JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdokkaiden rekrytointi käynnistyi – "Runsaampaa osanottoa kaivataan ennen muuta alle 40-vuotiailta"

Seurakuntavaalit käydään marraskuussa 2022. Äänestyslippuja kaatoivat uurnasta vuonna 2018 Lahdessa Mauno Ojanen (vas.), Erkki Virtanen ja Kari Kämäräinen. Kuva: Markku Lehtinen

Seurakuntavaalit käydään marraskuussa 2022. Äänestyslippuja kaatoivat uurnasta vuonna 2018 Lahdessa Mauno Ojanen (vas.), Erkki Virtanen ja Kari Kämäräinen. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

10.3.2022
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa, mut­ta val­ta­kun­nal­li­nen vaa­lis­tart­ti on jo otet­tu. Eh­dok­kai­den rek­ry­toin­ti on käyn­nis­ty­nyt ja seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi-si­vus­to avat­tu. Vaa­li­työ­tä käyn­nis­tel­lään myös Lah­des­sa.

– Nel­jän vuo­den vä­lein ku­vio tois­tuu. Val­tuu­te­tut miet­ti­vät, aset­tu­vat­ko eh­dol­le, ja uu­sia eh­dok­kai­ta ale­taan ak­tii­vi­ses­ti ky­se­le­mään. Lah­den alu­eel­la al­ku tun­tuu ole­van ai­na vä­hän nih­ke­ää. Odo­tel­laan, mikä ryh­mä läh­tee en­sim­mäi­se­nä liik­keel­le. Ke­vään ai­ka­na teh­dään tun­nus­te­lu­ja, ja kun­nol­la pyö­rä läh­tee pyö­ri­mään vii­meis­tään ke­sän jäl­keen, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien kes­kus­vaa­li­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kari Es­ke­li­nen.

Vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyy syys­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta aset­ta­vat va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set. Kirk­ko­päät­tä­jäk­si voi pyr­kiä va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen lis­tal­ta tai pe­rus­ta­mal­la oman va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen.

– Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­ses­sä pi­tää ol­la ni­met­ty asi­a­mies, joka hoi­taa pa­pe­ri­puo­len, ja yh­dis­tyk­seen pi­tää ku­lua vä­hin­tään kym­me­nen ää­ni­oi­keu­tet­tua seu­ra­kun­ta­lais­ta. Pe­rus­ta­mi­nen on hy­vin näp­pä­rä ku­vio. On lo­mak­keet, joi­hin ke­rä­tään hen­ki­löi­den suos­tu­muk­set ja al­le­kir­joi­tuk­set. Muu­ta­ma kym­me­nen mi­nuut­tia me­nee va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen, jos tar­vit­ta­va mää­rä ih­mi­siä löy­tyy, Es­ke­li­nen sa­noo.

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen ta­ka­na on yleen­sä tee­ma tai aja­tus­maa­il­ma. Taus­tal­la voi ol­la he­rä­tys­lii­ke, po­liit­ti­nen puo­lue, kir­kon uu­dis­ta­mi­nen, tasa-ar­von edis­tä­mi­nen tai nuor­ten ase­man vah­vis­ta­mi­nen kir­kos­sa. Tie­to­ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sis­tä saa kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta ja seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan 367 seu­ra­kun­taan yh­teen­sä noin 8 000 uut­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä. He päät­tä­vät muun mu­as­sa sii­tä, ket­kä va­li­taan seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöik­si, min­kä­lais­ta toi­min­taa seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään ja mi­hin seu­ra­kun­nan ra­ho­ja käy­te­tään. Li­säk­si luot­ta­mus­hen­ki­löt va­lit­se­vat maal­lik­ko­e­dus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen, joka on kir­kon kor­kein päät­tä­vä elin.

It­se­näi­sis­sä seu­ra­kun­nis­sa toi­mi­te­taan yh­det vaa­lit, joil­la va­li­taan kirk­ko­val­tuus­ton jä­se­net. Lah­des­sa seu­ra­kun­nat kuu­lu­vat seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään, jol­loin vaa­le­ja on kak­si. Toi­sel­la vaa­lil­la va­li­taan jä­se­net yh­ty­mää joh­ta­vaan kirk­ko­val­tuus­toon ja toi­sel­la seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, joka joh­taa pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan toi­min­taa.

– Eh­dok­kaan on mah­dol­lis­ta aset­tua mo­lem­piin vaa­lei­hin tai pel­käs­tään toi­seen. Hen­ki­lö voi esi­mer­kik­si ol­la eh­dol­la Lau­neen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, vaik­ka ei pyr­ki­si yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon.

Eh­dok­kaak­si voi aset­tua kon­fir­moi­tu kir­kon jä­sen, joka täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä.

Vuoden 2022 seurakuntavaalien slogan kiteyttää ajatuksen siitä, että kaikki ovat tervetulleita kirkkoon ja äänestämään  ja että kaikki ovat uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. Kuva: Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Vuoden 2022 seurakuntavaalien slogan kiteyttää ajatuksen siitä, että kaikki ovat tervetulleita kirkkoon ja äänestämään ja että kaikki ovat uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. Kuva: Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Vuo­den 2018 seu­ra­kun­ta­vaa­lit ke­rä­si­vät Lah­den vii­den pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan alu­eel­la yh­teen­sä 6 188 ään­tä. Kun ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli 66 402, ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 9,3. Nel­jä vuot­ta ai­kai­sem­min lii­kut­tiin sa­mois­sa lu­ke­mis­sa. Ak­tii­vi­sim­min ää­nes­tet­tiin 2018 Nas­to­las­sa, jos­sa 12,9 pro­sent­tia seu­ra­kun­nan jä­se­nis­tä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan.

Lah­den seu­ra­kun­tien kes­kus­vaa­li­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kari Es­ke­li­nen sa­noo, et­tä ta­voi­te on nos­taa Lah­den ää­nes­tysp­ro­sent­ti val­ta­kun­nal­li­sen pro­sen­tin (14,4 % vuon­na 2018) huit­tei­siin.

– Näis­sä vaa­leis­sa ha­lu­taan he­rä­tel­lä lah­te­lai­set ää­nes­tä­mään. Yri­te­tään ol­la mah­dol­li­sim­man pal­jon esil­lä. Men­nään paik­koi­hin, jois­sa ih­mi­set liik­ku­vat. Pal­jon kuu­lee sitä, et­tä kirk­ko on jäyk­kä ja sii­hen on mah­do­ton­ta vai­kut­taa, mut­ta ää­nes­tä­mäl­lä ja eh­dok­kaak­si läh­te­mäl­lä vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, jos­sa pää­te­tään pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan asi­ois­ta, voi pääs­tä Lah­des­sa­kin hy­vin pie­nel­lä ää­ni­mää­räl­lä. Vii­me vaa­leis­sa 20 ään­tä riit­ti lä­pi­me­noon Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa.

Kari Es­ke­li­nen toi­voo, et­tä var­sin­kin nuo­ret läh­ti­si­vät eh­dol­le ja ää­nes­tä­mään isom­mal­la jou­kol­la kuin ai­kai­sem­min.

– Kah­des­sa vii­mei­sim­mäs­sä vaa­lis­sa on ol­lut niu­kas­ti uu­sia eh­dok­kai­ta. Uu­sia tar­vi­taan. Sitä kaut­ta ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus­kin voi­si kas­vaa. Run­saam­paa osa­not­toa kai­va­taan en­nen muu­ta ikä­ryh­mäs­sä al­le 40-vuo­ti­aat.  

Lah­des­sa nuo­rim­mat seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­net va­lit­tiin vii­mek­si Jout­jär­vel­lä, jos­sa läpi men­nei­den eh­dok­kai­den kes­ki-ikä oli 50 vuot­ta.

Ju­tun läh­tee­nä on käy­tet­ty seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi-si­vus­toa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover