JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rakennusten purkukulut ja kirk­ko­puiston lämmi­tys­jär­jes­telmä haasteina Heinolassa – seurakunnat takoivat Päijät-Hämeessä melko yllä­tyk­set­tömät tulokset

Heinolan seurakunnan tilinpäätöksessä kuvaillaan talouden näkymiä haasteellisiksi. Kuva kirkkopuistosta. Kuva: Juha Tanhua

Heinolan seurakunnan tilinpäätöksessä kuvaillaan talouden näkymiä haasteellisiksi. Kuva kirkkopuistosta. Kuva: Juha Tanhua

Juha Tanhua

12.4.2022
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuo­den 2021 ti­lin­pää­tös oli 276 000 eu­roa yli­jää­mäi­nen. Vuo­si osoit­tau­tui lo­pul­ta ta­lou­del­li­ses­ti va­kaak­si, vaik­ka ko­ro­na­pan­de­mia ai­heut­ti­kin epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Kir­kol­lis­ve­roa ke­rät­tiin 18,7 mil­joo­naa eu­roa. Vuo­si­ka­te oli 5,5 mil­joo­naa eu­roa ja se kat­toi in­ves­toin­nit 3,1 mil­joo­naa eu­roa sekä lai­no­jen ly­hen­nyk­set 687 500 eu­roa. Ta­lous­pääl­lik­kö Pin­ja Hal­me ar­vi­oi, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa haas­tei­ta seu­ra­kun­ta­ta­lou­del­le ai­heut­ta­vat muun mu­as­sa Uk­rai­nan krii­sin ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set, si­joi­tuk­sien ar­von ke­hi­tys, ener­gi­an ku­lu­tus ja hin­nan­muu­tok­set, ylei­nen kus­tan­nus­ten nou­su sekä vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tok­set.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ti­li­kau­den yli­jää­mä oli 18 767 eu­roa. Tu­lok­sen pie­nuu­teen vai­kut­ti eri­tyi­ses­ti se, et­tä pois­to­suun­ni­tel­ma muu­tet­tiin Kirk­ko­hal­li­tuk­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­sek­si. Ker­ta­luon­tei­nen vai­ku­tus pois­to­jen mää­rään oli lä­hes 570 000 eu­roa. Il­man muu­tos­ta tu­los oli­si muo­dos­tu­nut rei­lus­ti voi­tol­li­sek­si. Toi­min­ta­tuo­tois­ta rei­lu kol­man­nes ker­tyi puun myyn­ti­tu­lois­ta. 

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan tu­los sen si­jaan osoit­taa 130 791 eu­ron tap­pi­o­ta. Ali­jää­mään vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä ovat muun mu­as­sa kir­kon­ky­län pap­pi­las­ta kir­jat­tu myyn­ti­tap­pio sekä seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta kir­jat­tu ker­ta­luon­tei­nen pois­to. Ta­lou­den nä­ky­miä ku­vail­laan haas­teel­li­sik­si. Mer­kit­tä­viä ku­lu­ja ai­heu­tuu muun mu­as­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ja Pik­ku­pap­pi­lan pur­ka­mi­ses­ta sekä uu­den läm­mi­tys­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­ses­ta kirk­ko­puis­toon. Myös Pi­tä­jän­kir­kon ja kir­kon­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lon kor­jauk­set ovat tu­los­sa ajan­koh­tai­sek­si.

Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa vuo­si 2021 jäi 22 571 eu­roa plus­sal­le. Tu­los oli yli 400 000 eu­roa edel­lis­vuot­ta hei­kom­pi, mut­ta vuo­det ei­vät ole ver­tai­lu­kel­poi­set. Vuon­na 2020 seu­ra­kun­nal­la oli maan­myyn­ti­tu­lo­ja, ja vuo­teen 2021 vai­kut­ti­vat uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din lai­no­jen ko­rot sekä pois­to­jen kir­jauk­set.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan ti­li­kau­den tu­los osoit­taa 112 846 eu­roa yli­jää­mää. Hyvä tu­los pe­rus­tui muun mu­as­sa ran­ta­tont­tien myyn­tiin. Seu­ra­kun­nan ta­sees­sa oli kui­ten­kin vuo­den vaih­tu­es­sa 47 674 eu­roa kat­ta­ma­ton­ta ali­jää­mää.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover