JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Parti­o­laiset menet­tä­mässä useita kokoon­tu­mis­ti­lo­jaan Lahdessa – "Tilojen kartoitus on hyvässä vauhdissa"

26.1.2021
Janne Urpunen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat par­ti­o­lip­pu­kun­nat Lah­den Si­ni­set ja Ka­ta­jai­set jou­tu­vat luo­pu­maan tu­tuis­ta ko­koon­tu­mis­ti­lois­taan, kun lip­pu­kun­tien taus­ta­yh­tei­sö, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä, myy kiin­teis­tö­jään.

Ke­tään ei yl­lä­tet­ty hou­sut kin­tuis­sa ja kor­vaa­vien ti­lo­jen kar­toi­tus on pit­käl­lä, va­kuut­taa Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen.

– Seu­ra­kun­nan par­ti­o­työn­te­ki­jä Han­nu Rui aloit­ti uu­sien ti­lo­jen kar­toi­tuk­sen heti, kun tuli tie­to, mis­tä ti­lois­ta ol­laan luo­pu­mas­sa.

Kirk­ko­ka­tu 7, jon­ka kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Si­nis­ten ja Ka­ta­jais­ten par­ti­o­ko­lot, on mää­rä myy­dä tä­män vuo­den ai­ka­na.

Hä­mä­läi­nen ker­too, et­tä yh­del­le lip­pu­kun­nal­le on löy­ty­nyt kolo Ris­tin­kir­kon ala­ker­ras­ta. Ko­lon kyl­jes­sä on asi­an­mu­kai­set va­ras­to­ti­lat. Mui­ta­kin ti­lo­ja, jot­ka mah­dol­li­ses­ti so­pi­vat lip­pu­kun­tien käyt­töön, on tar­jol­la.

– Muk­ku­lan kir­kol­la on par­ti­o­ko­lo, jota mi­kään lip­pu­kun­ta ei pidä pää­ma­ja­naan. Ank­ku­rin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa par­ti­o­lais­ten on mah­dol­lis­ta ko­koon­tua use­am­min. Myös Va­pau­den­ka­tu 6:n poh­ja­ker­rok­sen va­ras­to­ti­lo­ja kat­sas­te­taan, jos­ko niis­tä oli­si jom­mal­le­kum­mal­le lip­pu­kun­nal­le apua.

Hä­mä­läi­nen sa­noo, et­tä lip­pu­kun­tien mie­li­pi­teet ovat rat­kai­se­vas­sa osas­sa, kun kar­toi­tet­tu­jen ti­lo­jen so­vel­tu­vuut­ta par­ti­o­toi­min­taan mie­ti­tään. Ti­la­vaih­to­eh­dois­ta kes­kus­tel­laan vi­ral­li­sem­min hel­mi­kuus­sa osa­na seu­ra­kun­nan ja lip­pu­kun­tien taus­ta­yh­teis­työ­so­pi­muk­sen tar­kas­ta­mis­ta.

– So­pi­muk­sen yti­mes­sä on, et­tä kirk­ko tar­jo­aa lip­pu­kun­nil­le ta­lou­del­lis­ta tu­kea, ti­lo­ja käyt­töön, työn­te­ki­jä­a­pua sekä apua ar­vo- ja us­kon­to­kas­va­tuk­seen. Sii­tä läh­de­tään, et­tä uu­det ti­lat löy­ty­vät, kirk­ko­her­ra lin­jaa.

Kirk­ko­ka­tu 7:n li­säk­si seu­ra­kun­ta pyr­kii eroon Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta sekä Nas­to­lan Ar­ra­ma­jas­ta ja Met­sä­nie­mes­tä, jot­ka ovat ol­leet par­ti­o­lais­ten lei­ri­käy­tös­sä. Par­ti­o­kämp­pä Evol­ta meni jo.

– Ar­ra­ma­jas­ta ja Met­sä­nie­mes­tä ol­laan luo­pu­mas­sa, mut­ta seu­ra­kun­ta­ta­lo, jos­sa Nas­ta­par­tio ko­koon­tuu, säi­lyy. Myös Luo­ma­nie­men lei­ri­kes­kus säi­lyy. Luo­ma­nie­meä par­ti­o­lai­set voi­si­vat käyt­tää enem­män­kin ja myös seu­ra­kun­ta­ta­lon ti­lo­ja voi­daan an­taa laa­jem­paan käyt­töön, ker­too Nas­to­lan kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen.

Nas­to­las­sa­kin seu­ra­kun­nan ja lip­pu­kun­nan vä­li­nen taus­ta­yh­teis­työ­so­pi­mus on tu­los­sa tar­kas­te­luun.

– So­pi­mus uu­si­taan. Edel­li­ses­tä ker­ras­ta on tois­ta kym­men­tä vuot­ta.

Pe­lin hen­ki on Es­ke­li­sen mu­kaan sel­vä.

– Kir­kon ta­lou­den ke­ven­tä­mi­nen ja ti­lois­ta luo­pu­mi­nen ei saa haa­voit­taa kir­kon hen­gel­lis­tä työ­tä. Seu­ra­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta par­tio on hen­gel­lis­tä työ­tä. Ti­la­on­gel­miin löy­de­tään var­mas­ti rat­kai­su. Taus­ta­yh­teis­työ­so­pi­mus­ta uu­sit­ta­es­sa kuu­lem­me lip­pu­kun­nan toi­veet.

Par­ti­o­lais­ten lei­ri­toi­min­taa voi­daan Luo­ma­nie­men li­säk­si jär­jes­tää edel­leen Sii­ka­nie­men par­ti­o­ma­jal­la Hol­lo­las­sa, joka on kirk­ko­her­ro­jen mu­kaan va­jaa­käy­töl­lä.