JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

8.1.2021
Markku Lehtinen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta pe­rus­kor­jaa Kuh­mois­ten Pa­pin­saa­ren siu­naus­kap­pe­lin. Kirk­ko­val­tuus­to teki asi­as­ta pää­tök­sen vii­me ko­kouk­ses­saan.

Kor­jaus­töi­den ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sik­si on ar­vi­oi­tu 1,5 mil­joo­naa eu­roa.

Kap­pe­lin jul­ki­si­vu­jen be­to­ni­ra­ken­tei­den sekä ma­ta­lien osien ve­si­kat­to­jen kor­jaus­työn hin­ta on 975 000 eu­roa. Re­mon­tin yh­tey­des­sä uu­si­taan myös ta­lo­tek­niik­ka, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, Tuo­ne­lan vir­ran va­lai­si­met sekä en­ti­söi­dään jul­ki­si­vua kau­nis­ta­va Jaak­ko So­mer­sa­lon suun­nit­te­le­ma la­si­mo­sai­ik­ki­te­os.

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­ton ja -neu­vos­ton sekä kirk­ko­neu­vos­ton ta­lou­del­li­sen ja­os­ton kuh­mois­lai­nen jä­sen Lea Si­ni­vaa­ra on tyy­ty­väi­nen pää­tök­seen.

– Nyt meil­lä on oi­kein hyvä tun­nel­ma. Kap­pe­lin pe­rus­kor­jaus­ta suun­ni­tel­tiin jo en­nen liit­ty­mis­täm­me Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan. Vuon­na 2015 to­det­tiin, et­tä on tär­ke­ää saa­da pe­rus­kor­jaus to­teu­tet­tua. On to­del­la hyvä, et­tä Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on ol­lut myö­tä­mie­li­nen hank­keel­le, Lea Si­ni­vaa­ra ker­too.

Kuh­moi­sis­sa kat­so­taan, et­tä Pa­pin­saa­ren kap­pe­lin pe­rus­kor­jaus it­se asi­as­sa oli eh­to­na sil­le, et­tä seu­ra­kun­ta hy­väk­syi liit­ty­mi­sen Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan.

Pa­pin­saa­res­sa si­jait­se­va Ol­li Kuu­sen suun­nit­te­le­ma siu­naus­kap­pe­li on val­mis­tu­nut vuon­na 1966. Ra­ken­nus on esi­merk­ki ai­kan­sa mo­der­nis­ta ra­ken­nus­tai­tees­ta ja yk­si har­vois­ta oman tyy­li­suun­tan­sa kir­kol­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta Suo­mes­sa. Toi­si­naan tätä tyy­li­suun­taa kut­su­taan myös be­to­nib­ru­ta­lis­mik­si.

Ra­ken­nuk­sen be­to­nie­le­ment­tien ul­ko­pin­nois­sa on run­saas­ti ele­ment­ti­rau­doi­tuk­sen ruos­te­vau­ri­oi­ta sekä be­to­nin pak­kas­ra­pau­tu­mis­ta. Niin ikään ele­men­teis­sä on ha­vait­ta­vis­sa mel­ko voi­ma­kas­ta käy­ris­ty­mis­tä. Kun­to­tut­ki­muk­sen mu­kaan kuo­rie­le­men­tit ovat elin­kaa­ren­sa lop­pu­vai­hees­sa. Li­säk­si kan­ta­vis­sa be­to­ni­ra­ken­teis­sa on vau­ri­oi­ta. Be­to­ni­ra­ken­teil­le ei ole ra­ken­nuk­sen tä­hä­nas­ti­sen elin­kaa­ren ai­ka­na teh­ty kor­jauk­sia.

Kap­pe­lin kor­jaus­työt al­ka­vat näil­lä nä­ky­min hel­mi–maa­lis­kuul­la. Jos mi­tään isom­pia yl­lä­tyk­siä ei tule, niin urak­ka on val­mis ku­lu­van vuo­den lo­pul­la.

Kor­jaus­töi­den ai­ka­na hau­taan siu­naa­mi­set toi­mi­te­taan joko kir­kos­sa tai vuon­na 1930 val­mis­tu­nees­sa mu­se­o­kap­pe­lis­sa.

Val­tuus­ton pöy­tä­kir­jan esit­te­ly­o­sas­sa to­de­taan, et­tä Pa­pin­saa­ren siu­naus­kap­pe­lin kor­jaa­mi­nen hei­ken­tää seu­ra­kun­nan tu­le­vien vuo­sien ta­lout­ta ja aset­taa li­sä­pai­nei­ta kus­tan­nus­ten kar­si­mi­sek­si muis­ta kiin­teis­töis­tä tai toi­min­nas­ta.

Si­ni­vaa­ran mu­kaan in­ves­toin­ti ei uh­kaa seu­ra­kun­nan ta­lout­ta: pois­tot tu­le­vat toki kas­va­maan, mut­ta kun Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ta­lous on muu­toin vah­va, niin niis­tä sel­vi­tään.

Si­ni­vaa­ra sa­noo, et­tä seu­ra­kun­ta­lii­tok­sen myö­tä Kuh­moi­nen toi Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan isot met­sä­va­rat.

– Vuo­sit­tais­ten met­sä­ta­lous­suun­ni­tel­mien mu­kai­sil­la hak­kuu­tu­loil­la pys­tym­me ly­hen­tä­mään kor­jaus­töi­hin ote­tun lai­nan. Vuo­sit­tain net­to­hak­kuu­tu­lot ovat ol­leet vuo­des­ta riip­pu­en kes­ki­mää­rin 150 000–250 000 eu­roa.

Pa­pin­saa­ren kap­pe­li ei ole ai­noa seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö, joka kai­paa kor­jauk­sia. Kuh­moi­sis­sa, sa­moin kun koko Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa on kiin­teis­tö­jä, jot­ka kai­paa­vat ener­gi­a­re­mont­tia.

Kuh­moi­sis­sa esi­mer­kik­si kir­kon ja seu­ra­kun­ta­ko­din läm­mi­tys voi­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa hoi­taa joko kau­ko- tai maa­läm­möl­lä. Pa­pin­saa­ren kap­pe­lin koh­dal­la vaih­to­eh­dok­si jäi maa­läm­pö, kos­ka alu­eel­la ei ole kau­ko­läm­pö­ver­kos­toa.

Lue lisää aiheesta