JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

4.12.2020
Markus Luukkonen

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to esit­tää usei­ta täy­den­nyk­siä sekä muu­tok­sia ai­em­min esi­tel­tyyn Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­työ­ryh­män lop­pu­ra­port­tiin. Uu­des­sa toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mas­sa on kä­si­tel­ty ai­em­paa tar­kem­min hal­lin­to- ja asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lo­ja Kirk­ko­ka­tu 5:ssä ja Va­pau­den­ka­tu 6:ssa.

Ny­kyi­siä ti­lo­ja voi­tai­siin uu­sien etä­työ­ko­ke­muk­sien pe­rus­teel­la tii­vis­tää. Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­le siir­ret­täi­siin esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti työn­te­ki­jöi­tä, joi­den työn­te­ko ei ole si­jain­nis­ta riip­pu­vais­ta. Va­pau­tu­via ti­lo­ja voi­tai­siin vuok­ra­ta ul­ko­puo­lis­ten käyt­töön. Va­pau­den­ka­tu 6:n ka­tu­ta­so ha­lu­taan kui­ten­kin säi­lyt­tää omas­sa toi­min­nas­sa.

Uu­det eh­do­tuk­set tar­koit­ta­vat, et­tä Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­los­ta ei luo­vut­tai­si­kaan ko­ko­naan. Sin­ne voi­tai­siin vaih­to­eh­toi­ses­ti si­joit­taa myös Nas­to­lan hau­taus­maan so­si­aa­li- ja toi­mis­to­ti­lat. Sääs­tö­jä voi­tai­siin saa­da vuok­raa­mal­la ti­lo­ja ulos tai pur­ka­mal­la toi­mis­to­sii­pi. Ke­hit­tä­mi­ses­tä on kes­kus­tel­ta­va kaa­voit­ta­jan ja mu­se­on kans­sa, kos­ka ra­ken­nus on suo­jel­tu.

Lau­neen alu­eel­la ha­lu­taan käyn­nis­tää suun­nit­te­lu, jol­la tur­va­taan seu­ra­kun­nal­le noin 300 hen­ki­lön kirk­ko­ti­la, ti­lat nuo­ri­so­työl­le sekä Lii­po­laan so­pi­va rat­kai­su. Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta ei luo­vu­ta en­nen näi­tä ti­la­rat­kai­su­ja. Pois­to­lis­tal­la ol­lut Ank­ku­rin seu­ra­kun­ta­ko­ti säi­ly­tet­täi­siin tois­tai­sek­si ta­saa­maan Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja Kirk­ko­ka­tu 7 ti­lois­ta luo­pu­mi­sen vai­ku­tuk­sia.

Lah­den seu­ra­kun­tien vä­hen­net­tä­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la on kaik­ki­aan tois­ta­kym­men­tä koh­det­ta. Ti­la­vä­hen­nyk­sis­tä päät­tää kirk­ko­val­tuus­to 16. jou­lu­kuu­ta.