JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Selvi­tys­mies ratkomaan Kuhmoisten-Padasjoen kappe­li­seu­ra­kunnan purkamista – "Oleel­li­sinta on paikallisen juma­lan­pal­ve­lu­syh­teisön toiminta"

Selvitysmies Matti Piispanen ja Hollolan kirkkoherra Timo Huttunen kävivät taannoin Kuhmoisten linnavuori -näyttelyssä Sovituksenkirkon aulassa Hollolassa.

Selvitysmies Matti Piispanen ja Hollolan kirkkoherra Timo Huttunen kävivät taannoin Kuhmoisten linnavuori -näyttelyssä Sovituksenkirkon aulassa Hollolassa.

Hollolan seurakunta

9.11.2021
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen on kut­su­nut eme­ri­tus­lää­nin­ro­vas­ti Mat­ti Piis­pa­sen sel­vi­tys­mie­hek­si Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan ra­ken­ne­a­si­as­sa.

Kap­pe­li­neu­vos­to esit­ti ke­säl­lä kirk­ko­neu­vos­tol­le, et­tä kak­sois­kap­pe­li ja­et­tai­siin kah­dek­si kun­ta­ra­jo­ja nou­dat­ta­vak­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si. Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to on pa­laut­ta­nut asi­an uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si ja tar­kem­min tut­kit­ta­vak­si.

Sel­vi­tyk­sel­le ei vie­lä ole ase­tet­tu tark­kaa ai­ka­tau­lua, vaan sel­vi­tys­mie­hel­le an­ne­taan ai­kaa pe­reh­tyä asi­aan. Piis­pa­nen kuu­lee Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­toa 11.11. jär­jes­tet­tä­väs­sä ko­kouk­ses­sa ja te­kee sen pe­rus­teel­la joh­to­pää­tök­siä.

Ai­em­min syk­syl­lä kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa teh­tiin ky­se­ly, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­set sai­vat ker­toa asi­as­sa mie­li­pi­teen­sä. Vas­tauk­sia saa­pui 74. Ky­se­lyn tu­lok­set kä­si­tel­lään sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa.

Seu­ra­kun­nan tie­dot­tees­sa Piis­pa­nen sa­noo, et­tä vas­tauk­set ”avaa­vat kap­pe­li­neu­vos­ton ai­em­paa pää­tös­tä”.

– Näen kirk­ko­her­ran kans­sa oleel­li­sim­pa­na asi­a­na kap­pe­li­ra­ken­ne­ky­sy­myk­ses­sä sen, mikä hal­lin­nol­li­nen ra­ken­ne pal­ve­lee par­hai­ten pai­kal­li­sen ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sön toi­min­taa.

Hut­tu­sen mu­kaan Piis­pa­nen naut­tii seu­ra­kun­nis­sa laa­jaa luot­ta­mus­ta. Piis­pa­nen toi­mi vuo­si­na 2015–2016 suu­ren seu­ra­kun­ta­lii­tok­sen sel­vi­tys­mie­he­nä, min­kä jäl­keen Pa­das­jo­ki, Kuh­moi­nen ja Kär­kö­lä liit­tyi­vät vuo­den 2017 alus­sa Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan. Tuol­loin Kuh­mois­ten ja Pa­das­jo­en seu­ra­kun­nis­ta muo­dos­tet­tiin yk­si kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Piis­pa­nen nos­taa tie­dot­tees­sa esil­le ko­ke­muk­sen­sa Hä­meen­kos­ken kap­pe­li­seu­ra­kun­taa kos­ke­vas­ta rat­kai­sus­ta, jota hän pi­tää toi­mi­va­na.

– Siel­lä kap­pe­li­neu­vos­to sai kes­kit­tyä lä­hin­nä va­paa­eh­tois­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen, kos­ka emä­seu­ra­kun­nas­sa huo­leh­dit­tiin hal­lin­nol­li­sis­ta asi­ois­ta niin hie­nos­ti.

Lo­pul­li­sen pää­tök­sen kap­pe­li­ra­ken­tees­ta te­kee Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to, ja pää­tös alis­te­taan Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin vah­vis­tet­ta­vak­si.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover