JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakunta loi puitteet uudelle maas­to­rei­tille – alamä­ki­pyö­räily ja metsien­suo­jelu yhdistyvät sujuvasti Asikkalassa

Ida-Emma Tuominen luukutti Aurinkovuorella järjestetyssä harrastajien ajotapahtumassa viime marraskuussa. Kuva: Antti Nousiainen

Ida-Emma Tuominen luukutti Aurinkovuorella järjestetyssä harrastajien ajotapahtumassa viime marraskuussa. Kuva: Antti Nousiainen

Antti Nousiainen

1.5.2022
Esa Arvekari

Asik­ka­lan Au­rin­ko­vuo­reen, osin seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­le met­sä­a­lu­eel­le, ra­ken­tuu ke­säk­si uu­si ala­mä­ki­pyö­räi­ly­reit­ti.  

– Tar­vit­ta­vat en­nak­ko­sel­vi­tyk­set ja kuu­le­mi­set on teh­ty, jo­ten Asik­ka­lan kun­ta voi aloit­taa rei­tin ra­ken­ta­mi­sen, sa­noo Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen.

Kun­nal­la on en­nes­tään Au­rin­ko­vuo­rel­la lii­kun­ta- ja pyö­räi­ly­reit­te­jä. Seu­ra­kun­nan omis­ta­ma met­sä­a­lue so­vel­tuu osak­si uut­ta pe­rus­tet­ta­vaa ala­mä­ki­pyö­räi­ly­reit­tiä.

– Puus­toa ei uu­den rei­tin tiel­tä tar­vit­se kaa­taa, sil­lä alu­eel­ta löy­tyy luon­tai­nen met­sää ja maas­toa myö­täi­le­vä ura, jota voim­me hyö­dyn­tää, to­te­aa Asik­ka­lan kun­nan hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Mat­ti Ket­tu­nen.

 

Kun­ta vas­taa seu­ra­kun­nan vt. ta­lous­pääl­lik­kö Mart­ti Ko­mun mu­kaan ala­mä­ki­pyö­räi­ly­rei­tin kus­tan­nuk­sis­ta.

– Seu­ra­kun­ta ei vas­taa pe­rus­ta­mis­ku­luis­ta, ei­kä ku­lu­ja ai­heu­du myös­kään rei­tin yl­lä­pi­dos­ta. Vas­taa­vas­ti seu­ra­kun­ta ei vaa­di kun­nal­ta kor­vaus­ta alu­een käyt­töön luo­vu­tuk­ses­ta, hän sa­noo.

Uu­si reit­ti ra­hoi­te­taan osin Asik­ka­lan kun­nan, osin ELY-kes­kuk­sen myön­tä­män lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­den ra­ken­ta­mi­seen tar­koi­te­tun avus­tuk­sen tur­vin.

 

Rei­tin poh­ja on 1,5–2 met­rin le­vyi­nen. Se syn­tyy ta­soit­ta­mal­la ja so­ras­ta­mal­la las­ku-uraa. So­ras­tuk­sen an­si­os­ta vä­hen­ne­tään puus­ton juu­ri­vau­ri­oi­ta.

– En­nal­ta suun­ni­tel­tui­hin kaar­tei­siin teh­dään li­säk­si las­kua hel­pot­ta­va ko­ro­tet­tu val­li tur­val­li­suus­syis­tä, Ket­tu­nen to­te­aa.

Mer­kit­ty ja ra­ken­net­tu reit­ti on ym­pä­ris­tön­suo­je­luin­ves­toin­ti. Mi­kä­li reit­te­jä ei teh­täi­si, kas­vai­si vil­li ajo met­sis­sä, mah­dol­li­ses­ti myös yk­si­tyi­sil­lä ja luon­non­suo­je­lu­a­lu­eil­la.

 

Pyö­räi­ly­rei­tin so­pi­vuut­ta alu­eel­le on sel­vi­tet­ty muun mu­as­sa kar­toit­ta­mal­la luon­to­ar­vot.

– Luon­to­sel­vi­tyk­sen mu­kaan met­sä­a­lu­eel­la, jol­le pyö­räi­ly­reit­tiä suun­ni­tel­laan, ei ole ha­vait­tu uha­na­lai­sia eläi­miä tai kas­ve­ja, Lau­lai­nen sa­noo.

Pyö­räi­ly­reit­ti­suun­ni­tel­mas­ta on kuul­tu niin ikään pai­kal­li­sia luon­non­suo­je­li­joi­ta sekä Bird­Li­fea, joil­la ei ol­lut huo­maut­ta­mis­ta hank­kees­ta. Myös­kään kun­ta­lai­sil­le jär­jes­te­tys­sä verk­ko­ky­se­lys­sä ei tul­lut esiin seik­ko­ja, jot­ka han­ka­loit­tai­si­vat pyö­räi­ly­rei­tin to­teut­ta­mis­ta.

– En­nen rei­tin pe­rus­tus­töi­tä lo­pul­li­nen, to­teu­tet­ta­va suun­ni­tel­ma on esi­tet­tä­vä vie­lä ELY-kes­kuk­sel­le, Lau­lai­nen muis­tut­taa.

Au­rin­ko­vuo­ren kol­me reit­tiä kat­ta­vat kaik­kien maas­to­pyö­räi­li­jä­ryh­mien tar­peet.

Vaa­ti­vat har­ras­ta­ja­rei­tit to­teu­tet­tiin jo vii­me ke­sä­nä. Ke­sä­kuus­sa ra­ken­tu­va uu­si reit­ti tar­jo­aa pyö­räi­lyn iloa vä­hem­män aja­neil­le.

– Uu­si reit­ti toi­mii myös ly­hen­net­ty­nä las­ten reit­ti­nä, jos aloi­tus­paik­ka­na käy­te­tään rei­tin puo­li­vä­lin ul­koi­lu­pol­kua, sa­noo reit­tien suun­nit­te­li­ja Ant­ti Nou­si­ai­nen MTB Asik­ka­la Trail­sis­ta.

Val­mii­na ole­vis­ta rei­teis­tä hel­pom­man ja pi­dem­män ra­dan pi­tuus on noin 500 met­riä. Haas­ta­vam­pi rata tu­lee suo­rem­min alas, ja sil­lä on mit­taa noin 200 met­riä. Ala­mä­ki­pyö­räi­ly­reit­tien läh­tö­paik­ka on van­han hyp­py­ri­mä­en ylä­a­se­ma.

Reit­tien avau­tu­mi­sa­jan­koh­das­ta tie­dot­taa kun­ta ke­sän kor­val­la, jon­ka jäl­keen ne ovat kaik­kien va­paas­sa käy­tös­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover