JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Taini­on­virran seurakunta myy Sysmän kunnalle osuutensa Olavin toimin­ta­kes­kuk­sesta

Sysmän keskustassa sijaitseva Olavin toimintakeskus on valmistunut vuonna 2005. Kuva: Markus Luukkonen

Sysmän keskustassa sijaitseva Olavin toimintakeskus on valmistunut vuonna 2005. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

3.6.2024
Markus Luukkonen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta myy osuu­ten­sa Sys­män kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­ta Sys­män kun­nal­le. Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi 23. tou­ko­kuu­ta esi­tyk­sen, jos­sa seu­ra­kun­ta myy omis­ta­man­sa kol­ma­so­san ti­las­ta sekä osuu­ten­sa 30 pro­sent­tia sil­lä si­jait­se­vas­ta Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­ta ko­ko­nais­hin­taan 400 000 eu­roa.

Var­si­nai­nen kaup­pa voi­daan teh­dä pää­tök­sen saa­tua lain­voi­man, tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan hei­nä­kuun alus­sa.

Uu­sien, kor­vaa­vien ti­lo­jen suun­nit­te­lu on eden­nyt, ja nii­tä kos­ke­vat esi­tyk­set py­ri­tään vie­mään pää­tet­tä­vik­si ke­sä­kuus­sa ko­koon­tu­val­le Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­neu­vos­tol­le.

Uo­tin­tiel­lä si­jait­se­va Ola­vin toi­min­ta­kes­kus on val­mis­tu­nut vuon­na 2005. Kun­nan mu­kaan os­to­tar­jous pe­rus­tuu osa­puol­ten tar­koi­tuk­seen pal­vel­la ym­pä­röi­vää yh­tei­söä. Ky­sei­set ti­lat voi­si­vat jat­kos­sa­kin pal­vel­la niin Sys­män kun­nan kuin Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan­kin tar­pei­ta.

Seu­ra­kun­nan sel­vi­tyk­sis­sä ti­lat ovat kui­ten­kin mel­ko epä­käy­tän­nöl­li­set muun mu­as­sa Nuot­ta-sa­lin kai­kui­suu­den ta­kia. Toi­min­ta­kes­kus­ta on myös pi­det­ty Sys­män ka­tu­ku­vas­sa var­sin nä­ky­mät­tö­mä­nä. Toi­mis­to­ti­lat ovat ol­leet hy­vät, mut­ta seu­ra­kun­nan tar­pei­siin jo tur­han suu­ret.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta pi­tää pe­rus­tel­tu­na luo­pua omas­ta osuu­des­taan ja kat­soa ti­lal­le vuok­rat­ta­via ti­lo­ja ti­lan­tees­sa, jos­sa seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rä vä­he­nee, ja Ola­vin toi­min­ta­kes­kus on li­säk­si 10–15 vuo­den ku­lut­tua tu­los­sa pe­rus­kor­jau­si­kään.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover