JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Padasjoen seura­kun­ta­kodin toimintoja siirretään helmikuussa väis­tö­ti­laan ­– myös pappila menossa myyntiin

Vuonna 1967 rakennettu ja vuosina 2004-2005 peruskunnostettu seurakuntakoti on tullut tiensä päähän. Kuva: Markus Luukkonen

Vuonna 1967 rakennettu ja vuosina 2004-2005 peruskunnostettu seurakuntakoti on tullut tiensä päähän. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

6.2.2024
Janne Urpunen

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­van Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­din toi­min­to­ja siir­re­tään hel­mi­kuun ai­ka­na kun­nan ti­loi­hin ky­län kes­kus­tas­sa si­jait­se­van en­ti­sen ter­vey­sa­se­man yh­tey­teen.

– Se on 186-ne­li­öi­nen ruo­ka­la­ti­la ter­veys­kes­kuk­sen al­la. Sitä on tar­koi­tus käyt­tää ko­koon­tu­mis­ti­la­na ja ker­ho­toi­min­taan. Toi­mis­to­ja ja vas­taa­via sin­ne ei teh­dä. Siel­lä on myös iso lai­tos­keit­tiö, jota voi­daan kun­nal­ta tar­vit­ta­es­sa päi­vä­koh­tai­ses­ti vuok­ra­ta, ker­too Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko.

Kirk­ko­lam­men ran­nas­sa si­jait­se­va seu­ra­kun­ta­ko­ti on ol­lut si­säil­ma­on­gel­mien ta­kia käyt­tö­kiel­los­sa syys­kuus­ta läh­tien.

Ter­vey­sa­se­man väis­tö­ti­las­sa seu­ra­kun­ta suun­nit­te­lee ole­van­sa vuok­ral­la niin kau­an kuin on tar­peen.

– Seu­ra­kun­ta­ko­din maa-alu­eel­le oli­si tar­koi­tus ryh­tyä te­ke­mään kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si es­teet­tö­män asu­mi­sen. Sii­hen yh­tey­teen jos sai­sim­me omia toi­mi­ti­lo­ja. Kat­so­taan nyt, mi­ten se läh­tee ete­ne­mään. Ihan no­pe­as­ti ei kui­ten­kaan tule val­mis­ta.

Ko­kon mu­kaan seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ei saa kor­jaa­mal­la hy­vää, jo­ten sen to­den­nä­köi­nen koh­ta­lo on pur­ka­mi­nen.

– En­sim­mäi­se­nä ei läh­de­tä pur­ka­maan, vaan kat­so­taan kaa­va-asia en­sin. Meil­le pa­ras­ta oli­si, et­tä ton­til­le löy­tyi­si ra­ken­nut­ta­ja ja ope­raat­to­ri, joka vas­tai­si pur­ka­mi­ses­ta. Seu­ra­kun­nal­le ide­aa­lia oli­si men­nä uu­siin ti­loi­hin vuok­ral­le.

Tont­ti on seu­ra­kun­nan omai­suut­ta.

– Ton­tin suh­teen vaih­to­eh­dot ovat myy­mi­nen tai pit­kä­ai­kai­nen vuok­raa­mi­nen.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on luo­pu­mas­sa myös Pa­das­jo­en pap­pi­las­ta. Pap­pi­lan pää­ra­ken­nus on ra­ken­net­tu 1830-lu­vul­la, ja van­him­mat mai­nin­nat pap­pi­las­ta ovat 1500-lu­vun lo­pul­ta.

– Myyn­ti-il­moi­tusp­ru­ju­ja teh­dään. Var­maan täs­sä tal­vel­la tu­lee vie­lä myyn­tiin, Kok­ko sa­noo.

Jos pap­pi­la me­nee kau­pak­si, tar­vi­taan myös toi­mis­to­ti­lo­ja.

– Si­tä­hän se tar­koit­taa. Pap­pi­las­sa on työ­huo­neet kap­pa­lai­sel­la, nuo­ri­so­työl­lä, di­a­ko­nil­la, kant­to­ril­la ja seu­ra­kun­nan toi­mis­tol­la. Ti­lan­teen mu­kaan ele­tään. Em­me voi odot­taa, et­tä vuok­ra­nan­ta­jat pi­tä­vät meil­le ti­lo­ja va­rat­tui­na. Kun os­ta­ja löy­tyy, py­rim­me neu­vot­te­le­maan puo­len vuo­den siir­ty­män, jon­ka ai­ka­na voi­daan rau­has­sa jär­jes­tel­lä toi­mis­to­ti­lat kun­toon.

Pappilassa toimii muun muassa seurakuntatoimisto. Kuva: Markku Lehtinen

Pappilassa toimii muun muassa seurakuntatoimisto. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Es­si Nie­mi­nen sa­noo, et­tä Pa­das­jo­el­la seu­ra­taan huo­les­tu­nei­na seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta.

– Pa­das­jo­el­le tar­vi­taan uu­si, es­tee­tön seu­ra­kun­ta­ko­ti ja työn­te­ki­jöil­le asi­an­mu­kai­set työ­huo­neet, hän lin­jaa.

Pa­das­jo­en kirk­koon kaa­vail­tuun kah­vit­te­lu- ja leik­ki­ti­laan kap­pe­li­neu­vos­ton enem­mis­tö ei läm­men­nyt, ja kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kok­ko veti esi­tyk­sen­sä pois kirk­ko­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa.

– Kirk­ko­neu­vos­to asi­ois­ta päät­tää, mut­ta kap­pe­li­neu­vos­to ha­lu­si ai­ka­li­sän, et­tä mie­ti­tään vie­lä mui­ta­kin rat­kai­su­ja. Tila oli­si ol­lut tosi pie­ni, ei­kä mo­ni­kaan kap­pe­li­neu­vos­tos­sa ole in­nos­tu­nut kirk­ko­ti­lan muok­kaa­mi­ses­ta yli­pää­tään, Nie­mi­nen ker­too.

Nie­mi­nen sa­noo ym­mär­tä­vän­sä, et­tä seu­ra­kun­nan ti­lo­ja on kar­sit­ta­va väen vä­hen­ty­es­sä, mut­ta muis­tut­taa, et­tä toi­mi­via, ajan­ta­sai­sia ne­li­öi­tä tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

– On hyvä, et­tä saam­me vuok­ra­ti­lan pi­tem­mäk­si ai­kaa kes­kus­tas­ta niin, et­tä voim­me rau­has­sa miet­tiä vaih­to­eh­to­ja. Siel­lä pys­ty­tään jär­jes­tä­mään muis­to­ti­lai­suuk­sia ja ko­koon­tu­mi­sia.

Kappelineuvoston puhetta johtava Essi Nieminen ymmärtää, että tietyistä tiloista on luovuttava, mutta kaipaa tilalle ajantasaisia neliöitä. Kuva: Lahden seurakunnat

Kappelineuvoston puhetta johtava Essi Nieminen ymmärtää, että tietyistä tiloista on luovuttava, mutta kaipaa tilalle ajantasaisia neliöitä. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

Seu­ra­kun­nan ker­ho­toi­min­ta on täl­lä het­kel­lä Olk­ka­ril­la, joka on noin 40 hen­gen tila Kes­kus­tiel­lä.

– Olk­ka­ri on myös par­ti­o­lais­ten käy­tös­sä, mut­ta tila ei pal­ve­le hei­tä tar­vit­ta­val­la ta­val­la, Nie­mi­nen sa­noo.

Muis­to­ti­lai­suuk­sia on seu­ra­kun­ta­ko­din sul­keu­dut­tua pi­det­ty ai­na­kin Särs­jär­ven lei­ri­kes­kuk­ses­sa, jon­ne Pa­das­jo­en kes­kus­tas­ta on vii­ti­sen ki­lo­met­riä.

– Ter­veys­kes­kuk­sen ala­ker­ta on sii­hen­kin pa­rem­pi. Siir­ty­mi­nen on hel­pom­paa, kun se si­jait­see ihan ky­län kes­kus­tas­sa, Kok­ko to­te­aa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover