JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

 "Olen aika harras hiihtomies" – laturauhan julistanut liikun­ta­joh­taja Aleksi Nyström hoitaa sieluaan suksilla

Laturauhan julisti kaupungin liikuntajohtaja Aleksi Nyström. Kuva: Jani Mahkonen

Laturauhan julisti kaupungin liikuntajohtaja Aleksi Nyström. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

12.12.2023
Janne Urpunen

"Ar­von hiih­to­kan­sa. Täs­tä päi­väs­tä al­ka­en ju­lis­te­taan ylei­nen la­tu­rau­ha ke­hot­ta­mal­la kaik­kia suo­ma­lai­sia hiih­tä­mään ai­na asi­aan­kuu­lu­val­la har­tau­del­la."

Näin al­kaa la­tu­rau­han ju­lis­tus. Juh­la­van ju­lis­tuk­sen Lah­den ur­hei­lu­kes­kuk­sen laa­vul­la sai täl­lä ker­taa lu­kea kau­pun­gin uu­si lii­kun­ta­joh­ta­ja Alek­si Nyst­röm. Teh­tä­vä mie­hen mu­kaan. Nyst­röm, joka on pe­lan­nut nuo­ruu­des­saan jää­kiek­koa ja di­va­ri­ta­sol­la sa­li­ban­dya sekä ker­to­nut har­ras­ta­van­sa maan­tie­pyö­räi­lyä ja ten­nis­tä, viih­tyy hy­vin suk­sil­la­kin.

– Olen ai­ka har­ras hiih­to­mies. Hiih­te­len use­am­man ker­ran vii­kos­sa, hän to­te­si.

Mitä har­ras täs­sä yh­tey­des­sä tar­koit­taa?

– Tyk­kään rau­hoit­tua la­dul­la. Hiih­tä­mi­nen mer­kit­see sie­lun­hoi­toa työ­päi­vän tai muun ar­ki­sen jäl­keen. Met­säs­sä on hyvä hiih­del­lä. Se rau­hoit­taa miel­tä, toi­mii hy­vä­nä hap­pi­huuh­te­lu­na.

Vuo­des­sa Nyst­röm sa­noi suk­si­van­sa 500–1 000 ki­lo­met­riä, mut­ta tar­koit­ti as­tei­kon ylä­pää­tä.

– Niin kuin van­hem­pi kol­le­ga jos­kus sa­noi, kun asi­a­kas ky­syi mää­rää, et­tä vä­hän va­jaa ton­ni tänä vuon­na. Ki­lo­met­re­jä oli 997.

Var­si­nais­ta teh­tä­vää, la­tu­rau­han ju­lis­ta­mis­ta, Nyst­röm ei jän­nit­tä­nyt.

– Pel­käs­tään mu­ka­va teh­tä­vä oli. On po­ruk­kaa­kin. Kiva, yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma.

Monipuolisesti liikkuva Aleksi Nyström siirtyi Lahden liikuntajohtajaksi Kajaanista. Kuva: Jani Mahkonen

Monipuolisesti liikkuva Aleksi Nyström siirtyi Lahden liikuntajohtajaksi Kajaanista. Kuva: Jani Mahkonen

Kai­ja Pih­ko­la tuli hiih­tä­en Jal­ka­ran­nas­ta, ja to­dis­ti la­tu­rau­han ju­lis­ta­mis­ta en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Mies on käy­nyt jo mon­ta ker­taa hiih­tä­mäs­sä, ja sa­noin hä­nel­lä, et­tä tän­ne mi­nä­kin ha­lu­an läh­teä. Kir­kon­seu­dus­sa näin, et­tä täl­lai­nen on tääl­lä tä­nään.

Pih­ko­la oli sitä miel­tä, et­tä kan­nat­ti läh­teä.

– Ihan kiva ta­pah­tu­ma. Toi­vot­ta­vas­ti rau­ha myös pä­tee, et­tei­vät ih­mi­set ru­pe­ai­si la­dul­la rai­vo­a­maan.

Kaija Pihkola sai laturauhan julistuksesta hyvän syyn lähteä ladulle ja glögille. Kuva: Jani Mahkonen

Kaija Pihkola sai laturauhan julistuksesta hyvän syyn lähteä ladulle ja glögille. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

La­tu­rau­han ju­lis­tus on va­kiin­tu­nut vii­me osak­si hiih­to­kau­den al­kua. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät Lah­den Hiih­to­seu­ra (LHS) ja Lah­den seu­ra­kun­nat yh­des­sä kau­pun­gin ete­läi­sen kump­pa­nuus­pöy­dän kans­sa.

Ju­lis­ta­jan li­säk­si ää­neen pää­si­vät jär­jes­tä­jät. Ur­hei­lu­kes­kuk­sen laa­vul­la kuul­tiin LHS:n pu­heen­joh­ta­jan Juha Ko­lun ter­veh­dys­sa­nat sekä kump­pa­nuus­pöy­dän Suvi Leh­ti­sen ja Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ran Sari Kui­rin­lah­den ly­hy­et pu­heet.

Mu­siik­ki­o­suu­den, yh­teis­lau­lun Maa on niin kau­nis, joh­ti tyy­lik­kääs­ti te­le­mark-hen­ki­ses­ti pu­keu­tu­nut muu­sik­ko Miik­ka Kal­lio. Pak­kas­ta oli kah­dek­san as­tet­ta, glögi il­mais­ta ja eri-ikäi­siä ylei­sön edus­ta­jia joi­ta­kin kym­me­niä. Mikä hie­noin­ta, ylei­sös­tä lä­hes kaik­ki oli­vat saa­pu­neet pai­kal­le suk­sin.

Tilaisuudessa oli ilahduttavasti myös nuoria aktiivihiihtäjiä. Kuva: Jani Mahkonen

Tilaisuudessa oli ilahduttavasti myös nuoria aktiivihiihtäjiä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Suo­men Latu on jul­kais­sut la­tu­e­ti­ke­tin. Sitä nou­dat­ta­mal­la rau­ha ja hyvä mie­li säi­ly­vät hiih­tou­ril­la läpi tal­ven.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover