JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Parasta on, kun polven­kor­kuiset skidit tulevat hakemaan lisää" – Joulu­ky­lässä jaettiin lähes 400 annosta ilmaista riisipuuroa

Tarjoilun Lahden seurakuntien kanssa puoliksi kustantanut Janne Artima lupasi seuraavaan jakoon mantelin ja löytäjälle pienen palkinnon. Kuva: Jani Mahkonen

Tarjoilun Lahden seurakuntien kanssa puoliksi kustantanut Janne Artima lupasi seuraavaan jakoon mantelin ja löytäjälle pienen palkinnon. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

12.12.2023
Janne Urpunen

Lah­den Jou­lu­ky­läs­sä ja­et­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa il­mais­ta puu­roa. An­ne­li, Mis­ka ja Va­le­rya Kärk­käi­nen aset­tui­vat seu­ra­kun­nan tu­lien ku­pee­seen naut­ti­maan an­nok­sis­taan.

– Jou­lu­puu­roa ka­ne­lil­la ja so­ke­ril­la. To­del­la hy­vää, per­heen äi­ti An­ne­li ke­hui.

Puu­ro on Kärk­käis­ten mu­kaan hyvä lisä jou­lu­to­rin tar­jon­taan.

– Kaik­ki ei­vät tyk­kää glö­gis­tä, Va­le­rya huo­maut­ti.

Kärk­käi­set kä­vi­vät Jou­lu­ky­läs­sä jo ky­län ava­jais­päi­vä­nä.

– Sil­loin päi­väl­lä esiin­tyi Di­mit­ri Keis­ki. En on­nis­tu­nut hän­tä nä­ke­mään, mut­ta Mis­ka kävi kat­so­mas­sa ja va­lo­ku­vaa­mas­sa. Oli­sin toi­vo­nut, et­tä Di­mit­ri oli­si esiin­ty­nyt il­lal­la niin, et­tä mi­nä­kin oli­sin eh­ti­nyt pai­kal­le. Jos Di­mit­ri oli­si esiin­ty­nyt il­lal­la, tääl­lä oli­si ol­lut var­mas­ti tosi pal­jon vä­keä, An­ne­li sa­noi.

Kärk­käi­set ovat tu­los­sa Ar­ja Ko­ri­se­van kei­kal­le Jou­lu­ky­lään maa­nan­tai­na 18.12.

– Sitä ei vä­lis­tä jä­te­tä. Se on hyvä, vaik­ka eh­kä enem­män äi­din kuin koko per­heen suo­sik­ki, An­ne­li nau­rah­ti.

– Ku­ka­pa hä­nes­tä ei tyk­käi­si, Va­le­rya sa­noi.

Jou­lu­ky­län tun­nel­ma hou­kut­taa Kärk­käi­siä vuo­si vuo­den jäl­keen, mut­ta pa­ran­net­ta­vaa­kin löy­tyy.

– Jos sai­sin päät­tää, myyn­nis­sä oli­si myös edul­li­sem­pia tuot­tei­ta. Jos oli­si eu­ron, kah­den jou­lu­ko­ris­tei­ta ja mui­ta tuot­tei­ta lap­sil­le ja ai­kui­sil­le, niin vä­hä­va­rai­sil­la­kin oli­si mah­dol­li­suus teh­dä os­tok­sia. Ym­mär­rän, et­tä omia kä­si­töi­tä ar­vos­te­taan ja niis­tä ha­lu­taan palk­ka, mut­ta kai­kil­la ei ole va­raa os­taa kah­den­kym­pin suk­kia tai la­pa­sia. 

Anneli Kärkkäinen ja poikansa Miska  viihtyvät vuodesta toiseen Joulukylässä. Kuva: Jani Mahkonen

Anneli Kärkkäinen ja poikansa Miska viihtyvät vuodesta toiseen Joulukylässä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Tie­to puu­ro­tar­joi­lus­ta ei ol­lut ta­voit­ta­nut Pek­ka Huup­pos­ta. Hän tuli Jou­lu­ky­län tu­lil­le gril­li­mak­ka­ra­pa­ke­tin kans­sa.

– Muk­ku­las­ta tu­len. Siel­lä ei ole enää kun­non gril­laus­paik­kaa, hän to­te­si.

Tu­lia pi­tä­vä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Han­nu Rui aut­toi te­rä­a­seel­la mak­ka­ra­pa­ke­tin avaa­mi­ses­sa.

– Tuol­la on mak­ka­ra­tik­ku­ja. Voit pais­taa ti­kul­la tai ri­ti­län pääl­lä, Rui opas­ti.

Huup­po­nen va­lit­si ri­ti­län ja aset­te­li pop­ril­lit niin, et­tei­vät ol­leet ai­van suo­ral­la tu­lel­la.

Rui on vah­ti­nut tul­ta Jou­lu­ky­läs­sä niin kau­an kuin ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty. Hän sa­noi, et­tä to­rin nuo­ti­o­paik­ka on ko­vas­sa käy­tös­sä.

– Var­sin­kin il­tai­sin vä­keä on jat­ku­vas­ti. En­si vii­kon­lop­pu­na meil­lä on par­ti­o­lai­sia myy­mäs­sä mak­ka­roi­ta, mut­ta yh­tä hy­vin tääl­lä voi gril­la­ta omia eväi­tä. Vaah­to­kar­kit ja mak­ka­ra ovat ylei­sim­mät gril­lat­ta­vat.

Rui ar­ve­li, et­tä Jou­lu­ky­län kah­den­tois­ta päi­vän ai­ka­na kaup­pa­to­ril­la pa­laa noin 15 kuu­ti­o­ta met­ris­tä koi­vu­hal­koa.

– Oi­kein muu­ta ei voi käyt­tää kuin koi­vua, jos­sa on ohut tuo­hi pääl­lä. Se ei sa­vu­ta niin pa­has­ti.

Pekka Huupponen toi torille omat eväät, kuten oikein on. Kuva: Jani Mahkonen

Pekka Huupponen toi torille omat eväät, kuten oikein on. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Ylei­söl­le mak­sut­to­man jou­lu­puu­ro­tar­joi­lun kus­tan­si­vat Jan­nen Lou­nas ja Lah­den seu­ra­kun­nat puo­lik­si. An­nok­set ja­koi­vat Jan­ne Lou­naan yrit­tä­jä Jan­ne Ar­ti­ma sekä poi­kan­sa Ma­ti­as ja Joel Ar­ti­ma.

– Ih­mi­set tyk­kää­vät, on hyvä fii­lis ja vä­keä run­saas­ti. Osal­le tämä on päi­vän ai­noa läm­min ate­ria. Moni on ky­sy­nyt, mitä tämä mak­saa ja on yl­lät­ty­nyt kuul­les­saan, et­tei mi­tään. Ha­lu­an opet­taa poi­ki­a­kin sii­hen, et­tä vä­lil­lä on hyvä an­taa, Jan­ne Ar­ti­ma sa­noi.

Ar­ti­ma ar­ve­li, et­tä tem­pauk­ses­sa tar­joil­laan lä­hes 400 an­nos­ta puu­roa.

– Osa on käy­nyt pa­ri­kin ker­taa. Pa­ras­ta on, kun pol­ven­kor­kui­set ski­dit tu­le­vat ha­ke­maan li­sää, vaik­ka äi­ti on sa­no­nut, et­tä on­pa iso lau­ta­nen, et­tä tuo­ta et jak­sa.

Mikä on mais­tu­vuu­den sa­lai­suus?

– Voi, suo­la ja pu­nai­nen mai­to.

Mak­su­ton­ta puu­roa Jou­lu­ky­läs­sä tar­jo­taan myös maa­nan­tai­na 18.12. kel­lo 17.30.

– Sil­loin pan­naan puu­roon man­te­li, kun sitä on niin moni ky­sy­nyt. Kek­si­tään vie­lä man­te­lin saa­jal­le joku pie­ni pal­kin­to, Ar­ti­ma lu­pa­si.

Lah­den Jou­lu­ky­lä kaup­pa­to­ril­la 20.12. as­ti. Kylä on avoin­na joka päi­vä kel­lo 10–19.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover