vai­hees­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, et­tä ovat­ko lait­teet tar­peel­li­sia kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, jos­sa am­bu­lans­sien vas­te-ajat ovat ly­hy­et, mut­ta kyl­lä lait­tei­den han­kin­ta tai­taa tätä päi­vää ol­la.

Lah­den seu­ra­kun­tien ti­lois­sa sy­dä­nis­ku­rit löy­ty­vät en­nes­tään Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­ta, Luo­ma­nie­men lei­ri­kes­kuk­ses­ta ja Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­ta.

Lah­den seu­ra­kun­tien hen­ki­lö­kun­taa kou­lu­tu­te­taan en­si­a­pu­tai­dois­sa, mi­hin kuu­luu myös sy­dä­nis­ku­rin käyt­tö­kou­lu­tus.

– Kyn­nys käyt­tää lai­tet­ta las­kee, kun tie­tää, mi­ten se toi­mii, Pent­ti­nen sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover