JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päivä­va­el­taja otti mittaa Samarián rotkosta ja näki Kreetan kuivassa erämaassa rinnas­tuksen maapallon nykytilaan

Janne Raevuori

27.6.2024
Markus Luukkonen

Eh­din viet­tää en­sim­mäi­sen osan ke­sä­lo­mas­ta­ni. Lo­ma­mat­ka suun­tau­tui vii­me­ai­kai­sis­ta hel­le­aal­lois­taan tut­tuun Kreik­kaan.

Tu­tus­tuin Kree­tan saa­rel­la vä­li­me­rel­li­siin läm­pö­ti­loi­hin Sa­ma­rián rot­koon teh­dyl­lä päi­vä­va­el­luk­sel­la. Mat­kaa ja­lan teh­tä­väl­le va­el­luk­sel­le ker­tyi 16 ki­lo­met­riä, jos­ta kol­me en­sim­mäis­tä oli­vat jyrk­kää las­keu­tu­mis­ta vuo­ren ki­vik­kois­ta reu­naa pit­kin.

Kun kah­den vuo­ren reu­nat oli­vat vie­lä etääl­lä toi­sis­taan, uo­ma oli le­veä ja sitä ym­pä­röi mel­ko ti­heä kas­vil­li­suus. Vuo­ris­to­pu­rot so­li­si­vat ja an­toi­vat mah­dol­li­suu­den ve­si­pul­lon täyt­tä­mi­seen. Tuu­li­kin vi­hel­si so­pi­vas­ti tuo­den vil­voi­tus­ta.

Mut­ta kun mat­ka ete­ni puo­li­vä­liin, kui­lu ka­pe­ni ja muut­tui aa­vik­koi­sek­si rot­kon poh­jak­si. Poh­jal­la oli jäl­jel­lä iso­ja ki­ven­mu­ri­koi­ta, joi­den lo­mas­sa pa­ti­koi­jan piti va­li­ta nok­ke­lin reit­ti eteen­päin.

Lo­mal­la tuli lu­et­tua myös Na­o­mi Klei­nin kir­ja Tuli on ir­ti. Ka­na­da­lai­nen toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja ak­ti­vis­ti tuli tun­ne­tuk­si vuon­na 1999 jul­kais­tul­la, mo­ni­kan­sal­lis­ten yh­ti­öi­den ja brän­dien val­taa va­lais­seel­la No Logo -te­ok­sel­laan.

Tuli on ir­ti kes­kit­tyy täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la sil­mil­le rä­jäh­tä­nee­seen il­mas­tok­rii­siin. Klein on näh­nyt, kuin­ka eri man­te­reil­la pa­laa, tai­vas täyt­tyy sa­vu­pil­vis­tä, ve­si­va­rat eh­ty­vät ja eläin- ja kas­vi­la­jien kato yl­tyy. Sih­ti ulot­tuu Ka­li­for­ni­as­ta Grön­lan­tiin, Por­tu­ga­liin, Mek­si­kon­lah­del­le, Si­pe­ri­aan, Bo­li­vi­aan, Tyy­nen­me­ren saa­ri­val­ti­oi­hin, Af­ri­kan sar­veen ja Aust­ra­li­aan.

Fos­sii­lis­ten ener­gi­an­läh­tei­den käyt­tö, suu­ryh­ti­öi­den vuo­laat voi­tot, kas­va­vaan ku­lu­tuk­seen pe­rus­tu­va elä­män­tyy­li sekä po­pu­lis­ti­nen po­li­tiik­ka ovat kaik­ki il­men­ty­miä sii­tä to­si­sei­kas­ta, et­tä ih­mis­kun­ta ja eri­tyi­ses­ti sen hy­vä­o­sai­sim­mat elä­vät ras­kaas­ti yli luon­non­va­ro­jen.

Olem­me vie­neet maa­pal­lon hie­man sa­man­ta­pai­seen kui­vaan erä­maa­han, jol­lai­sen tu­ris­ti koh­taa Sa­ma­rián rot­kos­sa.

Klein kir­joit­taa "Green New De­a­lis­ta". Ter­mi on po­li­ti­soi­tu­nut ja viit­taa myös Yh­dys­val­to­jen his­to­ri­aan, mut­ta sii­nä on pal­jon to­tuut­ta. Tar­vi­taan uu­sia puh­tai­ta in­ves­toin­te­ja sekä muu­tok­sia ka­pi­ta­lis­ti­seen jär­jes­tel­mään ja elä­män­ta­paan. Muu­tos edel­lyt­tää ky­kyä näh­dä maa­il­ma ko­ko­nai­suu­te­na, jos­sa olem­me ta­sa­ver­tai­sia ja riip­pu­vai­sia toi­sis­tam­me.

Ku­ten vuo­ris­to­pu­rot yl­lä­pi­tä­vät elä­mää, myös vas­tuul­li­set va­lin­nat yl­lä­pi­tä­vät toi­voa. Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ra­ken­nu­sai­nei­ta voi löy­tää myös kir­kon eko­te­o­lo­gi­as­ta. Raa­mat­tua tul­ki­taan usein ko­ros­ta­mal­la ih­mi­sen hal­lin­ta-ase­maa suh­tees­sa ym­pä­ris­töön­sä. Kui­ten­kin kris­tit­ty­jen pyhä kir­ja si­säl­tää myös eko­lo­gis­ta vii­saut­ta, nou­see­han vas­tuul­li­suus jo luo­mis­ker­to­muk­ses­ta.

Va­el­lus päät­tyi pis­kui­seen Ag­ía Roumé­lin ky­lään ja pu­lah­duk­seen ih­meel­li­sen vir­voit­ta­vas­sa me­ri­ve­des­sä. Kint­tu­ja ki­vis­ti ja las­keu­tu­mi­nen por­tai­ta pit­kin teki ki­pe­ää vie­lä pari päi­vää pa­ti­koin­nin jäl­keen.

Aja­tus oli en­tis­tä kirk­kaam­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover