JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to luo­pui­si vä­hin­tään 1 800 ne­li­ös­tä. Pa­das­jo­el­la edes­sä oli­si mit­ta­va ti­lo­jen ke­hi­tys­työ.

4.11.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan uu­si kiin­teis­töst­ra­te­gia on ai­heut­ta­nut ää­ne­käs­tä jul­kis­ta kes­kus­te­lua Pa­das­jo­el­la, jota kos­kee stra­te­gi­an pi­sin lis­ta kriit­ti­ses­ti tar­kas­tel­ta­via kiin­teis­tö­jä.

Kirk­ko­neu­vos­ton jo hy­väk­sy­mäs­sä stra­te­gi­as­sa luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pap­pi­lan pää­ra­ken­nuk­ses­ta, sau­nas­ta ja na­ve­tas­ta sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ta­los­ta ja Särs­jär­ven lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Tämä he­rät­tää häm­men­nys­tä seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa.

Kat­ri Sun­te­la käyt­tää kol­me­vuo­ti­as­ta Valt­te­ri-poi­kaan­sa kak­si ker­taa vii­kos­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon ker­hos­sa.

– Tämä on lap­si­per­heil­le ja van­hem­mil­le ih­mi­sil­le tär­keä ko­koon­tu­mis- ja har­ras­tus­paik­ka. Mikä tääl­lä oli­si se vaih­to­eh­to? En ym­mär­rä, mik­si ra­ken­nus on lo­pe­tu­su­han al­la.

Use­am­man lap­sen äi­ti Ma­ria Tai­pa­le sa­noo, et­tä seu­ra­kun­ta­ta­los­ta luo­pu­mi­nen oli­si iso me­ne­tys var­sin­kin juh­la­ti­la­na.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen myön­tää, et­tei seu­ra­kun­ta ole on­nis­tu­nut vies­ti­mään, et­tä toi­min­ta ai­o­taan tur­va­ta myös jat­kos­sa.

– Em­me ole osan­neet vies­tiä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta ja sii­tä, et­tä jos­ta­kin kiin­teis­tös­tä luo­pu­es­sam­me py­rim­me löy­tä­mään kor­vaa­vat ti­lat tai ta­vat toi­mia.

Kor­vaa­vis­ta ti­lois­ta kap­pe­li­seu­ra­kun­nan toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­sek­si Pa­das­jo­el­la on täs­sä vai­hees­sa alus­ta­via aja­tuk­sia. Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta­ko­din ym­pä­ris­tös­sä ole­vaa alu­et­ta voi­si ke­hit­tää yh­teis­työs­sä kun­nan kans­sa.

Se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­nus­kaa­vaa ja -ra­ken­ta­mis­ta, jos­sa kiin­te­äs­ti tai erik­seen ra­ken­ta­mal­la alu­eel­le tu­li­si toi­mi­ti­la seu­ra­kun­nan käyt­töön yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Muut­to­tap­pi­o­paik­ka­kun­nal­la tu­lee ol­la re­a­lis­ti, mut­ta Kok­ko nos­taa esil­le, et­tä esi­mer­kik­si Yli­vies­kas­sa täl­lais­ta elin­voi­maa li­sää­vää ke­hi­tys­työ­tä on teh­ty.

– Mei­dän tu­lee ol­la he­reil­lä, tut­kia näi­tä sig­naa­le­ja mah­dol­li­suuk­sil­le ja kuun­nel­la myös lii­ke-elä­män edus­ta­jia.

Kirk­ko­val­tuus­to jät­ti Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an yk­si­mie­li­ses­ti pöy­däl­le vii­me ko­kouk­ses­saan, ja sen kä­sit­te­ly jat­kuu seu­raa­vak­si kiin­teis­tö­se­mi­naa­ris­sa 14. mar­ras­kuu­ta.

Kiin­teis­tö­a­si­oi­ta pää­se­vät poh­ti­maan ryh­mä­töis­sä se­mi­naa­riin osal­lis­tu­vat kirk­ko­val­tuu­te­tut, joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat, kap­pa­lai­set sekä kap­pe­li­neu­vos­to­jen pu­heen­joh­ta­jat. Se­mi­naa­riin on pyy­det­ty pu­heen­vuo­ro myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä, joka se­kin on ai­keis­sa vä­hen­tää kiin­teis­tö­jään. Li­säk­si pu­heen­vuo­ron saa­vat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan työ­a­lo­jen esi­mie­het muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­toi­min­nas­ta, nuo­ri­so­työs­tä ja di­a­ko­ni­as­ta.

– Kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suus vah­vis­taa tu­le­vaa pää­tök­sen­te­koa. Vaik­ka kiin­teis­tö­työ­ryh­mä oli teh­nyt hy­vää, pe­rus­teel­lis­ta työ­tä ja hy­vän eh­do­tuk­sen, niin sii­tä ei eh­dit­ty riit­tä­väs­ti käy­dä kes­kus­te­lua. En­nen kaik­kea täy­tyy toi­voa, et­tä tä­hän laa­jas­ti si­tou­du­taan ja se pää­tös on huo­lel­li­ses­ti har­kit­tu, mikä se sit­ten on­kin, sa­noo esi­tyk­sen pöy­däl­le jät­tä­mi­ses­tä teh­nyt val­tuu­tet­tu, hol­lo­la­lai­nen, Pent­ti Lam­pi.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­se­mi­naa­ri strii­ma­taan 14.11. seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vuil­la. Oh­jel­ma al­kaa klo 9.20.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gia 2021–25

1 Ta­voi­te on nos­taa toi­mi­ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta pa­rem­mak­si. Tämä teh­täi­siin luo­pu­mal­la vä­häi­sel­lä seu­ra­kun­nal­li­sel­la käy­töl­lä ole­vis­ta toi­mi­ti­lois­ta sekä ke­hit­tä­mäl­lä ti­lo­jen yh­teis­käyt­töä ja ulos­vuok­raa­mis­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­na on te­hos­taa ener­gi­an­käyt­töä ja vä­hen­tää kor­jaus­vel­kaa. Maa-alu­ei­den ar­voa py­ri­tään kas­vat­ta­maan kaa­voi­tuk­sel­la.

2 Ra­ken­nus­ten yl­lä­pi­toon ku­luu Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa yh­teen­sä mil­joo­na eu­roa vuo­des­sa. Suo­raan luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la on yli 1 800 ne­li­ö­tä, mikä toi­si noin 95 000 eu­ron sääs­töt. Lis­tal­la ovat Kuh­mois­ten Ve­lis­jär­ven lei­ri­kes­kus, Kär­kö­län kir­kon va­ras­to­ra­ken­nus ja Au­rin­ko­kul­man ko­koon­tu­mis­ti­la, Hä­meen­kos­ken Lei­ri­ma­ja ja Koy Kos­ken­rait­ti, Hol­lo­lan Vir­kis­ty­sa­lue ja Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti.

3 Luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pa­das­jo­en li­säk­si näis­tä: As Oy Su­vi­la Kuh­moi­sis­sa, Mis­si­o­kam­ma­ri Hol­lo­las­sa sekä Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kus Kär­kö­läs­sä.