JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suku­sel­vi­tyk­sissä on ruuhkaa – Tee näin, jotta perun­kir­joi­tuksen tekeminen ei tarpeet­to­masti viivästyisi

Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­ris­sä teh­dään nyt val­ta­kun­nal­li­sia vir­ka­to­dis­tuk­sia. Su­ku­sel­vi­tyk­sen saa yh­del­lä ti­lauk­sel­la, mut­ta uu­dis­tuk­sen siir­ty­mä­vai­he ai­heut­taa jo­no­ja, mikä kan­nat­taa ot­taa huo­mi­oon esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tuk­sis­sa.

Sukuselvittäjänä Lahden aluekeskusrekisterissä työskentelevä Mari Tahvanainen kertoo, että sukuselvitysten tekemisen valtakunnallistuminen on vaatinut perehtymistä Suomen eri seurakuntien erilaisiin tapoihin merkitä tietoja kirkonkirjoihin. Kuva: Jani Mahkonen

Sukuselvittäjänä Lahden aluekeskusrekisterissä työskentelevä Mari Tahvanainen kertoo, että sukuselvitysten tekemisen valtakunnallistuminen on vaatinut perehtymistä Suomen eri seurakuntien erilaisiin tapoihin merkitä tietoja kirkonkirjoihin. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

11.1.2022
Teemu Leppänen

Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­ris­sä on alet­tu teh­dä jou­lu­kuun puo­les­ta vä­lis­tä al­ka­en val­ta­kun­nal­li­sia su­ku­sel­vi­tys­muo­toi­sia vir­ka­to­dis­tuk­sia. Asi­ak­kaal­le uu­dis­tus nä­kyy si­ten, et­tä vir­ka­to­dis­tuk­sen saa yh­del­lä ti­lauk­sel­la. Ai­em­min asi­ak­kaan on pi­tä­nyt ti­la­ta vä­li­to­dis­tuk­set it­se kai­kis­ta niis­tä seu­ra­kun­nis­ta, jois­sa vai­na­ja on ol­lut jä­se­ne­nä elä­män­sä ai­ka­na.

– Kun vai­na­ja on kuol­lut Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­riin kuu­lu­van seu­ra­kun­nan jä­se­ne­nä tai ol­lut vii­mek­si jä­se­ne­nä en­nen siir­ty­mis­tä muu­hun re­kis­te­riin, voi vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­la­ta meil­tä yh­del­lä asi­oin­nil­la, sel­vit­tää Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­rin joh­ta­ja Hilk­ka Nie­mis­tö.

Muu­tos on osa kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lun uu­dis­tus­ta, jos­sa pal­ve­lut kes­ki­te­tään 15 alu­e­kes­kus­re­kis­te­riin. Päi­jät-Hä­meen alu­e­kes­kus­re­kis­te­ri kas­voi uu­dis­tuk­ses­sa yli­maa­kun­nal­li­sek­si, 24:ää seu­ra­kun­taa pal­ve­le­vak­si, Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­rik­si.

Lah­des­sa muu­tos on ta­pah­tu­nut vai­heit­tain vii­me vuo­den ai­ka­na. Vii­mei­set kol­me seu­ra­kun­taa liit­ty­vät sii­hen al­ku­vuon­na 2022. Maan­tie­teel­li­ses­ti alue ulot­tuu täl­löin Jär­ven­pääs­tä Sa­von­lin­naan ja Imat­ral­ta Ori­ve­del­le. Isän­tä­seu­ra­kun­ta­na toi­mii Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Uu­dis­tuk­sen siir­ty­mä­vai­he on ai­heut­ta­nut eri puo­lil­la Suo­mea jo­no­ja su­ku­sel­vi­tyk­siin, ja nii­den toi­mi­tu­sa­jat ovat pi­den­ty­neet. Lah­des­sa toi­mi­tu­sai­ka oli juu­ri en­nen jou­lua 6–8 viik­koa.

– Ti­laus­jo­no­jen pur­ka­mi­sek­si olem­me rek­ry­toi­neet li­sää hen­ki­lös­töä sekä pe­reh­dyt­tä­neet ja kou­lut­ta­neet työn­te­ki­jöi­tä. Myös tie­to­jär­jes­tel­miä ja työp­ro­ses­se­ja on ke­hi­tet­ty. Nämä toi­men­pi­teet hel­pot­ta­vat ti­lan­net­ta vä­hi­tel­len, Nie­mis­tö sa­noo.

– Jot­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei tar­peet­to­mas­ti vii­väs­tyi­si, vai­na­jan omais­ten kan­nat­taa ti­la­ta su­ku­sel­vi­tys jo en­nen hau­ta­jai­sia. Ve­ro­hal­lin­nos­ta voi tar­vit­ta­es­sa pyy­tää li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le.

Ote elä­vän hen­ki­lön tie­dois­ta val­mis­tuu edel­leen no­pe­as­ti, 2–3 päi­väs­sä.

Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­ris­sä su­ku­sel­vi­tyk­siä teh­dään Lah­den li­säk­si Sa­von­lin­nan ja Jär­ven­pään toi­mi­pis­teis­sä. Tie­to­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa kir­kon jä­sen­ten tie­to­jen ke­rää­mi­sen koko Suo­men seu­ra­kun­nis­ta, joi­den ai­neis­tot on ku­vat­tu di­gi­taa­li­seen jär­jes­tel­mään.

Su­ku­sel­vit­tä­jä­nä Lah­des­sa työs­ken­te­le­vä Mari Tah­va­nai­nen ker­too, et­tä sel­vi­tys­ten te­ke­mi­sen val­ta­kun­nal­lis­tu­mi­nen on vaa­ti­nut pal­jon pe­reh­ty­mis­tä seu­ra­kun­tien eri­lai­siin ta­poi­hin mer­ki­tä tie­to­ja kir­kon­kir­joi­hin ja niin sa­not­tui­hin per­he­leh­tiin ja re­kis­te­ri­kort­tei­hin.

– Siel­lä on esi­mer­kik­si ly­hyi­tä kir­jain- ja nu­me­ro­yh­dis­tel­miä, jot­ka vaa­ti­vat tul­kin­taa. Osa ai­neis­tois­ta on kir­jat­tu kä­sin. Het­ken se ai­na ot­taa, et­tä pää­see kun­kin ai­neis­ton aja­tus­maa­il­maan.

Ta­paus­koh­tai­ses­ti su­ku­sel­vi­tyk­sen työ­mää­rä vaih­te­lee suu­res­ti. Vä­hi­ten on työ­tä sil­loin, kun vai­na­ja on esi­mer­kik­si asu­nut yh­del­lä paik­ka­kun­nal­la, men­nyt nai­mi­siin ja saa­nut lap­sia. Eni­ten työ­tä vaa­tii muun mu­as­sa pit­käi­käi­sen, lap­set­to­man ja pal­jon muut­ta­neen hen­ki­lön su­ku­sel­vi­tys, jol­loin teh­tä­vä laa­je­nee esi­mer­kik­si van­hem­pien ja hei­dän mah­dol­lis­ten mui­den lap­sien su­ku­sel­vi­tyk­sek­si.

Tah­vai­nen siir­tyi Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män si­säl­lä su­ku­sel­vi­tys­ten laa­ti­jak­si lo­ka­kuun alus­sa, kun alu­e­kes­kus­re­kis­te­riin rek­ry­toi­tiin li­sää vä­keä.

– Olen ty­kän­nyt ko­vas­ti täs­tä työs­tä, sil­lä täs­sä saa on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta.

Pit­kät jo­not har­mit­ta­vat myös su­ku­sel­vi­tys­ten te­ki­jää.

– Tot­ta kai se har­mit­taa, kun ei pys­ty toi­mit­ta­maan asi­ak­kaal­le tie­toa no­pe­as­ti, vaik­ka tie­tää, et­tä tar­ve on ole­mas­sa. Olem­me kui­ten­kin toi­veik­kai­ta, et­tä saam­me jo­non pu­ret­tua, Tah­vai­nen sa­noo.

Vir­ka­to­dis­tus

Kir­kon la­ki­sää­tei­nen vi­ra­no­mais­teh­tä­vä

Vir­ka­to­dis­tus­ten laa­ti­mi­nen elä­vis­tä ja kuol­leis­ta seu­ra­kun­tien jä­se­nis­tä on yk­si alu­e­kes­kus­re­kis­te­rin hoi­ta­mis­ta kir­kon la­ki­sää­tei­sis­tä vi­ra­no­mais­teh­tä­vis­tä. Vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan verk­ko­lo­mak­keel­la tai pu­he­li­mit­se.

Su­ku­sel­vi­tys­muo­toi­sel­la vir­ka­to­dis­tuk­sel­la to­dis­te­taan vai­na­jan pe­ril­li­set ja tar­vit­ta­vat muut­to­tie­dot 15:stä ikä­vuo­des­ta al­ka­en.

Elää-to­dis­tus on ote elä­vän hen­ki­lön tie­dois­ta. Se teh­dään hen­ki­lön oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien to­teut­ta­mi­sek­si.

Vir­ka­to­dis­tuk­sia tar­vi­taan muun mu­as­sa pe­run­kir­joi­tuk­sis­sa, asun­to- ja kiin­teis­tö­kau­pois­sa, lain­huu­da­tuk­sis­sa sekä adop­tio-, apu­ra­ha-, elä­ke-, pank­ki- ja va­kuu­tu­sa­si­oi­den hoi­ta­mi­ses­sa.

Läh­de: lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/in­fo-ja-asi­oin­ti/vir­ka­to­dis­tus-ja-su­ku­sel­vi­tys ja evl.fi

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover