JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Saat­to­hoidon vapaa­eh­toinen kannustaa muita auttamaan –  Pertti Unelius: "Kannattaisi kuvit­te­le­misen sijaan kokeilla"

Sai­raa­loi­hin, pal­ve­lu­ta­loi­hin ja ko­ti­hoi­toon tar­vi­taan va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä. Ikän­sä va­paa­eh­toi­se­na toi­mi­nut Pert­ti Une­lius sa­noo, et­tä lä­him­mäi­sen pal­ve­le­mi­nen an­taa enem­män kuin ot­taa.

Pertti Unelius on kolunnut vapaaehtoisena esimerkiksi neljät MM-hiihdot. Viimeiset vuodet hän on tehnyt vapaaehtoistyötä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa. Kuva: Jani Mahkonen

Pertti Unelius on kolunnut vapaaehtoisena esimerkiksi neljät MM-hiihdot. Viimeiset vuodet hän on tehnyt vapaaehtoistyötä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

11.1.2022
Janne Urpunen

Lahte­lai­nen Pert­ti Une­lius, 75, on teh­nyt va­paa­eh­tois­työ­tä koko ai­kui­si­kän­sä. Hän on työs­ken­nel­lyt seit­se­mäl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Lah­den Hiih­to­seu­ran mä­ki­hyp­py­puo­lel­la ja toi­mi pit­kään myös Me­ri­pe­las­tus­seu­ras­sa, jos­sa kip­pa­roi pe­las­tu­sa­luk­sia, Kuut­tia ja Tee­mu Hil­tus­ta, Ve­si­jär­vel­lä ja Päi­jän­teel­lä.

– Hiih­to­seu­ras­sa aloi­tin 1969. Olin 30 vuot­ta mä­ki­hyp­pää­jien lä­het­tä­jä­nä. Lo­pe­tin hui­pul­la lää­kä­rin mää­räyk­ses­tä, mut­ta kuu­lun edel­leen mont­tu­ryh­mään, sa­noo nel­jät MM-hiih­dot va­paa­eh­toi­se­na ko­lun­nut Une­lius.

Vii­mei­set vuo­det Une­lius on teh­nyt va­paa­eh­tois­työ­tä Sal­paus­se­län kun­tou­tus­sai­raa­la Jal­ma­ris­sa Lah­den Jal­ka­ran­nas­sa.

– Aloi­tin ul­koi­lut­ta­mal­la osas­to 20:n po­ti­lai­ta. Sit­ten kä­vin kurs­sin, jon­ka jäl­keen olen toi­mi­nut saat­to­hoi­don va­paa­eh­toi­se­na. Olen käy­nyt sai­raa­las­sa lau­la­mas­sa­kin.

Kuo­le­vien koh­taa­mi­sen voi­si ku­vi­tel­la ole­van ras­kas­ta, mut­ta Une­lius sa­noo, et­tä kan­nat­tai­si ku­vit­te­le­mi­sen si­jaan ko­keil­la.

– Saat­to­hoi­dos­sa py­ri­tään te­ke­mään kuo­le­van olo mah­dol­li­sim­man hy­väk­si. Se nä­kyy kai­kes­sa. Hoi­ta­jat ovat to­del­la ys­tä­väl­li­siä. Osas­tol­la on to­del­la miel­lyt­tä­vä il­ma­pii­ri.

Une­lius saat­taa vie­rail­la osas­tol­la usei­ta ker­to­ja vii­kos­sa.

– Saat­to­hoi­dos­sa voi käy­dä vaik­ka päi­vit­täin, kun si­nul­le on osoi­tet­tu po­ti­las.

Tär­kein­tä on ol­la läs­nä ja kuun­nel­la.

– Kuo­le­va päät­tää, mis­tä pu­hu­taan. Har­voin pu­hu­taan sai­rau­des­ta. Usein käy­dään läpi elet­tyä elä­mää ihan nuo­ruu­des­ta läh­tien.

Va­paa­eh­toi­sen ei pidä ot­taa kuo­le­van su­ru­ja kan­net­ta­vak­seen.

– Syn­kim­mät tun­teet täy­tyy pys­tyä pyyh­ki­mään mie­les­tä. Ihan hy­vin se on on­nis­tu­nut. Po­ti­lail­ta saa enem­män kuin sin­ne an­taa. Se on kiis­ta­ton to­tuus.

Sai­raa­la­va­paa­eh­toi­sek­si Pert­ti Une­liuk­sen hou­kut­te­li Nii­na Jaak­ko­la.

– Nii­na toi­mii Jal­ma­ris­sa far­ma­seut­ti­na. Tun­nen hä­net pur­jeh­dus­pii­reis­tä. Nii­na sa­noi mi­nul­le, et­tä oli­sin hyvä va­paa­eh­toi­nen.

Jaak­ko­la pyy­si Une­liuk­sen Jal­ma­riin syö­mään osas­ton­hoi­ta­jien kans­sa.

– Syö­des­säm­me hän ky­syi, mil­lä osas­tol­la tar­vi­taan apua po­ti­lai­den ul­koi­lu­tuk­seen. Osas­to 20 tar­vit­si ul­koi­lut­ta­jaa, ja niin minä aloin työn­nel­lä “Lek­san” kans­sa pyö­rä­tuo­li­po­ti­lai­ta.

Lek­sa on Leo Lin­tu­la, Une­liuk­sen van­ha naa­pu­ri Jal­ka­ran­nas­ta.

– Lek­san kans­sa on teh­ty mo­nen­lais­ta. Hän hou­kut­te­li mi­nut pur­ka­maan Ke­mi­jär­ven pa­pe­ri­teh­das­ta ja minä hä­net sai­raa­laan va­paa­eh­toi­sek­si.

Lah­den seu­ra­kun­tien ja Päi­jät-So­ten va­paa­eh­tois­kou­lu­tus al­kaa en­si kuus­sa. Une­lius roh­kai­see ih­mi­siä tart­tu­maan haas­tee­seen, joka tuo elä­mään si­säl­töä ja mer­ki­tys­tä.

– Kaik­ki työ­hön kel­paa­vat, jot­ka pys­ty­vät vie­raan ih­mi­sen kans­sa kes­kus­te­le­maan. Ai­kaa tie­tys­ti pi­tää ol­la. Saat­to­hoi­dos­sa ei voi kii­reh­tiä. Käyn­ti ot­taa sen ver­ran ai­kaa kuin ot­taa, Une­lius sa­noo.

Saat­to­hoi­don li­säk­si va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan van­hus­ten seu­rak­si ja ul­koi­lut­ta­jik­si pal­ve­lu­ta­loi­hin ja ko­ti­hoi­toon, saat­ta­jik­si lää­kä­ri­käyn­neil­le sekä ka­ve­rik­si kirk­koon tai te­at­te­riin.

Va­paa­eh­toi­set ovat po­ti­lai­ta ja van­huk­sia var­ten. He ei­vät tee hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan töi­tä tai esi­mer­kik­si sii­voa.

Lah­den seu­ra­kun­tien sai­raa­la­sie­lun­hoi­don ja Päi­jät-So­ten jär­jes­tä­mä va­paa­eh­tois­kou­lu­tus al­kaa 8. hel­mi­kuu­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­mi­oon ot­ta­en. Tie­dus­te­lut ja il­moit­tau­tu­mi­nen tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä: Ir­ma Lamp­pu, ir­ma.lamp­pu@phhyky.fi, p. 044 482 0227 tai Vil­le Ha­ku­li­nen, vil­le.ha­ku­li­nen@evl.fi, p. 044 719 1530.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover