JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Perheiden toiveet kuultiin Heinolassa: Uusi luon­to­per­he­kerho kokoontuu vaihdellen eri laavuilla ja luon­to­koh­teissa

Niina Nikkinen (oik.) lähti luontoperhekerhoon yhdessä sisarensa Tiina Nikkisen sekä lastensa Martan (kesk.) ja Saiman kanssa.

Niina Nikkinen (oik.) lähti luontoperhekerhoon yhdessä sisarensa Tiina Nikkisen sekä lastensa Martan (kesk.) ja Saiman kanssa.

Irja Voutila

12.10.2021
Irja Voutila

– Yh­des­sä­o­lo luon­non kes­kel­lä, luon­toon tu­tus­tu­mi­nen ja sen tut­ki­mi­nen, mai­nit­see Nii­na Nik­ki­nen syi­tä sil­le, mik­si on läh­te­nyt mu­kaan Hei­no­lan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mään luon­to­per­he­ker­hoon.

– Lap­set tyk­kää­vät tut­kia luon­toa ja mie­luum­min vie­täm­me las­ten kans­sa ai­kaa ul­ko­na kuin si­säl­lä. Met­säs­sä on ti­laa las­ten ää­nil­le ja liik­keel­le.

Luon­to­per­he­ker­ho on tänä syk­sy­nä ko­koon­tu­nut kak­si ker­taa eri laa­vuil­la las­te­noh­jaa­jien opas­tuk­sel­la. Per­he­ker­hol­le ta­val­li­seen ta­paan oh­jaa­jat ovat jär­jes­tä­neet yh­teis­tä te­ke­mis­tä tai poh­dit­ta­vaa, leik­ke­jä sekä ly­hy­en kynt­ti­lä­het­ken, jos­sa tu­tus­tu­taan Raa­ma­tun ker­to­muk­siin, ru­koil­laan ja lau­le­taan.

Lo­ka­kuun toi­se­na lau­an­tai­na ol­tiin Vie­ru­mä­el­lä Ka­lat­to­man­lam­men laa­vul­la ja tu­tus­tut­tiin jo­ka­mie­he­noi­keuk­siin po­lun var­teen teh­dyn tie­to­vi­san avul­la. Ai­kaa oli myös tu­tus­tua kau­niin läh­de­poh­jai­sen Ka­lat­to­man­lam­men ran­taan. Mah­dol­li­ses­ti ret­ken odo­te­tuin koh­ta oli eväi­den kai­va­mi­nen re­pus­ta: juus­to­voi­lei­pä, pil­li­me­hu tai nuo­ti­ol­la pais­tet­tu nak­ki – mitä ku­kin per­he oli mu­kaan pa­kan­nut.

Las­te­noh­jaa­jat Tii­na-Mari Ruut­tu­la ja Riit­ta Kont­ti­nen ker­to­vat, et­tä aja­tus luon­to­per­he­ker­hos­ta on läh­töi­sin ky­se­lys­tä, jos­sa kar­toi­tet­tiin per­hei­den toi­vei­ta seu­ra­kun­nan toi­min­nal­le. Ul­ko­na luon­nos­sa ko­koon­tu­mi­nen so­pii hy­vin seu­ra­kun­nal­le, joka ym­pä­ris­tö­oh­jel­man­sa mu­kai­ses­ti on si­tou­tu­nut oh­jaa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­seen ajat­te­luun ja toi­min­taan.

Per­hei­den toi­vei­ta ker­hon ko­koon­tu­mis­pai­kois­ta ja si­säl­lös­tä kuu­los­tel­laan jat­kos­sa­kin. Koh­tei­ta py­ri­tään va­lit­se­maan niin, et­tä nii­hin on help­po tul­la myös pien­ten las­ten kans­sa.

Nii­na Nik­ki­sen nuo­rim­mai­nen nuk­kui­kin tyy­ty­väi­se­nä vau­nuis­saan koko ker­hon ajan. Toi­saal­ta yläi­kä­raa­jaa­kaan ei ole ase­tet­tu. Oh­jaa­jat toi­vot­ta­vat ter­ve­tul­leik­si mu­kaan kaik­ki, jot­ka ha­lu­a­vat läh­teä yh­des­sä luon­toon.

Yh­teis­työ Hei­no­lan kau­pun­gin kans­sa mah­dol­lis­taa kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mien laa­vu­jen käy­tön ker­hon ko­koon­tu­mi­siin.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan luon­to­per­he­ker­ho ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran lau­an­tai­na 13.11. klo 10–12 Ve­ne­jär­ven nuo­ti­o­pai­kal­la. Ker­hon ko­koon­tu­mis­pai­kois­ta tie­do­te­taan seu­ra­kun­nan net­ti­si­vuil­la ja Fa­ce­book-ryh­mäs­sä Hei­no­lan seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tus. Hei­no­lan laa­vui­hin voi tu­tus­tua etu­kä­teen osoit­tees­sa hei­no­la.fi/va­paa-ai­ka/luon­to­ak­ti­vi­tee­tit/laa­vut-ko­dat-ja-tu­li­pai­kat

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover