JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man, jol­la saa­vu­te­taan 700 000 eu­ron vuo­sit­tai­set sääs­töt. Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­ti jäi ää­nes­tyk­sen jäl­keen luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­le.

16.12.2020
Teemu Leppänen

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi kiin­teis­tö­jä kos­ke­van toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man kes­ki­viik­koil­ta­na. Pää­tök­sen mu­kai­ses­ti Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vä­hen­tää kiin­teis­tö­jen­sä jou­kos­ta kym­men­kun­ta koh­det­ta seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na.

Käy­tän­nös­sä vä­hen­nyk­set kos­ke­vat seu­ra­kun­ta­ta­lo­ja ja -ko­te­ja, lei­ri­kes­kuk­sia sekä mui­ta seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­jä. Luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen ti­lal­le et­si­tään joil­la­kin alu­eil­la kor­vaa­via vuok­ra­ti­lo­ja.

Li­säk­si Jout­jär­ven kir­kon sekä Sal­paus­se­län kir­kon kiin­teis­töt ke­hi­te­tään ter­veel­li­sik­si ja vas­taa­maan ny­ky­päi­vän tar­pei­siin.

Toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man oli laa­ti­nut val­mis­te­lu­työ­ryh­mä Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tin poh­jal­ta. Ra­port­ti pe­rus­tuu vuo­sien 2019–2026 kiin­teis­tö­suun­ni­tel­maan, jon­ka ta­voit­tee­na on kes­kit­tää toi­min­taa kirk­koi­hin ja kap­pe­lei­hin.

Luo­vu­tet­ta­vaa ti­laa on 11 000 ne­li­ö­tä, mil­lä saa­vu­te­taan noin 700 000 eu­ron sääs­töt.

– Olem­me teh­neet nyt ison suun­ni­tel­man. Työ jat­kuu edel­leen ja var­mas­ti tu­lem­me kä­sit­te­le­mään kiin­teis­tö­a­si­oi­ta myös jat­kos­sa, to­te­si yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Es­ko Tai­pa­le.

Kiin­teis­tö­koh­tai­set pää­tök­set tu­le­vat vie­lä uu­del­leen yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon pää­tet­tä­väk­si.

– Jos pääs­tään en­si vuon­na liik­keel­le, niin vuon­na 2026 pääs­tään ta­voit­teen mu­kai­seen sääs­töön, sa­noi seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­ja Pasi Mä­ke­lä.

Kiin­teis­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Kari Es­ke­li­nen oli hel­pot­tu­nut kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­seen jäl­keen.

– On hyvä, et­tä pys­tyim­me saa­maan tä­män tun­tei­ta he­rät­tä­vän ko­ko­nai­suu­den pää­tök­seen. Tä­hän men­nes­sä työ on ol­lut val­mis­te­lua ja nyt siir­ry­tään to­teu­tus­vai­hee­seen. Val­mis­te­lu­vai­hees­sa py­rim­me te­ke­mään suun­ni­tel­mas­ta sel­lai­sen, et­tä se on to­teu­tet­ta­vis­sa.

Kirk­ko­val­tuu­tet­tu Vuok­ko Väns­kä esit­ti ko­kouk­ses­sa, et­tei Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta luo­vut­tai­si. Esi­tys­tä kan­nat­ti­vat val­tuu­te­tut Pert­ti Ar­va­ja, Erk­ki Nie­mi­nen ja Sei­ja Sun­na.

– Sal­paus­se­län alu­eel­la on luo­vut­tu jo kol­mes­ta seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta, ja siel­lä tar­vi­taan toi­min­taan kut­su­vaa toi­min­taa. Sii­hen tar­vi­taan tila. Seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta luo­pu­mi­nen ei pe­las­ta seu­ra­kun­nan ta­lout­ta. En­si­si­jai­nen vaih­to­eh­to on mie­les­tä­ni Sal­paus­se­län kir­kon kor­jaa­mi­nen, ei sii­tä luo­pu­mi­nen, ei­kä sil­lä ei voi pe­rus­tel­la seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta luo­pu­mis­ta, Väns­kä sa­noi.

– Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa poh­dit­tiin sitä, kum­mas­ta luo­vu­taan Har­ju­na­lus­tan vai Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta. Jal­ka­ran­ta on mo­ni­käyt­töi­sem­pi, jo­ten olim­me sen säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­la. Voi­si­ko myös kes­kus­tan hen­ki­lös­töä siir­tää päi­vä­sai­kaan seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, kom­men­toi Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti ko­kous­vä­el­le.

Esi­tys kaa­tui ää­nin 40–6.

Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­din tip­pu­mi­nen lis­tal­ta oli­si vä­hen­tä­nyt ko­ko­nais­sääs­tö­jä 609 000 eu­roon. Yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Es­ko Tai­pa­le to­te­si, et­tä ero oli­si pi­tä­nyt ki­riä um­peen jol­lain toi­sel­la ta­val­la.

Kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man toi­men­pi­de­ta­voit­teet

Vuon­na 2021 luo­vu­taan Kun­nak­sen seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja Kirk­ko­ka­tu 7:stä.

Vuon­na 2022 luo­vu­taan Ali­ran­nas­ta, Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta ja Ar­ra­ma­jas­ta.

Vuon­na 2023 luo­vu­taan Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja Met­sä­nie­mes­tä.

Vuon­na 2025 luo­vu­taan Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta.

Vuon­na 2026 luo­vu­taan Har­ju­na­lus­tan seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta sekä Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta, kun Lau­neen muut ti­la­rat­kai­sut on teh­ty.

Vuon­na 2025 men­nes­sä ke­hi­te­tään Sal­paus­se­län alu­et­ta pal­ve­le­vak­si seu­ra­kun­nal­li­sek­si ti­lak­si. Sal­paus­se­län kir­kon ra­ken­nus­his­to­ri­a­sel­vi­tys sekä kun­to­tut­ki­muk­sen laa­ti­mi­nen aloi­te­taan vuon­na 2021. Vaih­to­eh­dot ovat kir­kon kor­jaa­mi­nen tai uu­dis­ra­ken­nus.

Jout­jär­ven kirk­ko­sa­lin ul­ko­puo­lis­ten osien ke­hit­tä­mi­nen käyn­nis­te­tään heti ja toi­men­pi­teet teh­dään vuo­si­na 2025–2026.

Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lo säi­lyy, mut­ta tar­koi­tuk­se­na on saa­da kiin­teis­tön ti­la­te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tua ja kus­tan­nuk­sia sääs­tet­tyä. Tar­koi­tus on siir­tää hen­ki­lös­töä sin­ne muu­al­ta.

Kirk­ko­ka­tu 5:n ti­la­te­hok­kuut­ta pa­ran­ne­taan.

Ank­ku­rin seu­ra­kun­ta­ko­ti säi­ly­te­tään tois­tai­sek­si ta­saa­maan Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja Kirk­ko­ka­tu 7:n ti­lois­ta luo­pu­mi­sen vai­ku­tuk­sia.

Ah­ti­a­lan seu­ra­kun­ta­kes­kus ei ole luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la. El­lei seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen käyt­tö­as­tet­ta saa­da ta­voit­tei­den mu­kai­sek­si, har­ki­taan kiin­teis­tös­tä luo­pu­mis­ta uu­del­leen.