JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ristin­kirkon ympä­ris­töstä kaadetaan loppu­ke­sästä puita

Ristinkirkon ympäristöstä kaadetaan lähitulevaisuudessa yhteensä noin 20 puuta. Syinä ovat rakennustyöt sekä turvallisuuteen liittyvät seikat. Kuva: Lahden seurakunnat.

Ristinkirkon ympäristöstä kaadetaan lähitulevaisuudessa yhteensä noin 20 puuta. Syinä ovat rakennustyöt sekä turvallisuuteen liittyvät seikat. Kuva: Lahden seurakunnat.

Lahden seurakuntayhtymä

28.6.2024
Jaana Kosunen

Ris­tin­kir­kon ym­pä­ris­tös­tä kaa­de­taan lop­pu­ke­säs­tä pui­ta. Puut kaa­de­taan ra­ken­nus­töi­den mut­ta myös tur­val­li­suus­syi­den vuok­si.  Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen sa­noo, et­tä täl­lä het­kel­lä on jä­tet­ty lu­pa­ha­ke­mus kah­dek­san van­han puun sekä kol­men nuo­rem­man kuu­sen kaa­ta­mi­sek­si. Nämä puut kaa­de­taan ra­ken­nus­töi­den ta­kia.

– Puis­ta suu­rin osa si­jait­see niin lä­hel­lä ra­ken­nus­ta, et­tä ne jou­du­taan kaa­ta­maan, kun ra­ken­nuk­sen vie­rel­lä teh­dään pe­rus­muu­rin ve­sie­ris­tys­tä ja kun uu­si­taan sa­la­o­jia, Pent­ti­nen ker­too.

Yh­del­le kai­vuu­töi­den vuok­si kaa­det­ta­vak­si ai­o­tul­le puul­le teh­dään vie­lä li­sä­tut­ki­muk­sia en­nen kaa­to­pää­tök­sen te­ke­mis­tä, kos­ka se on nä­ky­väs­sä osas­sa kir­kon por­tai­den luo­na.

– Jos puu osoit­tau­tuu vie­lä elin­voi­mai­sek­si ja tur­val­li­sek­si, niin poh­dim­me kei­no­ja, joil­la voi­sim­me teh­dä kai­vuu­työt niin, et­tä puu voi­tai­siin säi­lyt­tää. Jos se taas to­de­taan huo­no­kun­toi­sek­si ja vaa­ral­li­sek­si, pois­tam­me sen nyt kai­vuu­töi­den yh­tey­des­sä.

Ra­ken­nus­töis­tä joh­tu­vien pui­den kaa­ta­mi­nen teh­dään kai­vuu­töi­den ede­tes­sä lop­pu­ke­säs­tä.

Kun­to­tut­ki­muk­sen mu­kaan Ris­tin­kir­kon alu­eel­la on myös mui­ta huo­no­kun­toi­sia pui­ta, jot­ka tul­laan kaa­ta­man tur­val­li­suus­syi­den vuok­si. Nämä kaa­dot teh­dään 1–2 vuo­den si­säl­lä. Vii­mei­sin kun­to­tut­ki­mus Ris­tin­kir­kon puus­tol­le on teh­ty vuon­na 2022.

Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kaa­det­ta­via pui­ta on yh­teen­sä noin 20. Pui­den kaa­ta­mi­nen vai­kut­taa kir­kon ym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­teen mut­ta myös ul­ko­nä­köön.

Pent­ti­nen ker­too, et­tä kaa­det­ta­vien pui­den ti­lal­le on tar­koi­tus is­tut­taa uu­sia pui­ta.

– Iso­jen pui­den kaa­ta­mi­nen muut­taa mai­se­maa het­kek­si, kos­ka uu­det is­tu­tet­ta­vat puut ovat sel­ke­äs­ti kaa­det­ta­via pie­nem­piä, ei­vät­kä ne vält­tä­mät­tä ole sa­mo­ja kuin kaa­de­tut puut. Ris­tin­kir­kon tont­ti on kui­ten­kin kaa­val­la suo­jel­tu ja kaa­va edel­lyt­tää alu­eel­la run­sas­ta ja mo­ni­puo­lis­ta puus­toa, jo­ten uu­sia pui­ta is­tu­te­taan kyl­lä, Pent­ti­nen sa­noo.

Ris­tin­kir­kon puus­to on ylei­ses­ti noin 40–100-vuo­ti­as­ta. Kaa­det­ta­vis­ta puis­ta huo­no­kun­toi­sim­mat ovat leh­ti­pui­ta ja iäl­tään 80–100-vuo­ti­ai­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover