JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ratkeaako Gospel­kuoron rahoitus? Konsert­ti­toi­min­taan esitetään 30 000 euron vuosi­a­vus­tusta

Gospelkuoron toistaiseksi viimeinen Gospel Christmas -konsertti koettiin joulukuussa 2022. Kuva: Jani Mahkonen

Gospelkuoron toistaiseksi viimeinen Gospel Christmas -konsertti koettiin joulukuussa 2022. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

17.10.2023
Janne Urpunen

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuu­lun Lah­den Gos­pel­kuo­ron tu­le­vai­suus al­kaa va­lot­tua. Yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to esit­tää, et­tä kuo­rol­le va­ra­taan en­si vuo­del­le 30 000 eu­roa kon­sert­ti­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen. Asi­as­ta päät­tää mar­ras­kuun lo­pul­la ko­koon­tu­va yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to.

– Mää­rä­ra­ha pe­rus­tuu Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan ai­kai­sem­piin ta­lou­sar­vi­oi­hin ja las­kel­miin vuo­den 2023 jou­lu­kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­sen ku­luis­ta, ker­too seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ta­lous­pääl­lik­kö Pin­ja Hal­me.

Gos­pel­kuo­ro oli osa Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan toi­min­taa vuo­des­ta 1995, kun­nes seu­ra­kun­ta päät­ti lo­pet­taa kuo­ron tu­ke­mi­sen hel­mi­kuus­sa 2023 re­surs­sei­hin­sa näh­den lii­an kal­lii­na.

Kuo­ron jou­lu­kon­ser­tit kus­tan­taa tänä vuon­na Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta kirk­ko­val­tuus­ton myön­tä­män 15 500 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han tur­vin. Kon­ser­teis­sa, joi­hin ylei­söl­lä on va­paa pää­sy, ei ole kuo­ron­joh­ta­ja Mar­jaa­na Tu­ru­sen mu­kaan ihan sitä säih­ket­tä, mi­hin on vuo­sien saa­tos­sa to­tut­tu.

– Pu­hum­me Lah­den Gos­pel­kuo­ron jou­lu­kon­ser­teis­ta. Ni­meä Gos­pel Christ­mas ei enää käy­te­tä, kos­ka kon­sep­ti ei ole enää sama. Kon­ser­tit to­teu­te­taan ke­vy­em­min ja täy­sin kuo­ron omin voi­min il­man ul­ko­puo­li­sia so­lis­te­ja, hän ker­too.

Osa kus­tan­nuk­sis­ta on tar­koi­tus kat­taa 20 eu­roa mak­sa­van kä­si­oh­jel­man myyn­nil­lä.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään on pe­rus­tet­tu yh­tei­sen mu­siik­ki­työn kus­tan­nus­paik­ka, joka on käy­tös­sä 1.1.2024 al­ka­en. Kus­tan­nus­pai­kan ta­lou­sar­vi­oon esi­te­tään en­si vuo­del­le ku­lu­ja 40 000 eu­roa, jois­ta kol­me nel­jä­so­saa on kor­va­mer­kit­ty Gos­pel­kuo­rol­le.

– Kuo­roa tai muu­ta yh­teis­tä mu­siik­ki­työ­tä voi­daan ra­hoit­taa enem­män­kin, mi­kä­li se on pe­rus­tel­tua ja toi­mi­taan yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen mu­kaan, ku­ten jul­ki­sor­ga­ni­saa­ti­os­sa on ta­pa­na. Läh­tö­koh­ta ei ole, et­tä kuo­ron ra­hoi­tuk­ses­ta pi­täi­si tin­kiä, vaan se, et­tä han­kin­nat teh­dään avoi­mes­ti ja asi­an­mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, Hal­me lin­jaa.

Tu­ru­nen kan­taa huol­ta joh­ta­man­sa kuo­ron tu­le­vai­suu­des­ta.

– On ol­lut ää­ret­tö­män vai­kea suun­ni­tel­la tu­le­vaa. En ole pys­ty­nyt so­pi­maan oi­kein mi­tään en­si vuo­dek­si, kun en tie­dä, on­ko ra­haa vai ei. Löy­säs­sä hir­res­sä on roi­kut­tu jo vuo­den päi­vät, hän sa­noo.

Epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta on hei­jas­tu­nut myös kuo­ro­lai­siin.

– Tänä vuon­na kuo­ros­ta on läh­te­nyt 16 lau­la­jaa, kos­ka toi­min­ta ei ole sa­mal­la ta­sol­la kuin ai­kai­sem­min.

Yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Kari Es­ke­li­nen on pa­hoil­laan, et­tei Gos­pel­kuo­ron tu­le­vai­suut­ta ole pys­tyt­ty ta­kaa­maan ai­em­min.

– Kai­kil­le tuli yl­lä­tyk­se­nä, et­tä Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to päät­ti lo­pet­taa kuo­ron ra­hoi­tuk­sen. Sen jäl­keen asia jäi mui­den rat­kais­ta­vak­si. Ha­lu­am­me il­man muu­ta, et­tä maan­laa­jui­ses­ti tun­net­tu kuo­ro voi jat­kaa toi­min­taan­sa, mut­ta kun kyse on ra­has­ta, pää­tök­set ot­ta­vat ai­kan­sa. Kir­kos­sa pää­tök­set ta­lou­sa­si­ois­sa ei­vät ole ko­vin no­pei­ta, mut­ta olen luot­ta­vai­nen, et­tä re­surs­sit Gos­pel­kuo­ron toi­min­nal­le jär­jes­ty­vät. Val­tuus­to ko­koon­tuu mar­ras­kuun lo­pul­la ja si­ne­töi en­si vuo­den ta­lous­toi­min­ta­suun­ni­tel­mat, Es­ke­li­nen sa­noo.

Lah­den Gos­pel­kuo­ro

Al­ku­tal­ven esiin­ty­mi­set

Päih­tei­siin kuol­lei­den muis­to­het­ki tiis­tai­na 14.11. kel­lo 18 Ris­tin­kir­kos­sa.

Hoo­si­an­na-tuo­mas­mes­su sun­nun­tai­na 3.12. kel­lo 17 Ris­tin­kir­kos­sa.

Jou­lu­kon­ser­tit tors­tai­na 21.12. kel­lo 17 ja kel­lo 20 Ris­tin­kir­kos­sa. Kon­sert­tei­hin va­paa pää­sy.

Kuo­ron ko­e­lau­lu 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le kes­ki­viik­ko­na 10.1.2024 kel­lo 17–18 Kirk­ko­ka­tu 5:ssä. Val­mis­ta yk­si eng­lan­nin­kie­li­nen lau­lu ja tuo lau­lu­si nuo­tit sä­es­tä­jää var­ten.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover