JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Osal­lis­tavia toimintoja elvytetään koronan jäljiltä – "Vapaa­eh­tois­työhön tullut uutta imua"

Seu­ra­kun­tien osal­lis­ta­via toi­min­to­ja el­vy­te­tään ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­jil­tä. Vääk­sys­sä pi­ris­tää uu­si seu­ra­kun­ta­ko­ti. Lah­des­sa ko­keil­laan pe­le­jä ja ta­ri­noi­ta.

Projektityöntekijä Kiia Saarikivi vetää pelikerhoa Lahdessa Marian kammarin kahvilassa. Toiminto on otettu kammarin ohjelmaan tänä syksynä. Kuva: Jani Mahkonen

Projektityöntekijä Kiia Saarikivi vetää pelikerhoa Lahdessa Marian kammarin kahvilassa. Toiminto on otettu kammarin ohjelmaan tänä syksynä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

9.11.2021
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­tien osal­lis­ta­vat toi­min­ta­muo­dot näyt­tä­vät ole­van pik­ku­hil­jaa el­py­mäs­sä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua. Asik­ka­las­sa seu­ra­kun­ta­e­lä­mää osal­taan pi­ris­tää vas­ta­val­mis­tu­nut seu­ra­kun­ta­ko­ti. 

– Uu­del­la seu­ra­kun­ta­ko­dil­la on meil­le iso mer­ki­tys. Sitä odo­tet­tiin pit­kään. Vä­hän vie­lä kuu­los­tel­laan, seu­ra­taan, mitä siel­lä al­kaa ta­pah­tua, ker­too di­a­ko­ni Päi­vi Sa­lo­jär­vi.

Di­a­ko­ni­an osal­lis­ta­va ryh­mä­toi­min­ta jat­kuu suu­rim­mal­ta osin Mai­jan kam­ma­ril­la Vääk­syn Rust­hol­lin­tiel­lä.

– Ryh­mien ni­miä on vä­hän vaih­det­tu vas­taa­maan pa­rem­min si­säl­töä. Ve­tä­mä­ni Jut­tu­tu­pa on ko­to­na asu­vil­le van­huk­sil­le tar­koi­tet­tu ver­tais­ryh­mä. Ko­koon­num­me ker­ran vii­kos­sa eri tee­man ym­pä­ril­le. Mar­ras­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la kä­vim­me ret­kel­lä. Po­ruk­kaa on suun­nil­leen tu­si­na.

Mai­jan kam­ma­riin on tuo­tu kan­gas­puut ja di­gi­pis­te seu­ra­kun­ta­lais­ten käyt­töön.

– Di­gi­pis­teel­lä hoi­tuu verk­ko­a­si­oin­ti ja tu­los­ta­mi­nen. Oh­jaus­ta ja opas­tus­ta on tu­los­sa, Sa­lo­jär­vi lu­paa.

Kuin­ka hy­vin ih­mi­set ovat us­kal­ta­neet pa­la­ta di­a­ko­ni­an toi­min­ta­ryh­miin, on Sa­lo­jär­ven mu­kaan han­ka­la sa­noa.

– Ikäih­mis­ten po­ru­kois­sa oli pois­tu­maa jo en­nen ko­ro­naa, ei­kä osa pys­ty pa­laa­maan hei­ken­ty­neen kun­ton­sa vuok­si. Toi­min­nan käyn­nis­tyt­tyä mu­kaan on tul­lut joi­ta­kin uu­sia. Kä­si­työ­pii­riin uu­sia on saa­tu enem­män­kin.

Sa­lo­jär­ven mu­kaan kah­vi­la- ja ruo­ka­toi­min­nan asi­a­kas­mää­rä on vie­lä kau­ka­na nor­maa­lis­ta.

– Nii­den pal­ve­lui­den käyt­tä­jiä on mel­kein kol­man­nes vä­hem­män kuin en­nen ko­ro­naa.

Sa­lo­jär­veä ilah­dut­taa, et­tä ko­ro­na-ai­ka, eh­kä myös uu­si seu­ra­kun­ta­ko­ti, on tuo­nut va­paa­eh­tois­työ­hön uut­ta imua Asik­ka­las­sa.

– Eh­kä ih­mi­set ovat ha­vah­tu­neet yk­si­näi­syy­teen ko­ro­nan ai­ka­na, ja yk­si­näi­siä ha­lu­taan tu­kea. Uu­sia va­paa­eh­toi­sia on tul­lut ky­sy­mään eri­lai­sia teh­tä­viä, nuo­rem­pi­a­kin. Va­paa­eh­tois­työs­sä on käyn­nis­sä sel­vä su­ku­pol­ven­vaih­dos.

Va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan esi­mer­kik­si ikäih­mis­ten ul­koi­lu­ka­ve­reik­si ja jut­tu­seu­rak­si.

– Uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din ar­ki­päi­vä­mes­sui­hin oli­si kiva tuo­da seu­ra­kun­ta­lai­sia hoi­va­yk­si­kös­tä. Sii­hen­kin tar­vit­tai­siin va­paa­eh­tois­ten saat­to­a­pua.

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Kiia Saa­ri­ki­vi ve­tää pe­li­ker­hoa Lah­des­sa Ma­ri­an kam­ma­rin kah­vi­las­sa. Toi­min­to on otet­tu kam­ma­rin oh­jel­maan tänä syk­sy­nä.

– Läh­din kar­toit­ta­maan, min­kä­lais­ta toi­min­taa ih­mi­set ha­lu­a­vat. Näi­tä toi­vot­tiin, Saa­ri­ki­vi sa­noo.

Pe­li­ker­hos­sa käy kes­ki­mää­rin 10–15 hen­ki­löä, ta­ri­na­pii­ris­sä kou­ral­li­nen.

– Mo­lem­piin mah­tui­si li­sää kä­vi­jöi­tä, jos­kin ta­ri­na­pii­ris­sä raja tu­lee no­pe­as­ti vas­taan. Meil­lä on puo­li­tois­ta tun­tia ai­kaa pu­lis­ta. Jos ta­ri­nan­ker­to­jia on pal­jon, kaik­ki ei­vät eh­di ta­ri­naan­sa ker­toa.

Pii­ris­sä on vaih­tu­va tee­ma, jon­ka ym­pä­ril­le ku­kin osal­lis­tu­ja ta­ri­nan­sa ku­too.

– Vii­me ker­ral­la kes­ki­tyt­tiin muis­tiin ja muis­toi­hin. Oli ää­ret­tö­män mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, mitä kaik­kea van­hem­pien ih­mis­ten elä­män­po­luil­la on sat­tu­nut, Saa­ri­ki­vi ker­too.

Pe­li­ker­hon osal­lis­tu­jat ovat niin ikään val­ta­o­sin se­ni­o­ri­kan­sa­lai­sia.

– Ker­hoon voi tuo­da oman pe­lin tai pe­la­taan Ma­ri­an kam­ma­rin pe­le­jä. Pe­lat­tu on ai­na­kin Skip-Bo-kort­te­li­pe­liä, nop­pa­pe­li Yat­zya, lau­ta­pe­leis­tä Kimb­leä ja Scrab­b­lea, pe­rin­tei­siä kort­ti­pe­le­jä sekä shak­kia.

Saa­ri­ki­ven mu­kaan kah­vi­lan asi­a­kas­mää­rä on ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen jäl­keen pa­laa­mas­sa ta­sol­leen. 

– Asi­ak­kai­ta käy jo lä­hes ta­va­no­mai­nen mää­rä. Asi­an­mu­kais­ta va­ro­vai­suut­ta nou­da­te­taan edel­leen, muun mu­as­sa kä­si­de­siä on tar­jol­la.

Saa­ri­ki­ven työ­so­pi­mus päät­tyy vuo­den lo­pus­sa. Hän toi­voo, et­tä pe­li­ker­hos­ta ja ta­ri­na­pii­ris­tä löy­tyi­si va­paa­eh­tois­ve­tä­jä, jon­ka joh­dol­la toi­min­ta voi­si jat­kua vuo­den­vaih­teen jäl­keen.

Hän huo­maut­taa, et­tä se oli­si­kin to­del­lis­ta osal­li­suut­ta, jos kä­vi­jät jär­jes­täi­si­vät it­sel­leen mie­lui­saa toi­min­taa seu­ra­kun­nan ti­lois­sa.

Ker­ho­jen ko­koon­tu­mi­sa­jat kan­nat­taa var­mis­taa Kiia Saa­ri­ki­vel­tä tai Ma­ri­an kam­ma­rin kah­vi­las­ta.

Jut­tua kor­jat­tu 17.11.2021: Pois­tet­tu tie­to, et­tä Kiia Saa­ri­ki­vi ve­tää myös Ma­ri­an Kam­ma­rin Ta­ri­na­pii­riä. Ta­ri­na­pii­rin ve­tä­jä on Mar­ja Vil­ka­ma.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover