JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Rakkauden suojassa

28.6.2024
Katikeesia Hertsi

”Ju­ma­la an­toi si­nul­le tä­nään lah­jak­si 86 400 se­kun­tia. Olet­ko käyt­tä­nyt niis­tä yh­den sa­no­mal­la kii­tos?” (Wil­li­am Art­hur Ward)

Tämä ky­sy­mys py­säh­dyt­ti mi­nut kii­reen ja mo­nen­lai­sen huo­leh­ti­mi­sen kes­kel­tä. Olen­ko muis­ta­nut kiit­tää? Olen­ko muis­ta­nut py­säh­tyä sa­no­maan kii­tos Ju­ma­lal­le, kii­tos toi­sel­le ih­mi­sel­le?

Vaik­ka kiit­tä­mi­nen on tek­ni­ses­ti ly­hyt ja help­po suo­ri­tus, kyse on pal­jon suu­rem­mas­ta asi­as­ta. Kun me kii­täm­me, me siir­räm­me aja­tuk­sem­me jo­hon­kin saa­maam­me hy­vään asi­aan, jo­hon­kin kau­nii­seen. Kun me kii­täm­me, me kään­näm­me kat­seem­me va­loon ja toi­voon. Me kiin­ni­täm­me kat­seem­me rak­kau­teen.

Hei­nä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na kir­kos­sam­me ai­hee­na on rak­kau­den laki. Jee­sus muis­tut­taa mei­tä sii­tä, et­tä hän tuli täyt­tä­mään Ju­ma­lan tah­don ja käs­kyt, ei ku­mo­a­maan nii­tä. Ja Jee­sus opet­taa meil­le kaik­kein suu­rim­man käs­kyn:

"Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si ja mie­les­tä­si. Ra­kas­ta hän­tä koko elä­mäl­lä­si. Se on en­sim­mäi­nen ja tär­kein käs­ky. Yh­tä tär­keä on sil­ti tämä: ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si kuin it­se­ä­si. Näi­hin kah­teen käs­kyyn ki­tey­ty­vät koko laki ja pro­feet­to­jen kir­joi­tuk­set." (Matt. 22: 37-40, UT 2020.)

Ju­ma­lan ra­kas­ta­mi­seen liit­tyy se, et­tä me huo­maam­me Hä­nen läs­nä­o­lon­sa elä­mäs­säm­me, otam­me vas­taan Hä­nen rak­kau­ten­sa ja hei­jas­tam­me sitä ym­pä­ril­lem­me. Ei­kä Jee­sus ke­ho­ta mei­tä ra­kas­ta­maan vain per­heen­jä­se­niä, ys­tä­viä ja hy­viä ih­mi­siä. Jee­sus käs­kee mei­dän ol­la rak­kau­del­li­sia myös nii­tä koh­taan, joi­ta on vai­kea ra­kas­taa. Nii­tä koh­taan, joi­ta on vai­kea hy­väk­syä ja vai­kea ym­mär­tää.

Mitä enem­män me an­nam­me elä­mäs­säm­me ti­laa kol­miyh­tei­sel­le Ju­ma­lal­le, sitä hel­pom­pi mei­dän on näh­dä sekä it­sem­me et­tä toi­set ih­mi­set Hä­nen ku­vi­naan. Ja Hän an­taa meil­le kaik­ki ne työ­ka­lut, joi­ta me rak­kau­den osoit­ta­mi­seen tar­vit­sem­me. Hän syn­nyt­tää meis­sä omaa he­del­mään­sä: rak­kaut­ta, iloa ja rau­haa, kär­si­väl­li­syyt­tä, lem­peyt­tä ja hy­vyyt­tä sekä us­kol­li­suut­ta, malt­tia ja it­se­hil­lin­tää (Gal. 5: 22).

Kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la ei pois­ta elä­mäs­täm­me kär­si­mys­tä, pel­koa, ah­dis­tus­ta tai su­rua. Mut­ta Hän roh­kai­see, aut­taa ja loh­dut­taa. Hän ra­kas­taa. Ja Hä­nen rak­kau­ten­sa suo­jaan me saam­me kii­tol­li­sin mie­lin jää­dä myös tä­nään.

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover