JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Humo­ris­tinen ja maan­lä­heinen somesisältö uppoaa seuraajiin parhaiten"

Juho Mik­ko­nen naut­tii työs­tään seu­ra­kun­nan ke­sä­so­met­ta­ja­na-

Juho Mikkonen on tämän kesän yksi kesäsomettajista. "Harrastan valokuvaamista, joten kesätyö, jossa saa käsitellä kuvia ja niiden julkaisuja, on lähes unelma itselleni", hän sanoo. Kuva Lauri Westerlund.

Juho Mikkonen on tämän kesän yksi kesäsomettajista. "Harrastan valokuvaamista, joten kesätyö, jossa saa käsitellä kuvia ja niiden julkaisuja, on lähes unelma itselleni", hän sanoo. Kuva Lauri Westerlund.

26.6.2024
Jaana Kosunen

Ker­ro ni­me­si, ikä­si ja ko­ti­paik­ka­kun­ta­si.     

"Olen Juho Mik­ko­nen, olen 17-vuo­ti­as ja asun Lah­des­sa/Muk­ku­las­sa."

Olet ke­sä­töis­sä seu­ra­kun­nal­la ke­sä­so­met­ta­ja­na. Mitä sem­moi­nen hom­ma pi­tää si­säl­lään? 

"Ke­sä­so­met­ta­jan hom­ma pi­tää käy­tän­nös­sä si­säl­lään sitä, et­tä kier­te­lem­me pa­ri­ni kans­sa eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ym­pä­ri Lah­tea, jois­ta sit­ten otam­me ku­via ja vi­de­oi­ta, joi­ta jul­kai­sem­me seu­ra­kun­nan so­meen. Suu­rin osa ajas­ta tu­lee vie­tet­tyä niin sa­no­tus­ti "ken­täl­lä", mut­ta pal­jon ai­kaa ku­luu myös toi­mis­tol­la ku­vien ja vi­de­oi­den edi­toin­nis­sa."

Mik­si hait tä­hän hom­maan? Ym­mär­sin, et­tä olet täs­sä työs­sä jo tois­ta ke­sää put­keen – mik­si?

"Hain tä­hän työ­hön, kos­ka ha­lu­sin ke­säk­si ren­non työn, jon­ka ohel­la pys­tyn lu­ke­maan syk­syl­lä tu­le­viin yo-ko­kei­siin ja tie­ten­kin lo­mail­la. Työ on ren­toa, sil­lä saam­me it­se päät­tää työ­ai­kam­me ja -paik­kam­me, ei­kä palk­ka­kaan ole ke­sä­työk­si huo­no. Hain tä­hän työ­hön uu­del­leen myös sik­si, et­tä har­ras­tan va­lo­ku­vaa­mis­ta, jo­ten ke­sä­työ, jos­sa saa kä­si­tel­lä ku­via ja nii­den jul­kai­su­ja, on lä­hes unel­ma it­sel­le­ni."

Mit­kä ovat suu­rim­mat haas­tee­si seu­ra­kun­nan ke­sä­so­met­ta­jan hom­mas­sa?

"Suu­rim­pa­na haas­tee­na it­sel­le­ni koen iro­ni­ses­ti mui­den ku­vaa­mi­sen. On hie­man kiu­sal­lis­ta ku­va­ta ih­mi­siä net­tiin sa­mal­la, kun he esi­mer­kik­si leik­ki­vät tai pe­laa­vat, jo­ten se, mi­ten sai­sin ol­tua ku­vat­ta­vien kans­sa mah­dol­li­sim­man "mu­ka­vas­ti", on haas­te. Toi­se­na suu­re­na haas­tee­na koen sen, mi­ten saam­me ai­kai­sek­si mah­dol­li­sim­man viih­dyt­tä­vää kat­sot­ta­vaa, jos­ta ih­mi­set oli­si­vat oi­ke­as­ti kiin­nos­tu­nei­ta. Tä­hän vaa­di­taan luo­vaa työ­tä, joka tun­tuu vä­lil­lä ole­van ha­ku­ses­sa."

Mil­lai­nen on työ­ai­ka­si – vai teet­kö si­säl­töä ka­na­val­le ai­na, kun so­pi­vaa ma­te­ri­aa­lia eteen tu­lee?

"Työ­ai­ka on hy­vin jous­ta­va. Saa­tam­me työ­pa­ri­ni kans­sa teh­dä vä­lil­lä al­le 6 tun­nin päi­vää ja vä­lil­lä hie­man yli, mut­ta ta­voit­tee­na oli­si, et­tä teem­me 30 tun­tia työ­tä vii­kos­sa eli 6 tun­tia päi­väs­sä. Har­vem­min työ­a­jan ul­ko­puo­lel­la tu­lee ti­lan­tei­ta, joi­ta ku­va­ta ka­na­vil­le, mut­ta jos sel­lai­sia ti­lan­tei­ta sat­tui­si tu­le­maan, oli­sin kyl­lä val­mis tal­let­ta­maan ne, kos­ka pu­he­lin ja sen ka­me­ra ovat ai­na mu­ka­na."

Mil­lai­sia työ­ka­ve­rei­ta si­nul­la on – mil­lai­nen po­ruk­ka ke­sä­so­met­ta­ji­na on tänä ke­sä­nä?

"Mui­ta ke­sä­so­met­ta­jia ovat tänä ke­sä­nä Min­ja, Ei­na­ri ja Nel­li. Ei­na­ri ja Nel­li te­ki­vät ke­sä­kuun alus­ta kah­den vii­kon pät­kän ja minä ja Min­ja teem­me toi­sen kah­den vii­kon pät­kän ke­sä­kuun lo­pus­sa. Mie­les­tä­ni kaik­ki meis­tä ovat omal­la ta­val­laan ki­van eri­lai­sia ta­vas­sam­me jul­kais­ta ma­te­ri­aa­lia so­meen. Esi­mer­kik­si Min­ja osaa ot­taa ja teh­dä näyt­tä­viä vi­de­oi­ta ja ku­via Ins­tag­ra­min Stoo­rit-osi­oon, kun taas it­se luon pe­rin­tei­sem­piä jul­kai­su­ja Ins­tag­ra­miin. Eri­lai­set vah­vuu­det ke­sä­so­met­ta­jien kes­kuu­des­sa an­ta­vat jul­kai­suil­le sy­vyyt­tä, jos­ta pi­dän ko­vas­ti."

Mi­ten pal­jon vie­tät va­paal­la ai­kaa­si so­mes­sa? Mis­sä siel­lä?

"Va­paa-ajal­la so­mes­sa tu­lee vie­tet­tyä pe­lot­ta­van pal­jon ai­kaa, var­maan­kin noin 6 tun­tia päi­väs­sä, mikä on kiel­tä­mät­tä tur­han pal­jon. Pää­a­si­as­sa, jos olen so­mes­sa, kat­son joko Yo­u­Tu­bea tai Tik­To­kia, mut­ta jut­te­len myös pal­jon ka­ve­reit­te­ni kans­sa Snapc­ha­tis­sa ja What­sAp­pis­sa."

Mit­kä ovat tä­män het­ken ”tren­dit” so­me­si­säl­lön tuot­ta­mi­ses­sa? 

"Olen huo­man­nut, et­tä mitä hu­mo­ris­ti­sem­paa ja maan­lä­hei­sem­pää si­säl­töä so­me­ka­na­vat tuot­ta­vat, sitä tuot­toi­sam­paa se on. Jo­ten voi­sin ku­vi­tel­la sen ole­van tä­män het­ken suu­ri "tren­di"."

Mitä vink­ke­jä an­tai­sit meil­le kes­ki-ikäi­sil­le so­men te­ki­jöil­le – mis­sä pi­täi­si skar­pa­ta? 

On hyvä muis­taa, et­tei ne­tis­sä kan­na­ta us­koa kaik­keen, mitä nä­kee. Ne­tis­sä on pal­jon hui­ja­rei­ta, ja he kek­si­vät päi­vä päi­väl­tä enem­män ta­po­ja, joil­la hui­ja­ta tie­tä­mät­tö­miä. Jo­ten ne­tis­sä ja eten­kin so­mes­sa ol­les­sa on hyvä pi­tää jon­kin­lai­nen kriit­ti­syys kai­kes­sa, mitä nä­kee ja kuu­lee.

Mitä muu­ta teet tänä ke­sä­nä, pait­si olet töis­sä ke­sä­so­met­ta­ja­na? 

Tar­koi­tuk­se­na oli­si lo­mail­la ja ot­taa ren­nos­ti sekä lu­kea syk­syl­lä ole­viin yo-ko­kei­siin, mut­ta kat­so­taan nyt, mi­ten nii­hin jak­saa lu­es­kel­la :D Lop­pu­ke­säs­tä oli­si myös tar­koi­tus läh­teä ka­ve­rei­den kans­sa ul­ko­mail­le ja Coldp­la­yn kei­kal­le.

Seu­raa Lah­den seu­ra­kun­tien so­me­ti­le­jä, niin pää­set naut­ti­maan Ju­hon ja mui­den ke­sä­so­met­ta­jien työn jäl­jis­tä!

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover