JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Seura­kun­nilla on ykseys, vaikka oven­pie­lissä eri nimiä" ­– kris­tit­tyjen yhteis­työ­toi­mi­kunta on rakentanut siltoja uskovien välille Lahdessa vuosi­kym­menten ajan

Pekka Miinin ja Hannu Koivisto ovat evankelioineet Anianpellon markkinoilla helluntalaisten teltassa. Kuva: Janne Urpunen

Pekka Miinin ja Hannu Koivisto ovat evankelioineet Anianpellon markkinoilla helluntalaisten teltassa. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

9.4.2024
Janne Urpunen

Yh­teisk­ris­til­li­nen toi­min­ta voi hy­vin Lah­den alu­eel­la, va­kuut­ti­vat hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan Han­nu Koi­vis­to ja me­to­dis­ti­seu­ra­kun­nan Pek­ka Mii­nin. Koi­vis­to on kris­tit­ty­jen yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta YTT:n ru­kous­koor­di­naat­to­ri. Hän joh­taa Lah­ti ru­koi­lee -il­to­ja eri seu­ra­kun­nis­sa ker­ran kuu­kau­des­sa.

– Va­ki­o­paik­ko­ja, jois­sa ko­koon­num­me, ovat hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta, lu­te­ri­lai­set kir­kot, ad­vent­ti­seu­ra­kun­ta, me­to­dis­ti­seu­ra­kun­ta ja Kään­tö­pii­ri-seu­ra­kun­ta. Ru­koi­le­maan ko­koon­tuu ker­ral­laan 50–100 hen­keä. Ru­kous yh­dis­tää mei­tä sy­väl­li­ses­ti toi­siim­me, Koi­vis­to sa­noi.

Maa­lis­kuus­sa mo­lem­mat osal­lis­tui­vat YTT:n ko­kouk­seen Sii­ka­nie­mes­sä.

– Tämä ko­koon­tu­mi­nen on hyvä esi­merk­ki sii­tä, et­tä seu­ra­kun­nil­la on yk­seys, vaik­ka oven­pie­lis­sä seu­ra­kun­nil­la on eri ni­miä. Op­pie­ro­ja on, mut­ta erot ovat mi­tät­tö­miä. Meil­lä on kui­ten­kin sama Jee­sus. Kaik­ki ovat liik­keel­lä yh­tei­sen asi­an, evan­ke­liu­min ja ru­kouk­sen, puo­les­ta, Mii­nin sa­noi.

Yh­teis­työ­tä Koi­vis­to ja Mii­nin ovat teh­neet myös evan­ke­li­oi­des­saan Asik­ka­las­sa Ani­an­pel­lon mark­ki­noil­la.

YTT:n ko­koon­tu­mi­seen osal­lis­tui­vat myös Rai­ja Ha­lo­nen ja Satu Päi­vä­rin­ne. Päi­vä­rin­ne edus­taa Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­taa, Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­söä ja He­a­ling Rooms -ru­kousk­li­ni­koi­ta.

– He­a­ling Roo­mis­sa ru­koil­laan apua tar­vit­se­vien puo­les­ta. Meil­le voi kuka ta­han­sa tul­la ru­koil­ta­vak­si. Ei ky­sy­tä olet­ko us­kos­sa. Se on puh­taas­ti raa­ma­tul­lis­ta ka­ris­maat­ti­suut­ta. Ei mi­tään vil­liä toi­min­taa, Päi­vä­rin­ne ker­toi.

Lah­des­sa He­a­ling Roo­min ko­ti­pe­sä on Ris­tin­kirk­ko.

– Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen ve­tää pas­to­ri­työ­ryh­mää, joka val­voo ja oh­jaa työ­täm­me. Ris­tin­kir­kon re­mon­tin ajak­si siir­rym­me hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan ti­loi­hin. 

Ha­lo­sen ko­tiyh­tei­sö on Ri­ver Church Lah­ti.

– Pää­kirk­ko on Ri­ver Uu­si­maa. Lah­des­sa Ri­ver Church on ol­lut kak­si ja puo­li vuot­ta. Mie­he­ni Pent­ti Ha­lo­sen kans­sa toi­mim­me tääl­lä vas­tuul­li­si­na pal­ve­lu­työn­te­ki­jöi­nä.

Ha­lo­nen ja Päi­vä­rin­ne sa­noi­vat, et­tä Lah­des­sa yh­teis­työ eri seu­ra­kun­tien vä­lil­lä on su­ju­vaa.

– Yk­si yh­dis­tä­vä te­ki­jä on maa­il­man­ti­lan­ne. Mi­kään seu­ra­kun­ta ei yk­sin pär­jää täs­sä vii­da­kos­sa. Mitä vai­ke­am­mas­sa ajas­sa eläm­me, sitä sy­vem­min juur­rum­me Kris­tuk­seen ja Raa­ma­tun ope­tuk­siin. Se syn­nyt­tää seu­ra­kun­tien vä­lis­tä rak­kaut­ta ja yh­teyt­tä, Päi­vä­rin­ne näki.

– Ko­em­me ole­vam­me kuin sis­ko­ja ja vel­jiä, vaik­ka olem­me eri seu­ra­kun­nis­ta. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä on, et­tä olem­me pe­las­tu­neet Jee­suk­ses­sa. Per­hees­sä meil­lä on niin, et­tä po­jan per­he on Ou­lus­sa hel­lun­tais­sa, toi­nen poi­ka Tam­pe­reel­la va­paa­kir­kos­sa ja hä­nen vai­mon­sa siel­lä pas­to­ri­na. Ei sii­nä pas­saa aja­tel­la, mikä seu­ra­kun­ta on tois­ta pa­rem­pi tai huo­nom­pi, Ha­lo­nen sa­noi.

"Yhdistävä tekijä on, että olemme pelastuneet Jeesuksessa", sanoo Raija Halonen. Satu Päivärinne ei väitä vastaan. Kuva: Janne Urpunen

"Yhdistävä tekijä on, että olemme pelastuneet Jeesuksessa", sanoo Raija Halonen. Satu Päivärinne ei väitä vastaan. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

YTT:n pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Su­ho­nen on toi­mi­nut pap­pi­na Asik­ka­las­sa ja Lah­des­sa. YTT:n toi­min­nas­sa hän on ol­lut mu­ka­na yli 15 vuot­ta. Su­ho­nen sa­noi, et­tä yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta on ol­lut mer­kit­tä­vä sil­lan­ra­ken­ta­ja Lah­des­sa jo 1960-lu­vul­ta läh­tien.

– Alus­ta al­ka­en pe­ri­aa­te on ol­lut seu­ra­kun­tien kes­ki­näi­nen kun­ni­oi­tus ja yh­den­ver­tai­suus. Kris­tus yh­dis­tää. Se nä­ke­mys on pal­jon suu­rem­pi kuin eri­ä­vät nä­ke­myk­set. Ju­lis­tus yh­tei­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ra­ken­tuu yh­dis­tä­vil­le asi­oil­le, ja näin on myös ta­pah­tu­nut.

Yhdistävä näkemys YTT:ssa on väkevämpi kuin erottavat näkemykset, Erkki Suhonen linjaa. Kuva: Janne Urpunen

Yhdistävä näkemys YTT:ssa on väkevämpi kuin erottavat näkemykset, Erkki Suhonen linjaa. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­miä vuo­sit­tai­sia ta­pah­tu­mia ovat yh­tei­nen ru­kous­viik­ko tam­mi­kuus­sa, va­pun­päi­vän ta­pah­tu­ma Lah­den to­ril­la sekä tois­ta­kym­men­tä vuot­ta seu­ra­kun­nis­sa vuo­ro­tel­leet Lah­ti ru­koi­lee -il­lat.

YTT ta­voit­taa noin kol­mi­sen­kym­men­tä kris­til­lis­tä seu­ra­kun­taa ja jär­jes­töä. Näis­tä kym­men­kun­ta on toi­min­nas­sa mu­ka­na ak­tii­vi­ses­ti.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover